Search

Về Tác giả

Mục sư Paul C. Jong

Là một mục sư, Mục sư Paul C. Jong từ lâu đã phải vật lộn để tìm câu trả lời để nhận được sự tha tội. Cuộc tìm kiếm của ông đã dẫn ông khám phá, như được mặc khải trong Lời của Đức Chúa Trời, sự công chính của Đức Chúa Jêsus Christ, Người đã đến nhờ Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Khám phá này là dẫn ông đến chức vụ hiện tại của ông. Cho đến nay, Mục-sư Jong đã cống hiến cuộc đời của mình cho chức vụ văn chương The New Life Mission, tuyên bố Phúc-âm về nước và Thánh Linh cùng với đồng nghiệp của mình tại The New Life Mision để truyền bá phúc âm thật trên toàn thế giới. Sách của ông đã được dịch và xuất bản bằng hơn 90 ngôn ngữ, và hiện chúng đã có sẵn và được đọc ở hơn 150 quốc gia. Nhiều độc giả của ông đang nhận được sự tha tội và nhận đước được Đức Thánh-Linh từ Đức Chúa Trời nhờ những cuốn sách của ông, vì những cuốn sách này được đặt nền tảng trên Lời được viết ra của Đức Chúa Trời. Cùng với các đồng nghiệp trên khắp thế giới, Mục-sư Jong dâng lời cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa Trời vì tất cả công việc tuyệt vời này. Ha-lê-lu-gia!