Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-2. ผู้ใดคือพยานทั้งสองที่ปรากฎในบทที่ 11?

พยานทั้งสองที่ปรากฎในบทที่ 11 เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าได้ทรงยกขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยผู้คนของชาวอิสราเอลในช่วงเวลาสุดท้าย ในการรักษาสัญญาที่ทรงทำไว้กับอับราฮัม พระเจ้าจะทรงทำให้ศาสดาพยากรณ์ทั้งสองนี้ผู้ที่ถูกส่งมาปลดปล่อยชาวอิสราเอลให้รอดจากบาปได้ส่งสัญญาณและการอัศจรรย์ และทำให้ชาวอิสราเอลกลับไปสู่พระเยซู คริสต์และเชื่อในพระองค์ว่าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด พยานทั้งสองนี้จะให้พระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้คนชาวิอิสราเอลเป็นเวลา 1,260 วัน นั่นก็คือในช่วงสามปีครึ่งแรกของช่วงเวลาเจ็ดปีของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง ด้วยการเผย แพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปสู่ชาวอิสราเอลนี้และการทำให้พวกเขาเชื่อผ่านพยานทั้งสอง พระเจ้าก็จะประทานความรอดเหมือนกันที่พระองค์จะประทานให้กับคนต่างชาติให้กับชาวอิสราเอล ตามที่พวกเขาจะรอดในเวลาต่อมาจากความผิดบาปของตนผ่านความเชื่อ. 
วิวรณ์ 11:4 กล่าวว่า “พยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคันที่ตั้งอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก.” มีการตีความแตกต่างกันมากมายของคำว่าต้นมะกอกเทศสองต้น บางคนก็อ้างว่าพวกเขาเป็นต้นมะกอกเทศสองต้น ต้นมะกอกเทศสองต้นหมายถึงผู้ที่ถูกเจิม ในยุคของพันธสัญญาฉบับเก่าผู้คนที่ถูกเจิมเมื่อพวกเขาได้รับการยกให้เป็นผู้เผยพระวจนะ กษัตริย์ หรือบาทหลวง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เสด็จมาสู้พวกเขาในตอนที่พวกเขาได้รับการเจิม ดังนั้นต้นมะกอกเทศหมายถึงพระเยซู คริสต์ ผู้ทรงกำเนิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์. (โรม 11:17) 
อย่างไรก็ตาม ดูที่วิวรณ์ 11:1 “ท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้เรียว และทูตสวรรค์องค์นั้นยืนอยู่กล่าวว่า ‘จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชา และคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้น’” เราควรจะตระหนักว่าจุดสำคัญของบทที่ 11 นั้นอยู่ที่ความรอดของผู้คนชาวอิสราเอลอีกนัยหนึ่งจากช่วงเวลานี้จะเริ่มภารกิจในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้แก่ชาวอิสราเอล ของการปลดปล่อยความผิดบาปของพวกเขาทั้งหมดผ่านพระสิริของความรอดที่พระเยซู คริสต์ประทานมาให้ และของการได้มาเป็นคนของพระเจ้าที่แท้จริง ดังนั้น พยานทั้งสองเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าผู้ที่จะลุกขึ้นมาช่วยชาวอิสราเอลให้รอดจากความผิดบาป. 
คันประทีปตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ลคือคริสตจักรของพระเจ้า ดังนั้นคันประทีปทั้งสองคันหมายถึงคริสตจักรของพระเจ้าที่พบในพวกคนต่างชาติและคริสตจักรที่อนญาติให้แก่ชาวอิสราเอล พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าของชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าของพวกคนต่างชาติด้วย พระเจ้าทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์ในหมู่พวกเขาทั้งสอง และพระองค์ทรงทำภาระกิจของการช่วยจิตวิญญาณทั้งหลายให้รอดจากบาปไปจนถึงวันสุดท้ายผ่านคริสตจักรของพระองค์นี้. 
ตั้งแต่ช่วงเวลาของพันธสัญญาฉบับเก่า ชาวอิสราเอลมีศาสดาพยากรณ์ที่ตั้งขึ้นมาจากพระบัญญัติของพระเจ้า และพวกเขาก็สามารถได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านพวกเขา พวกเขามีบัญญัติของโมเสสและศาสดาพยากรณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงทราบทุกๆสิ่งเกี่ยวกับระบบการสังเวยบูชาและการพยากรณ์ของพันธสัญญาฉบับเก่า และนี่คือเหตุผลที่พวกเขาต้องการศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าผู้ที่ถูกกำหนดจากผู้คนของพวกเขาเอง. 
