Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-1. จำนวน 144,000 ในบทที่ 7 ตามพระคัมภีร์เป็นตัวเลขของชาวอิสราเอลผู้ที่รอดจากความผิดบาปหรือผู้ที่จะรอดจากความผิดบาป หรือเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางตัวเลขเท่านั้น?

จำนวน 144,000 ที่ปรากฎอยู่ในบทที่ 7 ได้บอกเราว่าผู้คนชาวอิสราเอลจำนวนเท่าใดที่จะรอดจากบาปในช่วงเวลาสุดท้าย เป็น 12,000 คนจากแต่ละ 12 ชนชาติของชาวอิสราเอลแล้วรวมกันเป็น 144,000 คน นี่คือความสมบูรณ์จากการปกครองของพระเจ้าผ่านทายาทบางคนของอับราฮัมผู้ที่พระเจ้าทรงรัก จะรอดจากความผิดบาป พระเจ้าทรงจดจำคำสัญญาที่พระองค์ทรงทำแก่อับราฮัม และในการทำให้สัญญานี้สมบูรณ์ พระองค์จะทรงยอมให้ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณได้เผยแพร่ออกไปทั้งแก่พวกคนต่างชาติ และชาวอิสราเอลผู้ที่เป็นทายาทของเนื้อหนังของอับราฮัม. 
ดังนั้นพระเจ้าทรงระบุว่าหากชาวอิสราเอลเชื่อในพระเยซู คริสต์ผู้ที่ถูกข่มเหงและตรึงบนไม้กางเขนที่เป็นผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาในความเป็นจริง ผ่านความทุกข์ลำบากของช่วงเวลาสุด ท้ายและพยานสองคนที่พระองค์จะทรงยกขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อชาวพวกเขา ชาวอิสราเอล จะได้เป็นผู้รับความรักเป็นพิเศษของพระเจ้า ผ่านพระเจ้าและความเชื่อของอับราฮัม. 
พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อย 12,000 คนจากแต่ละ 12 ชนชาติของชาวอิสราเอลไปจากความผิดบาปและความพินาศของพวกเขา ดังนั้น 144,000 คนจึงได้รับเครื่องหมายที่แสดงว่าพวกเขาได้เป็นคนของพระเจ้า จำนวนนี้ได้แบ่งผู้คนทั้งสิบสองชนชาติอย่างเท่ากัน เพราะความรักของพระเจ้าสำหรับพวกเขานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบเป็นพิเศษต่อชนชาติใดๆ แต่พระองค์ทรงสวมพระสิริในการเป็นคนของพระองค์ไห้พวกเขาอย่างเท่ากัน พระเจ้าทรงทำ งานทุกอย่างด้วยความยุติธรรมที่สุด.
พระเจ้าจึงตัดสินพระทัยที่จะช่วยชาวอิสราเอล 144,000 คนให้รอด ตัวเลข 14 ที่นี่ก็เหมือน กับที่ปรากฎใน มัทธิว 1:17 ที่มีความหมายเป็นพิเศษต่อเรา โดยบอกเราว่าพระเจ้าจะทรงเริ่มต้นพระราชกิจใหม่ของพระองค์ในหมู่ชาวอิสราเอล ตัวเลขนี้รวมถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระ องค์จะทรงรวบรวมประวัติศาสตร์ของโลกในยุกแรกและยอมให้ชาวอิสราเอลเหล่านี้ที่ได้รอดแล้วได้มีชีวิตอยู่ในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่. 
เมื่อเราดูสายวิวัฒนาการจากอับราฮัมลงมาถึงพระเยซู คริสต์ เราก็จะพบว่าจากอับราฮับถึงดาวิดมีช่วง 14 ชั่วคน และจากการกักขังในบาบิโลนก็แบ่งไปอีก 14 ชั่วคน อีกนัยหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเริ่มพระราชกิจใหม่ของพระองค์ทุก 14 ชั่วคน พระเจ้าทรงประทับตราให้ 144,000 ด้วยพระประสงค์ที่พระองค์จะทรงทำให้พวกเขาได้มีชีวิตใหม่ ไม่ใช่ในโลกปัจจับันนี้แต่ในอาณา จักรของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่จะทรงทำสิ่งที่ทรงสัญญาเอาไว้ให้สำเร็จและกำหนดไว้เพื่อมนุษยชาติซึ่งสามารถเห็นได้.