Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-8. นรกมีอยู่จริงหรือไม่?

คำตอบคือ “มี”
บางคนยืนยันว่า พระเจ้ามิได้สร้างนรก พวกเขาเถียงกันว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและว่านรก ไม่เห็นด้วยกับความคิดของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักพวกเขา อาจจะแฉความซับซ้อนของเขา
โดยการร้องเรียนคำศัพท์ว่า “ในสำนวนของความเชื่อของเหล่าสาวกนี้ คำว่า ‘นรก’ หมายความถึง ‘โลกเบื้องล่าง’, ที่อยู่ของคนตาย ‘Sheol’ สำหรับชาวฮิบรู, ‘Hades’ สำหรับชาวกรีก ‘inferno’ สำหรับชาวลาติน นั่นคือที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเสด็จไปหลังจากความตายของพระองค์เพื่อพบกับคน ตาย ตามนักเขียนร่วมสมัย” 
อย่างไรก็ตาม พระผู้เป็นเจ้า พระเยซู ตรัสบอกคนบาปแต่ละคนและทุกคนไว้อย่างชัดเจนว่า
ต้องได้รับการพิพากษา และถูกทิ้งไปในไฟนรกเพราะบาปของเขาหรือเธอ (มัทธิว 18:9, มาระโก 9:43) 
แน่นอน พระเจ้า พระบิดาประทานความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์มาให้เรา ผ่านพระเยซู พระ บุตรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ความรักนี้ไม่ได้หมายถึงความรักที่มืดบอด แต่เป็นความรักแห่ง ความจริง (2 เธสะโลนิกา 2:10) พระองค์ทรงรักเราในความจริงแห่งความรอดของพระองค์ นั่นคือ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระเยซู คริสต์ทรงชำระล้างความผิดบาปทั้งหมดด้วยการ รับบัพติศมา และการถูกตรึงกางเขนของพระองค์ และบัดนี้ พระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ผู้ ที่เชื่อในพระเยซูภายในข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์บอกว่า“เพราะ เหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์จะไม่ เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของ อับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:27-29) 
คุณต้องให้ความสนใจที่ความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม พระองค์ทรงประกาศไว้อย่างชัด เจนว่า “ค่าจ้างของบาปคือความตาย” (โรม 6:23) คุณรู้แน่นอนว่า “ความตาย” นี้หมายถึง ความตาย ครั้งที่สองความทรมานชั่วนิรันดร์ในบึงไฟ (วิวรณ์20:14)ในลูกา 16:19-31 พระเยซูตรัสสอน เราว่า มีชีวิตนิรันดร์สองประเภทหลังความตายทางกายของเรา : ประเภทแรกเป็นของแผ่นดินสวรรค์ และอีกประเภทหนึ่งเป็นของความทรมานชั่วนิรันดร์ในไฟนรก และวิวรณ์บทที่ 20 ถึง 22 ยัง บรรยายทุกสิ่งเกี่ยวกับการฟื้นจากความตายครั้งแรกของเหล่าวิสุทธิชน, อาณาจักรพันปี, การฟื้น จากความตายครั้งที่สองของคนบาปทุกคนเพื่อการพิพากษาครั้งสุดท้ายและจุดหมายชั่วนิรันดร์
ของคนสองกลุ่ม -สวรรค์และนรก 
มนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นคนบาป เพราะชายคนหนึ่ง อดัม แต่พระเจ้าทรงรักโลกมาก จนกระทั่งพระ องค์ประทานพระบุตรอันเป็นที่รักพระองค์เดียวของพระองค์ที่ผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่
ตายไปแต่มีชีวิตนิรันดร์อย่างไรก็ตามสำหรับคนเนรคุณที่ปฏิเสธความรักของความจริงของพระ
เจ้าด้วยความดื้อรั้นและหัวใจที่ไม่รู้สึกผิดพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมจะตัดสินให้ตายชั่วนิรันดร์ในไฟ
นรก พวกเขาสมควรได้รับสิ่งนี้ 
ดังนั้น ท่านต้องจำประโยคนี้ว่า “อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จง กลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้” (มัทธิว 10:28)