Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-8. ใครหรืออะไรคือสิ่งมีชีวิตสี่ตัวที่ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังค์ของพระเจ้า?

วิวรณ์ 4:6–9 บรรยายสิ่งมีชีวิตสี่ตัวไว้ว่า “และตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่สี่ตัว ซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนสิงโต สิ่งที่มีชีวิตอยู่ตัวที่สองนั้นเหมือนลูกโค สิ่งที่มีชีวิตอยู่ตัวที่สามนั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์ และสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตัวที่สี่เหมือนนกอินทรีกำลังบินสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่นั้นแต่ละตัวมีปีกหกปีกอยู่รอบตัว และมีตาเต็มข้างใน และสิ่งที่มีชีวิตอยู่เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า ‘บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ได้ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน ผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบัน และผู้ซึ่งจะเสด็จมา ‘เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยู่เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์.” 
สิ่งมีชีวิตสี่ตัวรอบพระที่นั่งเป็นผู้ร่วมงานผู้มักจะร่วมงานบริการในพระประสงค์ของพระ องค์และสรรเสริญพระเกียรติและสง่าราศีของพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงทำงาน พระองค์ไม่ทำงานด้วยพระองค์เอง แต่มักจะทรงทำงานร่วมกับคนรับใช้ของพระองค์ สิ่งทีชีวิตสี่ตัวเป็นคณะผู้ร่วม งานที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุดที่ได้รับความสามารถในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ. 
สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวได้มีรูปร่างที่ต่างกัน เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตัวนี้รับใช้พระเจ้าในความสามารถที่แตกต่างกัน พวกเขามีตาเต็มรอบตัว มันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้ความสนใจต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก็เป็นผู้ร่วมงานที่สัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ที่มักจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ. 
สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ไม่เคยหยุดสรรเสริญในพระเกียรติและสง่าราศีของพระเจ้าเหมือนกับที่พระ องค์ไม่เคยหลับ พวกเขาสรรเสริญพระเกียรติของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและพระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซู ผู้ที่เป็นพระเจ้าและพระเมษโปดก และพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ด้วยวิธีนี้ สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ยืนอยู่ต่อพระบัลลังค์ของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ออกมาด้วยใจจริง ทำไม? เพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำเอาไว้ นั่นคือการเสด็จลงมาเป็นมนุษย์และเกิดในโลกนี้ผ่านร่างกายของหญิงบริสุทธิ์ พระแม่มาเรีย รับเอาความผิดบาปของมนุษยชาต์ทุกคนไว้ที่พระองค์โดยการรับบัพติศมาจากยอห์น และทรงรับเอาความผิดบาปเหล่านี้ไปบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์บนนั้น และจึงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากความผิดบาป ตอนนี้พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังค์ของพระเจ้า และด้วยพระราชกิจอันสวยงามของพระองค์นี้ พระองค์ทรงสมควรแล้วที่จะได้รับสง่าราศีจากสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตัวอย่างเป็นนิรันดร์. 
สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้ตลอดถึงผู้อาวุโสทั้ง 24 จึงยกพระเจ้าขึ้นสูงขึ้นด้วยการสรรเสริญออกมาด้วยส่วนลึกที่สุดของหัวใจของพวกเขา.