Search

Học về Đền Tạm

Nơi Thánh

Nơi Thánh
 
Tấm lá phủ
 
Trang bị của nơi thánh
 
Nơi Thánh và màu sắc của bức màn. Đền-tạm mà chúng ta đang xem xét ở đây dài 13.5 mét và rộng 4.5 mét, nó được chia ra làm 2 phần gọi là Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Bên trong Nơi Thánh, có một cái chân đèn, một cái bàn để bánh trần thiết, và một bàn thờ dâng hương, trong khi bên trong Nơi Chí Thánh thì đặt Hòm Giao-ước và nắp Thi-Ân. 
Bao gồm Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh, Đền-tạm được bao quanh mọi phía bởi những tấm ván bằng cây si-tim với bề ngang khoảng 70 cm và bề cao khoảng 4.5 m. Tại cửa của Đền-tạm, đặt năm cột trụ bằng cây si-tim bọc vàng. Cửa trại, là cái để tiến vào trong Đền-tạm từ bên ngoài hành-lang, được làm bằng một bức màn bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. 
Bên ngoài hành-lang của Đền-tạm, có sáu mươi cái cột trụ dựng đứng, mỗi cái cao 2.25 m. Cửa của hành-lang, được đặt tại hướng đông, cũng được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, và chỉ bởi xuyên qua cái cửa bên ngoài hành-lang này thì mọi người mới có thể bước vào trong hành-lang Đền-tạm. Nơi hành-lang Đền-tạm này có một cái bàn thờ của-lễ thiêu và một cái chậu rửa. 
Đi qua hai cái này, thì người ta mới có thể đến được cửa của Đền-tạm, cao 4.5 m. Cánh cửa Đền-tạm này có năm cột trụ, được dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc. Giống như cửa của hành-lang Đền-tạm, cửa của Đền-tạm cũng được làm bằng một bức màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn và treo nó lên những cái móc bằng vàng được đặt trên trên đầu năm cột trụ. Bức màn này là sự ngăn chia giữa bên trong và bên ngoài Đền-tạm.
Đức Chúa Trời ngự vào bên trong Đền Tạm được xây dựng bằng 48 tấm ván. Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên qua trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm phía trên Đền Tạm. Và bên trong Đền Thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự, đầy dẫy sự vinh quang của Ngài. Bên trong Nơi Thánh có bàn để bánh trần thiết, chân đèn và bàn thờ xông hương, và bên trong nơi Chí Thánh có Hòm Giao Ước và nắp thi ân. Có những nơi người dân I-sơ-ra-ên bình thường không được phép vào; mà chỉ có thầy tế lễ và Thầy Tế Lễ Tối Cao mới được vào theo hệ thống của Đền Tạm.
Tất cả những dụng cụ bên trong Đền Thánh đều được làm bằng vàng như chân đèn và bàn để bánh trần thiết. Vì vậy, khi mọi thứ trong Đền Thánh và ba phía vách đều bằng vàng ròng, thì bên trong Đền Thánh luôn luôn toả sáng màu vàng rực rỡ.
Bên trong Đền Thánh toả sáng màu vàng rực rỡ, điều nầy cho chúng ta biết rằng những thánh nhân được cứu sống cuộc đời đức tin quý báu bên trong Hội Thánh Đức Chúa Trời. Những thánh nhân sống cuộc đời đức tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh Linh sẽ giống như vàng ròng được tìm thấy bên trong Đền Thánh. Những thánh nhân đó sống cuộc đời phước hạnh trong Đền Thánh, Họ được ở trong Hội Thánh, nuôi mình bằng Lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện và ca ngợi Ngài. Họ đi lại trước ngôi Đức Chúa Trời và được ân điển Ngài bao phủ mỗi ngày, tất cả đều qua Hội Thánh. Đây là đời sống đức tin bên trong Đền Thánh. Bạn phải tiếp nhận điều nầy vào lòng: chỉ những người công bình được cứu qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh mới sống cuộc đời đức tin quý báu trong Đền Thánh.