Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-29. ฉันมั่นใจว่าการเขื่อในพระเยซูได้ช่วยฉันให้รอด ฉันมีสันติสุขพร้อมกับความมั่นใจในหัวใจของฉัน แต่ตอนนี้ ฉันรู้สึกสับสนกับข้อความของคุณ ฉันควรจะเชื่อในบัพติศมาของพระองค์ไปพร้อมกับไม้กางเขนของพระองค์เพื่อที่จะรอดไหม?

หากท่านไม่เชื่อในบัพติศมาของพระเยซู มันก็จะแน่นอนว่าท่านมีบาปในหัวใจของท่าน อัครสาวกยอห์นกล่าวว่า “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย“ (1 ยอห์น 1:8) หากท่านกล่าวว่าท่านไม่มีบาปแม้ว่าท่านมีบาปอยู่โดยแท้จริงแล้วเพราะท่านไม่เชื่อในบัพติศมาของพระเยซู มันก็จะเป็นการกระทำที่หลอกตัวเองและมันเป็นหลักฐานว่าความจริงนั้นไม่ได้อยู่กับท่านเลย ความมั่นใจของความรอดเกิดขึ้นในหัวใจของเราเมื่อเราได้รับการยกความผิดบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานด้วยการเขื่อทั้งบัพติศมาของพระเยซูและไม้กางเขน 
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “...ข่าวประเสริฐอื่น ซึ่งมิใช่อย่างอื่นดอก …” (กาลาเทีย 1:7) ไม่มีอะไรนอกจากข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ที่อัครสาวกได้รับจากพระเยซูและได้ประกาศไปสู่ประชาชน ที่สามารถช่วยเราให้รอดจากบาปของเราได้ หากเราไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่อัครสาวกประกาศแล้ว เราก็ยังคงมีบาปอยู่ในเราอย่างแน่นอน 
เราจะอยู่ได้อย่างไรพร้อมกับความมั่นในของความรอดเมื่อเรายังคงมีบาปอยู่ในเราอยู่? เมื่อคริสเตียนที่ยังไม่ได้เกิดใหม่ประพฤติตนดีต่อพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาก็มั่นใจว่าความรอดของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความยินดีและความมั่นใจ อย่างไรก็ตามพวกเขาขาดความมั่นใจและก็กลัวเพราะอุปสรรคของบาปในหัวใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาทำบาปรุนแรง มันเป็นข่าวประเสริฐปลอมที่ขึ้นอยู่กับความคิดและอารมณ์ของพวกเขาเอง ไม่ใช่จากพระเจ้า พวกเขามีแนวโน้มที่จะถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่ทุกๆวัน เพื่อที่จะค่อยๆบริสุทธิ์และรักษาความรอดที่สั่นคลอนง่ายดายของพวกเขาเอาไว้ 
คนทั้งหลายที่เชื่อในความรอดเท็จนี้ คิดว่าพวกเขาจะรอดอย่างสมบูรณ์ในสักวันหนึ่งหากพวกเขายังคงรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์อยู่ ร้องขอการยกโทษจากพระเจ้าในทุกๆวันและรักษากฏไว้ด้วยการกระทำ ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขากลับบังคงเป็นคนบาปหนักหากพวกเขาไม่ได้วางบาปของตนไว้บนพระเยซูผ่านความเชื่อในบัพติศมาของพระองค์ 
ความรอดที่พระเจ้าทรงทำขึ้นมาคือความรอดที่สมบูรณ์ที่บอกเราว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปผ่านการรับบัพติศมาของพระองค์จากยอห์น ณ แม่น้ำจอร์แดนและลบมันออกไปบนไม้กางเขน
ดังนั้น อัครสาวกยอห์นจึงกล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น“ (1 ยอห์น 1:9) หากบาปทั้งหมดของเราไม่ได้รับการยกโทษแล้วโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณเพราะการไม่รู้จักมัน เราก็จะต้องสารภาพต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าว่าเรายังคงเป็นคนบาปที่จะต้องไปนรกเพราะบาปของเราอยู่ นี่คือการสารภาพบาปแท้จริง บาปไม่ได้รับชำระออกไปได้โดยง่ายหากไม่มีข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ไม่ว่าบาปจะบางเบาเพียงใด เมื่อเราสารภาพในกิริยาเช่นนี้ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณก็จะลบบาปทั้งหมดของเราออกไปเพียงครั้งเดียวและทำให้เราเป็นคนชอบธรรม 
ตอนนี้เป็นเวลาของการยอมรับแล้ว (2 โครินธ์ 6:2) ใครก็ตามที่ได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูและไม้กางเขนจึงรอดจากบาปของเขาหรือเธอแล้ว ได้เป็นคนชอบธรรมและมีความเชื่อที่เข้มแข็งที่เขาหรือเธอนั้นพร้อมที่จะเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์เสมอเมื่อใดก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ความเชื่อใดในทำสอนและทฤษฎีต่างๆที่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐแท้จริง ไม่สามารถช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราได้ คนทั้งหลายนั้นถูกหลอกได้โดยง่ายจากที่พญามารได้เอามาใส่ไว้ในความคิดของมนุษย์เรา เราควรจะกลับไปสู่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณและได้รับความรอดจากบาปแท้จริงในหัวใจของเรา นี่คือการรักพระองค์และรักงานของพระองค์