Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-4. อะไรคือบาบิโลน?

คำว่าบาบิโลนนั้นถูกใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลเพื่ออ้างถึงโลกนี้ที่ได้แยกออกจากพระเจ้า ในพันธสัญญาฉบับเก่านั้นได้พบเรื่องของ “หอบาเบล” ตามที่ผู้คนได้รวมพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหอบาเบลเพื่อไปจากพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้สร้างขึ้นโดยสร้างความสับสนทางภาษาโดยให้มันพังลงมาและทำให้มันแตกกระจาย. 
โลกนี้จึงเหมืนกับช่วงเวลาของหอบาเบล กษัตริย์ของแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีและมีชีวิตอยู่ในความฟุ่มเฟือยด้วยสิ่งต่างๆทางโลก และพ่อค้าทั้งหมดได้เพิกเฉยต่อพระเจ้า ยุ่งเกินไปในการซื้อหรือขายทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานมาให้พวกเขา ศาสดาพยากรณ์จอมปลอมได้มีชีวิตของตนในขณะที่พูดกันเสียงดัง หันหกลับไปเป็นพ่อค้าผู้ที่ค้าขายจิตวิญญาณของมนุษย์ และรวบรวมทรัพย์สมบัติด้วยการครอบครองวัตถุต่างๆทางโลก พวกเขารักโลกโดยกล่าวว่าไม่มีโลกอื่นใดที่สร้างโดยมนุษยชาติจะดีกว่าโลกนี้อีกแล้ว. 
เมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึงโลกนี้ก็จะโสโครกต่อพระพักตร์พระเจ้าและความผิดบาปก็จะแพร่ กระจายออกไปโดยพระเจ้าก็จะทรงนำเอาโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นลงมาโดยไม่มีทางเลือก ผู้คนของโลกนี้รักโลกอย่างมากโดยไม่คำนึงถึงพระเจ้า ดังนั้นโลกนี้จึงเป็นแหล่งเพาะความผิดบาป ผู้คนที่ชีวิตอยู่ในแหล่งเพาะความผิดบาปนี้และได้มัวเมาในบาปทุกชนิด และดังนั้นความผิดบาปเหล่านี้จึงมีผลในการตกลงมาของโลกนี้ ดังนั้นโลกนี้จะเผชิญกับการสิ้นสุดในสุดท้ายที่นำมาโดยภัยพิบัติของขันทั้งเจ็ดของพระเจ้า. 
อีกเหตุผลหนึ่งที่โลกนี้จะเผชิญกับภัยพิบัติของขันทั้งเจ็ดจากพระเจ้าก็คือผู้คนของโลกนี้ ที่รักโลกและได้เปลี่ยนไปเป็นคนรับใช้ของซาตานและปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ และรวมกำลังแรงของพวกเขาเข้ากับปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ พวกเขาฆ่าเหล่าวิสุทธิชนผู้ที่เกิดใหม่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้. 
เมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึง ผู้คนจะพ่ายแพ้ต่อปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ จะได้รับสัญลักษณ์ของซาตาน และก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนรับใช้ของสิ่งชั่วร้าย เนื่องจากผู้คนของโลกนี้ได้ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆกับพวกปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ได้เป็นศัตรูต่อพระเจ้าและฆ่าวิสุทธิชนของพระองค์ พระเจ้าก็ทรงจ่ายค่าตอบแทนที่พวกเขาได้นำการข่มเหง ความทรมาน ความทุกข์ลำบาก และความตายมาสู่เหล่าวิสุทธิชน.