Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-13. อะไรคือการสังเวยบูชาไถ่บาปประจำปีในพันธสัญญาฉบับเก่า?

มันเป็นการสังเวยบูชาไถ่บาปประจำปีของชาวอิสราเอลเพียงปีละครั้ง มหาปุโรหิตจะวางมือของเขาลงบนหัวของแพะและผ่านบาปประจำ ปีของประชาชนชาวอิสราเอลไปเพียงครั้งเดียว (เลวีนิติ 16:1-34) 
พระเยซู คริสต์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์ของบาปประจำวันและบาปประจำปีเมื่อพระองค์เสด็จมาเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดไว้ที่พระเศีนรของพระองค์โดยการรับบัพติศมาของพระองค์