Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-3. ใครคือผู้หญิงในบทที่ 12?

ผู้หญิงในบทที่ 12 หมายถึงคริสตจักรของพระเจ้าในท่ามกลางภัยพิบัติใหญ่ยิ่ง บทที่ 12 แสดงให้เราเห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะได้รับอันตรายอย่างใหญ่หลวงจากซาตานเมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึงผ่านการข่มเหงผู้หญิงของพญามาร อย่างไรก็ตามคริสตจักรของพระองค์ก็จะเอาชนะซาตานและปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ได้ด้วยความเชื่อและได้รับพระสิริของการได้สวมในพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการปกป้องเป็นพิเศษของพระองค์. 
เนื่องจากเหล่าวิสุทธิชนผู้ที่ยังคงอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าจะได้รับการทำนุบำรุงของความเชื่อแม้แต่ในช่วงเวลาของความทุกข์ลำบาก พวกเขาจะเอาชนะปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ได้โดยการยอมรับการทนทุกข์ยากของตนด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของพวกเขาพระเจ้าทรงอธิบายความจริงนี้แก่เราผ่านสัญลักษณ์ของผู้หญิงในบทที่ 12. 
วิวรณ์ 12:13–17 บอกเราว่า “เมื่อพญานาคนั้นเห็นว่ามันถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกแล้ว มันก็ข่มเหงหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น แต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น เพื่อให้นางบินหนีหน้างูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารในสถานที่ของนาง จนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดู ตลอดวารหนึ่งและสองวารและครึ่งวารงูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนน้ำท่วมไหลตามหญิงนั้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั้นไปกับน้ำท่วม แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั้นไว้ได้ โดยแยกออกเป็นช่องแล้วสูบน้ำท่วมนั้นที่พ่นออกจากปากพญานาคนั้นลงไป พญานาคโกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออกไปทำสง ครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั้น คือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์.” 
ซาตานผู้ที่มักจะได้รับการอธิบายว่าเป็นพญามารในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล แต่เดิมแล้วเป็นทูตสวรรค์ที่ถูกขับไล่ออกมาจากสวรรค์เพราะได้พยายามที่จะครอบครองสถานที่ของพระเจ้า เนื่องจากพญามารกับทูตสวรรค์องค์อื่นที่เชื่อตามเขาได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ และทราบว่าเขาจะต้องตกลงไปสู่เหวที่ไม่มีก้นเหว แล้วพวกเขาก็ลงมายังโลกนี้และข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าและเหล่าวิสุทธิชนของพระองค์. 
แม้ว่าซาตานพยายามที่จะห้ามไม่ให้พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์เสด็จลงมาเพื่อกระทำ นั่นก็คือ การช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาป พระคริสต์ทรงรับเอาความผิดบาปของมนุษยชาติไว้ที่พระองค์ด้วยบัพติศมาของพระองค์ ทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีดครั้ง และก็ทรงช่วยมนุษยชาติทั้งหมดให้รอดจากความผิดบาป ดังนั้นพระเยซูทรงทำตามพระประสงค์ของพระบิดาจนสำเร็จ ในการพยายามของซาตานที่จะรังควาญพระราชกิจของพระเยซูในการนำเอาพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอดจากความผิดบาปออกมา พระคริสต์ทรงชนะการรบกวนของซาตานและทำให้พระประสงค์ของพระบิดาทั้งหมดสำเร็จ. 
อย่างไรก็ตามซาตานได้ทำให้พวกเขาได้เป็นศัตรูกับพระเยซู คริสต์และเหล่าวิสุทธิชนโดยการหลอกผู้คนและทำให้พวกเขาเป็นพันธมิตรกับพวกตน ตามที่ทราบว่าเมื่อนับวันของเขาแล้วเขาจึงกระตุ้นผู้คนของโลกนี้ให้เป็นศัตรูกับพระเจ้าและข่มเหงเหล่าวิสุทธิชนของพระองค์ ซาตานได้ทำให้ทุกคนเชื่อตามบาปและเป็นศัตรูต่อพระเจ้ามากขึ้นในหัวใจของพวกเขาโดยการทำให้มั่นใจว่าโลกจะครอบงำไปด้วยความผิดบาป. 
ซาตานจู่โจมเหล่าวิสุทธิชนอันเป็นที่รักของพระเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยบาป เพราะเขาทราบดีว่าเขาไม่มีเวลาเหลือแล้ว เขาได้ทำให้ทุกคนในโลกนี้ไล่ตามบาปและเป็นศัตรูกับพระเจ้าและเหล่าวิสุทธิชนอย่างมากขึ้นในหัวใจของพวกเขา ด้วยความผิดบาปของพวกเขา ดังนั้นเมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึงเหล่าวิสุทธิชนจะต้องปกป้องความเชื่อของตนและต่อสู้และเอาชนะซาตาน. 
แต่พระเจ้าทรงมีพระพรพิเศษของพระองค์เพื่อเหล่าวิสุทธิชน เพราะพระองค์ทรงรักเหล่าวิสุทธิชนผู้ที่ยังคงอยู่ข้างคริสตจักรของพระองค์ พระพรนี้คือพระองค์จะทรงบำรุงเหล่าวิสุทธิชนด้วยการดูแลเป็นอย่างดีของความเชื่อในคริสตจักรของพระเจ้าในช่วงเวลาสามปีครึ่งแรกของการทุกข์ลำบาก ก่อนที่ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะปรากฎขึ้นบนโลกนี้แล้วหลอกลวงผู้คนและทำให้คนเป็นคนรับใช้ของเขาและเป็นศัตรูและข่มเหงพระเจ้าและเหล่าวิสุทธิชนของพระองค์ ทำไม? ก็เป็นเพราะ ว่าเมื่อบาปได้มีมากขึ้น พระเจ้าจะทรงดูแลเหล่าวิสุทธิชนของพระองค์ผ่านคริสตจักรของพระองค์และทำให้พวกเขาทนทุกข์ยากด้วยความเชื่อในช่วงเวลาสามปีครึ่ง นั่นก็คือ “ตลอดวารหนึ่งและสองวารและครึ่งวาร” (วิวรณ์ 12:14)