Search

Tuyên bố niềm tin

 • Chúng tôi tin

  rằng Kinh thánh, gồm Cựu Ước và Tân Ước, được Đức Thánh Linh hà hơi, trong nguyên bản không có sự sai lạc, và là Lời có thẩm quyền, không sai lạc của Đức Chúa Trời.

 • Chúng tôi tin

  Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một tồn tại đời đời trong Ba Ngôi.

 • Chúng tôi tin

  rằng A-đam, được tạo dựng trong hình ảnh Đức Chúa Trời, bị Sa-tan cám dỗ, Chúa của thế gian, và đã sa ngã. Vì tội của A-đam, mọi người bị kết tội, và hư họai hoàn toàn, và cần được tái sanh bởi Đức Thánh Linh cho được cứu rỗi.

 • Chúng tôi tin

  rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời, được hạ sinh bở bởi một trinh nữ, chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít ở sông Giô-đanh, chịu đóng đinh trong vai trò Chiên Con của Đức Chúa Trời, sống lại từ kẻ chết, thăng thiêng, và đã được cất lên bên hữu Ngai Đức Chúa Trời.

 • Chúng tôi tin

  rằng sự cứu rỗi bao gồm sự tha tội, mặc lấy sự công chính của Đấng Christ và sự sống đời đời, chỉ bởi đức tin, không bởi việc làm.

 • Chúng tôi tin

  rằng Đấng Christ sắp trở lại, và có thể nhìn thấy cách cá nhân

 • Chúng tôi tin

  rằng những người được cứu sẽ được sống đời đời, sung sướng ở thiên đàng, và những người không được cứu sẽ được sống lại đời đời bị hình phạt cách có ý thức nơi địa ngục.

 • Chúng tôi tin

  rằng Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ, chỉ bao gồm những người được tái sanh, là những người được báp-tem Thánh Linh trong Đấng Christ ngay lúc tái sanh, cho những ai mà Ngài cầu thay trên thiên đàng và vì họ mà Ngài sẽ trở lại.

 • Chúng tôi tin

  rằng Đấng Christ truyền lệnh cho Hội Thánh đi khắp thế gian và rao giảng Phúc Âm cho mỗi người, báp-tem và dạy cho những ai tin.