Search

Học về Đền Tạm

Những tấm phủ của Đền Tạm

Những bài giảng liên quan

· Bốn Điều Huyền Nhiệm Ẩn Giấu Trong Tấm Màn Phủ Của Đền Tạm (Xuaát EÂ-díp-toâ kyù 26:1-14)

Bốn Điều Huyền Nhiệm Ẩn Giấu Trong Tấm Màn Phủ Của Đền Tạm
(Xuất Ê-díp-tô ký 26:1-14)
“Ngươi hãy dùng mười bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sặm, có thêu các hình chê-ru-bim cực xảo. Mỗi bức màn bề dài hai mươi tám thước, bề rộng bốn thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. Mỗi năm bức màn sẽ kết dính nhau. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi triêng của bức màn thứ nhứt ở đầu bức nguyên; và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm năm chục cái vòng cho bức màn thứ nhứt, và năm chục cái vòng nơi đầu triêng bức nguyên thứ nhì; các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm năm mươi cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên nầy qua bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một. Ngươi cũng hãy kết mười một bức màn bằng lông dê, để dùng làm bong che trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn ba chục thước, bề rộng bốn thước, mười một bức đồng một cỡ với nhau. Ngươi hãy kết năm bức màn nầy riêng ra, và sáu bức màn kia riêng ra; nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ sáu ở trước đền tạm. Lại thắt năm chục cái vòng nơi triêng màn thứ nhứt, ném về cuối của bức nguyên thứ nhứt, và năm chục cái vòng nơi triêng màn của bức nguyên thứ nhì; cũng làm năm chục cái móc bằng đồng, móc vào vòng, rồi hiệp cái bong lại, để nó thành ra một. Nhưng còn dư, tức là phân nửa bức màn dư trong bức bong nguyên, thì sẽ xủ xuống phía sau đền tạm; phần bề dài dư trong các bức màn của bong, bên nầy một thước, bên kia một thước, thì sẽ xủ xuống hai bên hông đền tạm đặng che vậy. Ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên đực nhuộm đỏ để trên bong, và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa.”
 
 

Những Bức Màn Của Đền Tạm

 
Bây giờ chúng ta phải để ý về những bức màn của Đền-tạm. Những bức màn của Đền-tạm được làm bốn lớp. Khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se xây Đền-tạm, Ngài đã ban cho ông những lời chỉ dẫn chi tiết. Bức bao phủ thứ nhất chỉ có thể được thấy bên trong Đền-tạm, bao phủ những tấm ván của Đền-tạm và tất cả những đồ dùng bên trong nó. Bức màn này bao bọc những tấm ván của Đền-tạm, Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh từ trên xuống tới đất. Và nó được làm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, và có thêu hình Chê-ru-bin cực xảo. 
Bức màn đầu tiên được làm bằng hai bộ màn ghép lại với nhau, mỗi bộ làm bằng năm bức màn nhỏ hơn kết dính lại với nhau. Để kết hai bộ màn lại với nhau, năm mươi cái vòng chỉ tím được kết vào mỗi triêng của bức màn. Có những cái móc bằng vàng gắn vào những cái vòng chỉ tím này, sau đó kết hai bộ màn lại để làm thành một bức màn lớn. 
Bức nguyên thứ nhất của Đền tạm được làm bằng mười bức màn, những bức màn được kết thành hai miếng lớn hơn. Chiều dài của nó là 28 cu-bít. Một cu-bít khoảng 45 cm, và chiều dài khoảng 12.6 m trong đơn vị ngày nay, trong khi chiều rộng của mỗi bức màn là 4 cu-bít, tức là 1.8 m. Năm bức màn trước tiên được kết lại với nhau để làm thành hai miếng, và sau đó hai miếng này được kết vào nhau bằng 10 cái vòng chỉ tím và 50 cái khoen vàng. Đây là cách bức nguyên thứ nhất của Đền tạm được hoàn thành. Nhưng còn có 3 bộ nữa. Bộ đầu tiên của Đền-tạm được hình thành bởi những bức màn dệt hình Chê-ru-bin cực xảo bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. 
Điều này bày tỏ cho chúng ta con đường đến Nước Thiên đàng. Thí dụ, chỉ xanh dùng cho bức màn đầu tiên của Đền tạm tượng trung cho Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận nơi Giăng để gánh tội lỗi của thế-gian. Bởi chịu báp-tem, Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của thế-gian (Ma-thi-ơ 3:15). Bởi vì Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của thế-gian trên chính thân Ngài qua Báp-tem của Ngài, Báp-tem này hiện nay trở thành ảnh tượng của sự cứu rỗi (1 Phi-e-rơ 3:21).
Bộ thứ hai của Đền tạm được làm bằng lông dê (Xuất Ê-díp-tô ký 26:7). Chiều dài của nó dài hơn bộ đầu tiên 90 cm. Chiều dài của nó 30 cu-bít tức là 13.5 m, chiều rộng là 4 cu-bít tức là 1.8 m. Bộ này được làm bằng mười một bức màn kết với nhau thành hai miếng, một miếng 5 bức màn và miếng kia 6 bức màn. Hai miếng này sau đó kết lại với nhau bằng những cái khoen đồng. 
Bộ thứ hai làm bằng lông dê này của Đền-tạm nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus khiến chúng ta được trở nên thánh khiết với sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúa đã đến thế-gian này, và khi Ngài tròn 30 tuổi, Ngài đã chịu báp-tem bởi Giăng theo ý muốn của Ngài, và Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của thế gian trên mình Ngài. Kết quả của điều này là Chúa đã mang tội lỗi của thế-gian đến Thập tự giá, chịu đóng đinh, tẩy sạch tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, và bởi đó trở thành Cứu Chúa của chúng ta. Vì thế, bộ thứ hai, bộ lông dê trắng, nói với chúng rằng Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã trở thành sinh tế, đã khiến chúng ta trở nên tinh sạch bởi Báp-tem và Huyết của Ngài. 
Bộ thứ ba của Đền-tạm được làm bằng da chiên đực nhuộm đỏ, là điều nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem, đã mang chúng đến Thập tự giá, đổ huyết Ngài ra để chịu đoán phạt, và bởi đó đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
Bộ thứ tư được làm bằng da cá nược. Ý nghĩa của da cá nược là khi nhìn vào vẻ bên ngoài của Đức Chúa Jêsus Christ thì Ngài thật là tầm thường. Nhưng Ngài quả thực là Đức Chúa Trời. Da cá nược bày tỏ cho chúng ta một hình ảnh của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng hạ mình xuống địa vị thấp nhất của con người để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế-gian. 
Bây giờ chúng ta hãy suy gẫm về bốn bộ của Đền-tạm này cách chi tiết hơn. 
 
