Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-12. ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของคริสเตียนในทุกวันนี้? พวกเขาไม่ได้ทำงานของ พระวิญญาณหรือ? ผมคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำงานอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า

จากคำถามประเด็นเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของคริสเตียนในวันนี้ ท่านคิดถูกเพียงบางส่วน 
แต่ท่านต้องเตือนใจว่าการอัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นการให้ความเชื่อในพระเยซู คริสต์แก่
ประชาชน (ยอห์น 2:11) อีกนัยหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาติให้เกิดการอัศจรรย์เพื่อให้ประชาชน มีความเชื่อในพระเยซู คริสต์ 
เราสามารถหาการอัศจรรย์ต่างๆ ที่แสดงโดยอัครสาวก และศิษยานุศิษย์ของพระเยซู โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในหนังสือกิจการของอัครทูตพวกเขาสามารถพิสูจน์ความเชื่อจากการอัศจรรย์ถึงความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดของเราไว้ โดยการรับ
บัพติศมาของพระองค์และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทดแทนความผิดบาปทั้งหมดของเราโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน 
แต่หลังจากเสร็จสิ้นพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกจารึกไว้ พระเจ้า พระบิดาทรงต้องการให้เรา เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์มากกว่าค้นหาการอัศจรรย์ต่างๆ นี่คือเหตุผลว่าเพราะเหตุใด พระ คัมภีร์ไบเบิลจึงบอกว่า “ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษา
ต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป เพราะที่เรารู้นั้นก็รู้แต่ส่วนหนึ่ง และ ที่เรา พยากรณ์นั้นก็ พยากรณ์แต่ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็จะสูญไป” (1 โครินธ์ 13:8-10) 
พระเยซูตรัสบอกหนึ่งในเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “โธมัสเอ๋ย เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” (ยอห์น 20:29) 
ความเชื่อที่แท้จริงไม่ได้มีพื้นฐานจากการอัศจรรย์ต่างๆที่ท่านเคยเห็นแต่มีพื้นฐานจากพระวจนะ
ของพระเจ้าที่ได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้า