Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-11. ท่านไม่คิดหรือว่า มันสามารถทำให้บางคนทิ้งชีวิตที่ไร้ความกังวล และใช้ชีวิตอยู่ในบาปต่อไป เพราะพระเยซูทรงชำระล้างความผิดบาปทั้งในปัจจุบัน อดีต และแม้แต่ในอนาคตแล้ว?

คำตอบคือ “ไม่” 
แน่นอน วิสุทธิชนที่เกิดใหม่ยังทำบาปอยู่ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ แต่พวกเขาไม่สามารถทำผิดได้ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตย์อยู่ในใจเขา อันที่จริง พวกเขาอ่อนไหวต่อบาปทุกบาปหลังจาก เกิดใหม่ พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ที่ต้องทำบาปจนวันตายโดยไม่มีทางเลี่ยง และวิธีเดียวที่จะ หลีกเลี่ยงโอกาสในการทำบาปคือ รับใช้ความชอบธรรมของพระเจ้า นั่นคือ ข่าวประเสริฐของน้ำ และพระวิญญาณ โดยสรุป พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพวกเขานำพวกเขาไปทำงานของพระเจ้าก่อน ห่างจากตัณหาของโลก 
ในยุคของอัครสาวกสาวก ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถามคำถามเดียวกันนี้กับอัครสาวก ดังที่อัครสาวก เปาโลบอกว่า“ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร? ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่ง
ขึ้นหรือ? ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไป อย่างไรได้ ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมา นั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระ รัศมี ของพระบิดาอย่างไรเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น” (โรม 6:1-4) 
เขายังพูดอีกว่า “ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อป? เราจะทำบาปเพราะมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติแต่ อยู่ใต้พระคุณกระนั้นหรือ? ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ท่านจะ ยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใด? ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนำ ไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรม แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงมอบไว้แก่ท่านเมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้กลายเป็นทาสของความชอบธรรม” (โรม 6:15-18) 
ผู้ที่เกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณอย่างแท้จริงจะไม่สามารถทำบาปได้มากกว่าแต่ก่อนยิ่งไปกว่านั้น เขาหรือเธอกลับชื่นชมยินดีกับข่าวประเสริฐทุกวัน และพยายามประกาศข่าวนี้ ไปทั่วโลก นอกจากนั้น เขาหรือเธอยังเป็นผู้ค้นหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์
อย่างจริงจังก่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มัทธิว 6:33)