Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-9. ท่านจะตีความส่วนแรกของฮีบรู บทที่ 6 หรือไม่?

นี่คือการตีความฮีบรู 6:1-8 ของผม
 
“เหตุฉะนั้นให้เราละการถกเถียงเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของพระคริสต์ไว้และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์ไม่วางรากฐานของการกลับใจจากการกระทำที่ตายแล้วอีก และของความเชื่อใน
พระเจ้า, ของคำสอนว่าด้วยการรับบัพติศมา, ของการวางมือ, ของการเป็นขึ้นมาจากความตายและ ของการพิพากษาอันเป็นนิรันดร์ และสิ่งนี้เราจะทำถ้าพระเจ้าอนุญาต เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ที่ เคยรู้แจ้งมาแล้วครั้งหนึ่งและได้ลิ้มลองรสชาติของของประทานแห่งสวรรค์และได้เป็นส่วนหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้ชิมพระวจนะของพระเจ้าที่ดีและพลังของยุคที่จะมาถึง หากพวก เขาทำสิ่งเหล่านี้หายไป ก็เหลือวิสัยที่จะให้เขากลับใจเสียใหม่อีกได้ เพราะตัวเขาเองได้ตรึง พระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้ว และได้ทำให้พระองค์ขายหน้าต่อธารกำนัล ด้วยว่าพื้น แผ่นดิน ที่ได้ดูดดื่มน้ำฝนที่ตกลงมาเนืองๆและงอกขึ้นมาเป็นต้น ผักให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้
พรวนดินด้วยนั้น ก็รับพระพรมาจากพระเจ้า แต่ดินที่งอกหนามใหญ่และหนามย่อยก็ถูก ทอดทิ้ง และเกือบจะถึงที่สาปแช่งแล้ว ซึ่งในที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย” 
 
( วรรคที่. 1-2 )
พระเจ้าประสงค์จะสร้างความเชื่อที่สมบูรณ์แบบในหลักพื้นฐานของพระคริสต์ในคริสตศาสนา
ปัจจุบันนี้เช่นเดียวกับผู้เชื่อชาวฮีบรูในพระเยซู 
บางคนนั้นรู้แจ้งมาครั้งหนึ่งและได้ลิ้มรสข่าวประเสริฐที่แท้จริง และได้รับการยกความผิดบาป และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่หลังจากนั้นจะหลงออกจากความเชื่อที่แท้จริงพวกเขาสนุก กับความสงสัยต่อข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
พระคัมภีร์ไบเบิลประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า หลักพื้นฐานของพระคริสต์ (รากฐานของการกลับใจ จากการกระทำที่ตายแล้ว, ความเชื่อต่อพระเจ้า, หลักคำสอนของการรับบัพติศมา การวางมือ การเป็นขึ้นมาจากความตาย และการพิพากษาชั่วนิรันดร์) ควรมีอยู่อย่างมั่นคงในใจของผู้ที่เชื่อ ทุกคน 
เราควรให้ความสนใจในความจริงที่ว่าหลักพื้นฐานนั้นเป็นหลักสำคัญของข่าวประเสริญแท้จริง
จากคริสตจักรยุคต้น ๆ 
และในบรรดาสิ่งเหล่านี้คือ หลักคำสอนของการรับบัพติศมา และการวางมือ นี่คือหลักฐานชี้ชัดว่า ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเป็นข่าวประเสริฐที่เหล่าปุโรหิตและเหล่าสาวกในยุคนั้น
ประกาศมา 
คนทั้งหลายที่มีความเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐที่แท้จริง ย่อมไม่มีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน พระคริสต์ พวกเขากลับเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐ และดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อต่อไป เป็นชีวิตที่ สมบูรณ์แบบ การกระทำของมนุษย์สมบูรณ์แบบไม่ได้ แต่เมื่อเราเชื่อในข่าวประ เสริฐของน้ำและ พระวิญญาณแล้ว เราจะไร้มลทินบาปอย่างสมบูรณ์ได้โดยความเชื่อ 
นั่นคือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงตรัสบอกอับรามว่า “จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเจ้าจงเป็น
คนดีรอบคอบ” (ปฐมกาล 17:1 KJV) ประโยคนี้หมายความว่า ให้มีความเชื่อที่สมบูรณ์แบบที่ทำ ให้คุณไร้มลทินบาปอย่างสมบูรณ์แบบ 
 
