Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-5. เมื่อใดที่อาณาจักรพันปีจะเริ่มต้นขึ้น? (มันเป็นอาณาจักรก่อนการทุกข์ลำบากหรือหลังความทุกข์ลำบาก?)

หลายคนเชื่อว่าเหล่าวิสุทธิชนจะปลื้มปีติก่อนการเกิดของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งของช่วง เวลาเจ็ดปี และเชื่อว่าในช่วงเวลาของความทุกข์ลำบากนั้นพวกเขาจะอยู่ในอาณาจักรพันปีของพระเยซู คริสต์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อเรายืนยันความเชื่อนี้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า เราก็จะสามารถค้นพบได้โดยง่ายว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดหรือไม่. 
พระเจ้าของเราประทานอาณาจักรของพระคริสต์มาให้แก่เหล่าวิสุทธิชนของพระองค์เป็นเวลาพันปีเหมือนกับเป็นของประทานให้แก่พวกเขาในความเหนื่อยยากและให้ชีวิตของพวกเขาเพื่อประโยชน์ของข่าวประเสริฐ ตามที่ วิวรณ์ 20:4 บอกเราว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่อง หมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี.”
จากข้อความข้างต้นที่อธิบายต่อเราผู้ที่เป็นผู้หนึ่งที่อาจจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรพันปีได้ นี่คือหนึ่งในผู้ที่อยู่ระหว่างความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งต่อสู้กับปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ได้ทนทุกข์ยากเพื่อปกป้องความเชื่อของตน และได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปเคารพ พระเจ้าทรงยอมให้มนุษยชาติได้เลือกว่าจะรับหรือไม่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเพื่อแยกข้างสาลีออกจากฟางข้าว พระเจ้าทรงต้องการที่จะแยกมันออกให้ชัดเจนเพื่อความปลื้มปีติของเหล่าวิสุทธิชนและประทานรางวัลให้กับพวกเขาสำหรับความเชื่อและชัยชนะที่เอาชนะซาตานของพวกเขาด้วยอาณาจักรของพระคริสต์เป็นเวลาพันปี. 
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการในการเป็นศัตรูกับพระเจ้าสำหรับพวกปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์คือการเคารพรูปของตัวเอง และการทำให้ผู้คนได้รับเครื่องหมายของเขาว่าจะเป็นคนของพระเจ้า ดัง นั้น ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะทุ่มเทความพยายามของเขาเองเพื่อที่จะขจัดมันออกไป แต่เหล่าวิสุทธิชนจะไม่พ่ายแพ้ต่อสัตว์ร้าย ต่อสู้กับเขาด้วยความเชื่อ ยอมรับการทนทุกข์บากของตน และถวายพระเกียรติต่อพระเจ้า เหล่าวิสุทธิชนมากมายนับไม่ถ้วนรอคอยชีวิตหลังความตายของตน โดยประ สงค์ที่จะยอมรับการทนทุกข์ยากของตนเพื่อปกป้องความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะนำเอาความทุกข์ทรมานอย่างมากมาสู่เหล่าวิสุทธิชนในช่วงเวลาของความทุกข์ลำ บากใหญ่ยิ่ง พระเจ้าทรงจัดเตรียมภัยพิบัติของขันทั้งเจ็ดและการลงโทษของนรกที่จะเผาใหม้อย่างเป็นนิรันดร์ไว้ให้เขาและพวกที่ติดตามเขา. 
ดังนั้นโลกนี้จะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และนำเอาภัยพิบัติของขันทั้งเจ็ดลงมา พร้อมกับแผ่น ดินไหวที่เขย่าโลกโดยที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ด้วยเหตุนี้โลกแรกก็จะหายไปโดยไร้ร่องรอย จาก นั้นพระเจ้าจะทรงสั่งให้ทูตสวรรค์ของพระองค์จับพญามารและผูกเขาเข้ากับเหวที่ไม่มีก้นเหวเป็นเวลาพันปี เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงขังพญามารไว้ในหุบเหวลึกก่อนที่พระองค์จะทรงยอมให้เหล่าวิสุทธิชนของพระองค์ได้มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรพันปีของพระคริสต์. 
เพราะว่าไม่พบซาตานในอาณาจักรพันปีที่เหล่าวิสุทธิชนได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ ที่นั่นจะไม่มีคนหลอกลวงและคำสาปแช่งอีกต่อไปอิสยาห์ 35:8–10 อธิบายอาณาจักรของพระคริสต์ที่จะมาสู่เหล่าวิสุทธิชนผู้ที่ร่วมในการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกว่า “และจะมีทางหลวงที่นั่น และจะมีทางหนึ่ง และเขาจะเรียกทางนั้นว่า ทางแห่งความบริสุทธิ์ คนไม่สะอาดจะไม่ผ่านไปทางนั้น แต่จะเป็นทางเพื่อพวกเขา แล้วพวกที่เดินทางแม้คนโง่ก็จะไม่หลงในนั้น จะไม่มีสิงโตที่นั่น หรือจะไม่มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั้น จะหามันที่นั่นไม่พบ แต่ผู้ที่ไถ่ไว้แล้วจะเดินบนนั้น ผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และจะมายังศิโยนด้วยร้องเพลง มีความชื่นบานเป็นนิตย์บนศีรษะของเขาทั้งหลาย เขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย.” 
อาณาจักรของพระคริสต์ตามข้างต้นจะอยู่เป็นเวลาพันปี โดยมาหลังจากโลกผ่านช่วงเวลาของภัยพิบัติของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งไปก่อนและหลังจากที่โลกถูกปกครองโดยปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ที่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ อาณาจักรนี้จึงเป็นรางวัลที่พระผู้เป็นเจ้าของเราจะทรงประทานมาให้เหล่าวิสุทธิชนในการที่พวกเขาได้ถูกข่มเหงและทนทุกข์ยากเพื่อปกป้องความเชื่อของตนในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและเพราะความเหนื่อยยากในการประกาศข่าวประเสริฐนี้.