พวกเขาก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าพวกเขาได้รับเลือกจากประชาชนของพระเจ้า และดังนั้นพวกเขาจึงไม่รับหรือฟังพระวจนะของพระเจ้าที่พวกคนต่างชาติบอกกับพวกเขาอย่างจริงจัง ดังนั้น เพียงเมื่อศาสดาพยากรณ์เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและพวกเขาก็จะยอมรับและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาในท้ายที่สุด. 
นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงตั้งศาสดาพยากรณ์ทั้งสองขึ้นมาจากประชาชนชาวอิสราเอลและส่งพวกเขาให้ชาวอิสราเอล ศาสดาพยากรณ์เหล่านี้จะกระทำการมหัศจรรย์ที่เป็นที่ทราบดีว่าคนรับใช้ของพระเจ้าในพันธสัญญาฉบับเก่าได้ทำมาก่อน วิวรณ์ 11:5–6 บอกเราว่า “ถ้าผู้ใดจะใคร่ทำร้ายพยานทั้งสองนั้น ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผู้นั้น ถ้าผู้ใดจะทำร้ายพยานทั้งสอง ผู้นั้นก็จะต้องตายในลักษณะนี้ พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้ เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างวันเหล่านั้นที่เขากำลังพยากรณ์ และมีฤทธิ์อำนาจเหนือน้ำทำให้กลาย เป็นเลือดได้ และมีฤทธิ์บันดาลให้ภัยพิบัติต่างๆกระหน่ำโลก กี่ครั้งก็ได้ตามความปรารถนาของเขา.” 
ถ้าคนรับใช้ของพระเจ้าเพื่อชาวอิสราเอลเหล่านี้ไม่มีพลังเช่นนั้น ชาวอิสราเอลก็จะไม่กลับใจใหม่ และพระเจ้าก็จะไม่สวมฤทธาของพระองค์ให้กับพยานทั้งสอง พระเจ้าประทานพลังพิเศษของพระองค์ให้แก่พยานทั้งสอง เพื่อให้พวกเขาประกาศพระวจนะของการพยากรณ์ทั้งหมดให้แก่ชาวอิสราเอล และยืนยันต่อพวกเขาและทำให้พวกเขาเชื่อว่าพระเยซู คริสต์ ทรงเป็นพระเมสิอาห์ที่พวกเขารอคอยมาอย่างยาวนาน จากนั้นชาวอิสราเอลจะฟังพวกเขาและกลับไปสู่พระเยซู คริสต์จากการได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่กระทำโดยพยานทั้งสองโดยแท้จริง. 
เมื่อพยานทั้งสองทำภาระกิจในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปสู่ชาวอิสราเอลสำเร็จ ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ก็จะเกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นศัตรูต่อการประกาศข่าวประเสริฐและทำให้พวกเขาทนทุกข์ยาก วิวรณ์ 11:8 บอกเราว่า “และศพของเขาจะอยู่ที่ถนนในเมืองใหญ่นั้น ซึ่งตามฝ่ายจิตวิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดมและอียิปต์ อันเป็นเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถูกตรึงด้วย.” 
ในการได้ประกาศข่าวประเสริฐไปสู่ผู้คนชาวอิสราเอลและทำภาระกิจของตนที่ได้รับมาจนสำเร็จ จากนั้นพยานทั้งสองจะถูกฆ่าในที่ที่พระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนมาก่อน ความจริงนี้ได้ตีความหมายได้ว่าพยานทั้งสิงนี้เป็นชาวอิสราเอล พวกเขาเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าเพื่อประชาชนชาวอิสราเอล. 
สรุปแล้ว พระเจ้าจะทรงยกศาสดาพยากรณ์ทั้งสองของพระองค์เพื่อเป็นพยานให้แก่ชาวอิส ราเอล ผู้ที่ได้ปฏิเสธที่จะเชื่อในพระเยซู คริสต์และได้ปฏิเสธพระองค์ และผู้ที่เป็นตามจิตวิญญาณเหมือนโสดมและชาวอียิปต์และพระเจ้าจะทรงทำให้ชาวอิสราเอลเชื่อในพระเยซู ว่าทรงเป็นพระเมสิอาห์ที่พวกเขารอคอยมานานและสวมฤทธาของพระองค์ให้กับพยานทั้งสองนี้.