( วรรคที่. 4-6 )
แต่ถ้าผู้ใดทรยศข่าวประเสริฐที่แท้จริงหลังจากมีความเชื่อในสิ่งนี้แล้ว จะไม่มีทางรอดอีก นั่นคือ พระประสงค์ของพระเจ้าที่เที่ยงธรรม ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบมากจน
กระทั่งความโกรธของพระองค์ที่มีต่อศัตรูของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และพระทัยเย็นเช่นกัน 
ดังนั้น บทเพลงซาโลมอน 8:6 จึงบอกว่า 
“จงแนบดิฉันไว้ดุจดวงตราแขวนอยู่ที่ใจของเธอ 
ประดุจดวงตราบนแขนของเธอ 
เพราะความรักนั้นเข้มแข็งอย่างความตาย 
ความริษยาก็ดุเดือดเหมือนแดนคนตาย 
และประกายแห่งความริษยานั้นก็คือประกายเพลิง 
คือประกายเพลิงที่แสนรุนแรง” 
ฮีบรู 10:26-27 ยังเตือนเช่นเดียวกันว่า “เมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว แต่เรายังขืน ทำผิดอีกเครื่องบูชาไถ่บาปก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร้ายแรง ซึ่งจะกินเอาบรรดาคนที่ขัดขวางนั้นเสีย” 
ตอนนี้ท่านอาจจะมีความเชื่อในความรู้เรื่องความจริงนั่นคือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ แล้วคำว่า“ทำผิด” คืออะไร เราต้องรู้ว่า บาปสามารถจัดเป็นสองประเภท : “บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ ความตาย” และ“บาปที่นำไปสู่ความตาย” (1 ยอห์น 5:16) 
เราทำบาปทุกวัน บาปเหล่านั้นเป็น “บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตาย” และพระผู้เป็นเจ้าทรงชำระ ล้างความผิดบาปทั้งหมดนั้นแล้วแต่ “บาปที่นำไปสู่ความตาย” คือบาปของการหมิ่นประมาทพระ วิญญาณ ดังที่เขียนไว้ว่า “เพราะฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาท ทุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้
มนุษย์ไม่ได้” (มัทธิว 12:31) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์พิสูจน์ได้ว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง และพระองค์ทรงเป็น พยานข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณผ่านวิสุทธิชนที่เกิดใหม่ สรุปแล้ว ถ้าผู้ใดปฏิเสธข่าว ประเสริฐที่แท้จริงหลังจากได้รับฟังเนื้อหาทั้งหมดแล้ว บัดนี้ ผู้นั้นทำบาปของการหมิ่นประมาท ต่อพระวิญญาณโชคร้ายมีผู้ที่ทรยศข่าวประเสริฐเมื่อพวกเขาเผชิญกับปัญหาเนื่องจากข่าว
ประเสริฐ 
ถ้าผู้ใดปฏิเสธข่าวประเสริฐที่แท้จริง แม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าเป็นจริง ผู้นี้จะได้รับการยกความผิดบาป จากพระเจ้าหรือไม่ พระเจ้าทรงตรัสบอกไว้อย่างชัดเจนถึงคำตัดสินบาปเช่นนี้ชั่วนิรันดร์ 
ผมหวังว่าคำตอบนี้จะระงับความกระหายทางจิตวิญญาณของท่านได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมปรารถนา ให้ท่านมั่นคงต่อข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณข่าวประเสริฐดั้งเดิมที่พระเยซูเจ้าของเรา
ประทานแก่เรา ตั้งแต่เริ่ม