Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-7. ท่านใช้คำศัพท์เฉพาะว่า “ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ” ซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อน คำว่า “ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ”มาจากที่ไหน?

ประโยคที่ว่า “ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ” เป็นคำดั้งเดิมจากยอห์น 3:3-5 และ 1 ยอห์น 5:4-8 
พระเยซูตรัสตอบนิโคเดมัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญ ญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5) ดังนั้น พวกเราสามารถนิยาม ประโยคนี้ได้เป็น“ข่าวประเสริฐเดียวและแท้จริงซึ่งทำให้ผู้เชื่อทั้งหลายได้เกิดใหม่และได้เข้าใน
อาณาจักรของพระเจ้า” 
ขอผมแนะนำให้คุณอ่านหนังสือชุดแรกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่ม 1 และ 2 ผมมั่นใจว่าคุณจะ
เข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งผ่านหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้หนังสือเล่มนี้ฟรี เพียงแค่เข้าไป ในเว็บไซต์ของเราด้านล่างและสั่งหนังสือที่คุณต้องการอ่าน