Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-30. หากท่านเข้าใจ”น้ำและพระวิญญาณ”ถูกต้องแล้ว ความรอดจะเป็นไปไม่ได้สำหรับโจรบนไม้กางเขน หากโจรบนไม้กางเขนได้รับการพิจารณาให้ยกเว้นกฎเกณฑ์แล้ว พระเจ้าก็จะไม่ยุติธรรม เพราะพระองค์ทรงละเมิดกฏของพระองค์เองในการเข้าไปสู่อาณาจักรของพระองค์ ท่านจะอธิบายความรอดของโจรบนไม้กางเขนได้อย่างไร?

ในยุคนั้น ชาวยิวทั้งหมดต่างก็รอคอยพระเมสสิอาห์ที่ได้รับการพยากรณ์ไว้ ดังนั้นพวกเขาจึงรู้ดีเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติและระบบการสังเวยบูชา” ที่พระเจ้าประทานมาให้พวกเขาผ่านโมเสสมากกว่าคนอื่นๆ พวกเขาเชื่อว่าพระเมสสิอาห์จะเสด็จมาตามกฏของการไถ่บาปของพระเจ้าและจะทำให้พวกเขาได้เป็นอิสระจากบาปทั้งหมด 
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เชื่อว่าบัพติศมาของพระเยซูจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาจะมาจากพระเจ้าและจะต้องวางบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้ที่พระเยซู (มาละโก 11:27-33) แต่พวกเขากลับคิดว่าพระองค์เป็นชาวคนธรรมดาที่นำผู้คนให้หลงทางไปและจึงตรึงพระองค์บนไม้กางเขนเพียงเท่านั้นเอง 
เพราะชาวโรมันได้รับการปกป้องจากการลงโทษหรือการถูกตรึงไม้กางเขนตามกฏของกรุงโรม (กิจการ 22:25-29, 23:27) เราก็รู้ว่าโจรเป็นชาวยิวผู้ที่กลัวพระเจ้าจากคำของเขาที่ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระ องค์“ (ลูกา 23:42) โจรชาวยิวรู้จักพระราชบัญญัติและระบบการสังเวยบูชาที่พระเจ้าประทานมาให้กับโมเสสแล้ว ดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าพระเมสสิอาห์จะเสด็จมาตามกฏของการไถ่บาปของพระเจ้า 
คนทั้งหลายที่มาหาพระเจ้า จะต้องสารภาพว่าพวกเขาเป็นคนบาปที่จะต้องตกนรกเพราะบาปของพวกเขาเสียก่อน โจรที่สารภาพบาปของเขากล่าวว่า “และเราก็สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำ“ (ลูกา 23:41) เรารู้ได้เช่นกันว่าโจรนั้นกลัวพระเจ้าและความหวังของเขาที่จะเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์จากคำของเขาที่ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์“ (ลูกา 23:42)
เขากล่าวว่าว่า “แต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่“ (ลูกา 23:41) โจรรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงทำ? เขาเชื่อว่าพระเยซูประสูติมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประสูติโดยหญิงพรหมจรรย์มารีย์ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้เป็นตัวแทนของมนุายชาติทั้งหมด ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปและถูกตรึงไม้กางเขน เขาเป็นชาวยิวที่เชื่อว่าพระเยซูทรงทำเพื่อประชาชนทั้งหมด รวมทั้งเขาด้วย แม้ว่าเขาจะถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อรับโทษจากการกระทำของเขาบนโลกนี้ก็ตาม 
คนทั้งหลายที่สารภาพบาปของพวกเขาโดยบัพติศมาของยอห์น ยอมรับความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินว่าบาปของพวกเขาจะผ่านไปสู่พระเยซูโดยการรับบัพติศมาของพระองค์ อย่างไรก็ตาม คนทั้งหลายที่ไม่ได้รับบัพติศมาของการกลับใจใหม่ของยอห์นก็ปฏิเสธน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อในบัพติศมาของพระเยซูเช่นกัน (ลูกา 7:28-30) 
ในทางตรงกันข้าม โจรที่รอดก็สารภาพว่าทุกสิ่งที่พระเยซูทรงทำนั้นถูกต้องและชอบธรรมแล้วในขณะที่ชาวยิวคนอื่นๆไม่รอด เขาอาจจะเคยเป็นหนึ่งในชาวยิวผู้ที่ได้ฟังสิ่งเหล่านั้นมาก่อนที่ได้สมบูรณ์ในท่ามกลางพวกเขาทั้งหลาย (ลูกา 1:1) เขากล่าวได้ว่าพระเยซูทรงชอบธรรมและเป็นพระเมสสิอาห์ที่พยากรณ์เอาไว้เพราะท้ายที่สุดเขาก็มาเชื่อบนไม้กางเขนที่พระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเขาไปโดยการรับบัพติศมา เขาจึงรอดตามนี้ เขารอดด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เพราะว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเที่ยงธรรมต่อผู้ที่เชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและไม้กางเขนตามกฏของพระวิญญาณแห่งชีวิตของพระองค์