Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-5. ผู้ที่รอด จะรอดตลอดไปหรือไม่?

อืมท่านอาจรู้ว่าความรอดของเรามาจากความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณของเรา อีกนัยหนึ่งเมื่อเราเชื่อในการรับบัพติศมาของพระเยซูและไม้กางเขนของพระองค์เราจะได้เกิดใหม่ และเป็นคนชอบธรรม 
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราเชื่อในความจริงด้วยใจเราหรือไม่ ดังที่เขียนไว้ว่า “ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจ
ก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10) และ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่ในใจเราเมื่อเราสารภาพความเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของเรา
อย่างจริงใจ และพระองค์จะรักษาเราจากนั้นมา 
และท่านจะไม่สูญเสียความรอดของท่านตราบเท่าที่ท่านไม่ปฏิเสธข่าวประเสริฐที่แท้จริง แต่ถ้า ผู้ใดที่กลับมาเกิดใหม่ปฏิเสธข่าวประเสริฐนี้แล้ว เขาทำ “บาปที่นำไปสู่ความตาย” (1 ยอห์น 5:16) จึงเป็นไปไม่ได้ที่นักบุญที่กลับมาเกิดใหม่จะปฏิเสธข่าวประเสริฐที่แท้จริงเพราะเรื่องนี้ชัดเจนเกินกว่าจะสับสนได้ 
อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า จะมีการทรยศต่อความเชื่อในยุคสุดท้าย (2 เธสะโลนิกา 2:3) และ มัทธิว 13:3-9กล่าวว่า “แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการ เป็นคำอุปมาว่า ‘ดูเถิด มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืช และเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตาม หนทางบ้าง แล้วนกก็มา กินเสีย บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อดินแต่น้อย จึงงอกขึ้นโดยเร็ว เพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อแดดจัด แดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบ เท่าบ้าง ใครมีหูจงฟังเถิด’” 
ประโยคนี้บอกเราว่า ผู้ที่หมดศรัทธาในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจนถึงที่สุด แม้ว่า
เขาจะได้รับฟังและเชื่อในตอนแรก จะไม่ได้รับความรอดในที่สุด พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด” (มัทธิว 24:13) ความรอดของเราจะไม่เป็นโมฆะตราบเท่าที่ เรารับรู้ว่าข่าวประเสริฐที่แท้จริงเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในโลก และเราป้องกันความเชื่อของเราในข่าว ประเสริฐในการเสียสละใดๆจนถึงที่สุด ได้โปรด อ้างถึงเอเสเคียล33:12-16 
ดังนั้น ความรอดของท่านจะมีประสิทธิภาพตราบเท่าที่ท่านมีความเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริง นั่นคือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความ เชื่อ” (โรม 1:17, ฮาบากุก 2:4) ผมหวังว่าท่านจะพึงพอใจกับคำตอบของผม และยืนหยัดต่อข่าว ประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