Search

Học về Đền Tạm

 • Đền tạm
 • Đền Tạm là hình bóng của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã tha thứ tội lỗi cho dân Y-sơ-ra-ên và mọi người tin Ngài. Chúa của chúng ta là chủ nhân của Đền Tạm. Và Ngài là Đấng Cứu Rỗi đã xóa sạch tội lỗi của mọi người cùng một lúc, đồng thời, chính là của lễ hy sinh cho cả nhân loại.
 • Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên phạm tội hàng ngày, bằng cách đặt tay lên đầu của con vật hiến tế không tỳ vết trong hành lang của Đền Tạm theo hệ thống tế lễ, họ có thể chuyển tội lỗi của mình lên của lễ. Đây là cách mà bất cứ ai tin vào chức vụ của các thầy tế lễ và của lễ hiến tế được ban cho theo hệ thống dâng tế lễ đều có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi, thanh tẩy tội lỗi của họ và trở nên trắng như tuyết. Tương tự như vậy, bằng cách tin vào phép báp têm và sự hy sinh của Chúa Jêsus, bản chất thực sự của Đền Tạm, dân Y-sơ-ra-ên và những người thuộc dân ngoại bang chúng ta đều được mặc lấy phước lành được tha thứ mọi tội lỗi và được sống với Chúa. mãi mãi.
 • Không chỉ dân Y-sơ-ra-ên, mà tất cả dân ngoại bang cũng có thể được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của họ chỉ bằng cách tin vào Chúa Jêsus, Chúa của Đền Tạm. Nhà Tạm dạy cho chúng ta biết món quà của sự tha thứ tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người là gì. Như vậy, Đền tạm chính là bản chất của Đức Chúa Jêsus Christ.
 • Chúa Jêsus đã trở thành Cứu Chúa của tội nhân. Mọi tội nhân, dù họ là ai, đều có thể trở nên vô tội chỉ bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jêsus, huyết của Ngài đỗ ra trên Thập tự giá, và sự thật rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng đức tin của chúng ta vào sợi chỉ xanh, tím và đỏ, bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Jêsus, huyết của Ngài và thần tính của Ngài. Chúa Jêsus là cánh cổng dẫn đến Nước Thiên đàng.
 • Công vụ 4:12 nói, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Không ai khác ngoài Chúa Jêsus có thể cứu mọi người ra khỏi tội lỗi của họ. Không có Đấng Cứu Rỗi nào khác ngoài Chúa Jêsus. Giăng 10:9 nói: “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” 1 Ti-mô-thê 2:5 nói, “ Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;” và Ma-thi-ơ 3:15 nói, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.”
 • Chúa Jêsus đã đến thế gian này trong thân xác của một con người, và bằng cách nhận lãnh phép báp têm của Ngài (sợi chỉ xanh) và đổ huyết của Ngài (sợi chỉ đỏ), Ngài đã cứu những người tội lỗi. Như vậy, Chúa Jêsus đã trở thành cánh cửa cứu rỗi cho mọi tội nhân. Giống như cánh cổng của hành lang Đền Tạm được dệt bằng sợi chỉ màu xanh, tím và đỏ, Chúa Jêsus đến thế gian này, trước hết là gánh lấy tội lỗi của thế gian trên chính Ngài bằng phép báp têm của Ngài nhận được từ Giăng Báp-tít. Do đó, Ngài trở thành của lễ hy sinh, Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29).
 • Thứ hai, sau khi gánh lấy tội của tất cả tội nhân bằng phép báp têm của Ngài, Ngài đã chết thay cho họ và ban sự sống mới cho những ai tin Ngài. Thứ ba, Chúa Jêsus này là chính Đức Chúa Trời. Sáng thế ký 1:1 nói, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất,” và Sáng thế ký 1:3 nói, “Sau đó Đức Chúa Trời phán: 'Hãy có sự sáng'; và có sự sáng.” Chúa Jêsus không ai khác chính là Đức Chúa Trời của Ngôi Lời, Đấng đã tạo ra toàn thể vũ trụ và mọi thứ trong đó bằng Lời của Ngài.
 • Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm cổng của hành lang Đền tạm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Chúa Jêsus, chính là Đức Chúa Trời, đã hoàn thành công việc của Ngài là làm cho tội nhân trở nên công chính bằng cách đến thế gian này trong thân xác của một con người và cứu dân Ngài ra khỏi mọi tội lỗi của họ qua phép báp têm và sự chết của Ngài trên Thập tự giá. Ba chức vụ này là cách mà Đấng Christ đã cứu tội nhân, và chúng là bằng chứng của lẽ thật này.
 • Sứ đồ Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 4:4-6, “Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” Lời này đề cập đến sự cứu rỗi khỏi tội lỗi được làm bằng sợi màu lam, tím, đỏ và vải lanh dệt mịn.
 • Qua việc khám phá Đền Tạm, chúng ta phải nhận ra sự thật đúng đắn của nó, và nhờ đó được ban phước để được tha thứ mọi tội lỗi của mình.