Search

Học về Đền Tạm

Những tấm phủ của Đền Tạm

Tấm phù Đền Tạm 1
Tấm phủ thứ nhất của Đền-tạm được làm bởi tấm màn dệt với những thiết kế mỹ thật của Chê-ru-bin bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Nó bày tỏ rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến qua chỉ xanh, tím, đỏ và bởi đó cứu tất cả những ai tin Ngài ra khỏi tội-lỗi và sự đoán phạt của họ.
 
Tấm phù Đền Tạm 2
Tấm phủ thứ hai của Đền-tạm được làm bằng lông dê. Điều này nói với chúng ta rằng Đấng Mê-si-a đến để xưng công chính cho nhân loại bởi giải thoát họ ra khỏi tội-lỗi và sự đoán phạt vì những tội-lỗi này.
 
Tấm phù Đền Tạm
Tấm phủ thứ ba của Đền-tạm được làm bằng da chiên đực nhuộm đỏ. Điều này bày tỏ rằng Đấng Mê-si-a đã đến thế gian này, nhận tội lỗi của thế gian bởi chịu Báp-têm, chịu đóng đinh, và bởi đó trở thành của lễ hy sinh vì tội lỗi của dân sự Ngài.
 
Tấm phù Đền Tạm 4
Tấm phủ thứ tư của Đền-tạm được làm bằng da cá nược. Da cá nược bày tỏ cho chúng ta hình ảnh của Đức Chúa Jêsus Christ Đấng tự từ bỏ tất cả để trở nên người hầu cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian.