Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-6. ผมรู้จากคำสอนของคุณว่าการรับบัพติศมาของพระเยซูนั้นจำเป็นต่อความรอดของเรา แล้ว การรับบัพติศมาน้ำของผู้ที่เชื่อนั้นเป็นอย่างไร? เป็นสิ่งจำเป็นต่อวิสุทธิชนทุกท่านหรือไม่? และยิ่งไปกว่านั้นผมสงสัยว่ามีศาสนาจารย์ที่เกิดใหม่ในระแวกบ้านผมซึ่งสามารถทำบัพติศมาให้ ผมได้ หรือไม่

จากที่ท่านได้อ่านในเว็บไซต์ของเรา การรับบัพติศมาน้ำของผู้ที่เชื่อเป็นการสารภาพทางกายของ ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ อีกนัยหนึ่งจากพิธีการรับบัพติศมานี้ผู้ที่เกิดใหม่ สามารถสารภาพความเชื่อในความรอดอันสมบูรณ์แบบของเขาได้ ซึ่งพระเยซู คริสต์ได้ทำสำเร็จ โดยการรับบัพติศมาและการตรึงกางเขนของพระองค์ 
พวกเราทุกคนจึงเกิดใหม่ได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรา รับรู้ชะตากรรมของเราที่จะต้อง ตกนรก และมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ นั่นเอง 
แล้ว การรับบัพติศมาน้ำของผู้ที่เชื่อจึงมีเพื่ออะไร? มันย่อมไม่มีประโยชน์อันใดแล้วใช่หรือไม่ แน่นอน มันไม่จำเป็นต่อความรอดของเรา แต่เราควรจดจำไว้ว่า นี่คือสิ่งสารพัดของพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูของเรา (มัทธิว 28:19) 
ดังนั้น คุณควรรับบัพติศมาตราบเท่าที่คุณจะรับได้ แต่ดังที่คุณบอกผมคุณจำเป็นต้องได้พบกับ ผู้ที่ เกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ ถ้ามีวิสุทธิชนที่เกิดใหม่ในบรรดาคนรู้จักของคุณ คุณสามารถขอ ให้เขาให้บัพติศมาแก่คุณได้ คุณต้องสารภาพความเชื่อของคุณในการรับบัพติศมาของพระเยซู และความตายของพระองค์บนไม้กางเขนก่อนจะเข้าพิธี และจากนั้นผู้นั้นต้อง ประกาศประโยคต่อ ไปนี้ขณะที่วางมือของเขาบนศีรษะคุณว่า 
“ในพระนามของพระบิดาเจ้าของพระบุตร พระเยซู คริสต์ และของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าขอให้ บัพติศมาแก่ท่าน บราเทอร์คอลิน” การรับบัพติศมาตามพระคัมภีร์ไบเบิลต้องทำโดยการจุ่มแบบ เต็ม 
การรับบัพติศมาของผู้ที่เชื่อย่อมเชื่อถือได้เช่นเดียวกับที่เราพบสามีและภรรยาคู่ครองที่ถูกต้องตามกฎหมายจากงานแต่งงานเช่นนี้ พิธีบัพติศมาของเหล่าวิสุทธิชนจึงเป็นการประกาศถึงความเชื่อ ภายใน เมื่อเราประกาศความเชื่อของเราในการรับบัพติศมาของพระองค์และไม้กางเขนต่อพระ พักตร์พระเจ้า เหล่าวิสุทธิชนและโลกผ่านการรับบัพติศมาด้วยน้ำของเรา ความเชื่อของเราย่อมไม่ เปลี่ยนแปลง 
อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ควรลืมความจริงที่ว่า อับราฮัมได้เข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญ จึงถือว่า เขาเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของเขาขณะที่เขายังไม่ได้เข้าสุหนัต(โรม 4:11) อีกนัยหนึ่ง พระเจ้าให้เขาได้เข้าสุหนัตเพื่อเป็นตราของความรอด ซึ่งเขาได้รับผ่านความเชื่อของเขาในพระ วจนะของพระองค์ 
เช่นเดียวกัน การรับบัพติศมาน้ำคือ พิธีของผู้ที่เกิดใหม่ที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขา ผ่านความเชื่อของพวกเขาในการรับบัพติศมาและการตรึงกางเขนของพระองค์