Search

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • Các Điều khoản và Điều kiện
    Cập nhựt: ngày 08 tháng 8 năm 2019
  • Các Điều khoản và Điều kiện này ("Điều khoản", "Điều khoản và điều kiện") chi phối mối quan hệ của bạn với https://www.bjnewlife.org/ trang web ("Dịch vụ") được vận hành bởi The New Life Mission ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").
  • Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ.
  • Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác là người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ
  • Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.
  • Tài khoản
    Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Việc không làm như vậy sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
  • Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho mọi hoạt động hoặc các hoạt động dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba.
  • Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
  • Liên kết đến các trang web khác
    Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc sự kiểm soát bởi The New Life Mission.
  • The New Life Mission không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng The New Life Mission sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.
  • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.
  • Luật điều chỉnh
    Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng Hòa Hàn Quốc, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.
  • Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và bỏ và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.
  • Thay đổi
    Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một sự thay đổi vật chất sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.
  • Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.
  • Liên hệ với chúng tôi
    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về các Điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.