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Tấm Phủ Thứ Nhất Của Đền-Tạm
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Tấm Phủ Thứ Nhất Của Đền-Tạm
Những vật liệu đã dùng làm bộ thứ nhất trong bốn bộ tấm phủ của Đền tạm là chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Nó được làm như vậy để bốn màu này sẽ thấy được cách rõ ràng từ bên trong Đền tạm. Ngoài ra, những hình thiên sứ được dệt vào đó để họ nhìn xuống từ phía trên Đền-tạm. Ý nghĩa thuộc linh nằm trong mỗi sợi chỉ này là: 
Sự huyền bí của chỉ xanh biểu lộ trong những vật liệu của bộ màn thứ nhất của Đền tạm là Đấng Mê-si-a đã tiếp nhận mọi tội lỗi của cả thế-gian qua Báp-tem của Ngài một lần đủ cả. Ngài đã đến thế-gian này và chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít, người đại diện cho nhân loại, để mang mọi tội lỗi của thế-gian, cũng giống như của lễ của Cựu ước đã tiếp nhận mọi sự xấu xa của tội nhân chuyển sang qua chúng bởi sự đặt tay vậy. Và nó cũng nói với chúng ta về lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế-gian bằng cách chịu sự đoán phạt vì những tội lỗi này một lần đủ cả. 
Mặt khác, chỉ tím nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ Đấng đã đến thế-gian này là Vua của các vua và là Đức Chúa Trời tuyệt đối của chúng ta. Nó nói với chúng ta rằng thực chất Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Chỉ đỏ biểu thị trong Đền-tạm nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus, sau khi tiếp nhận tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, đã đổ huyết Ngài trên Thập tự giá và bởi đó đã hy sinh và chịu đoán phạt thay cho tội lỗi chúng ta. 
Phép báp-tem của Chúa Jêsus và sự chết của Ngài trên Thập tự giá cũng giống như hệ thống tế lễ của thời Cựu-ước khi của-lễ không tì vít tiếp nhận tội lỗi của tội nhân qua sự đặt tay và đổ huyết đến chết để mang sự đoán phạt những tội lỗi này. Cũng một thể ấy, trong Tân-ước, Chúa Jêsus đã chịu báp-tem, đến Thập tự giá, đã đổ huyết Ngài ra và đã chết trên đó. 
Kinh thánh dùng hình ảnh của lễ tượng trưng Đức Chúa Jêsus Christ. Danh “Jêsus” có nghĩa là “Đấng sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Và “Christ” có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Trong Cựu ước, ba nhóm người được xức dầu là: vua, tiên tri, và thầy tế lễ. Vì thế, danh “Jêsus Christ” có nghĩa rằng Ngài là Cứu Chúa, Đức Chúa Trời, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Nước Thiên đàng, và Chúa của lẽ thật đời đời. Bởi đến trong thế gian này, chịu báp-tem bởi Giăng, và đổ huyết Ngài, Chúa đã trở thành Cứu Chúa thật của chúng ta. 
Như vậy, bộ màn thứ nhất của Đền tạm bày tỏ rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn và bởi đó cứu mọi người tin Ngài ra khỏi tội lỗi và sự đoán phạt của họ. Những chức vụ này không gì khác hơn là Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Sự huyền bí của sự cứu rỗi bày tỏ nơi bốn màu sắc của bộ màn thứ nhất là Đấng Mê-si-a đã đến thế-gian này, gánh tội lỗi của nhân loại bởi chịu báp-tem, bị đóng đinh đến chết và đã sống lại. 
Với những chức vụ này, Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu những người tin nơi Ngài khỏi mọi tội lỗi của họ, và khiến họ trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus Christ là Vua muôn vua và là của-lễ mà đã xóa sạch những tội lỗi của tội nhân, và Ngài đã giải cứu những người tin khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt của họ. 
 
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Màn Thứ Hai Của Đền Tạm
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Màn Thứ Hai Của Đền Tạm
Những vật liệu được dùng làm bộ màn thứ hai của Đền tạm là lông dê. Điều này nói với chúng ta rằng Đấng Mê-si-a đến để biện hộ cho nhân loại bằng cách giải cứu họ khỏi tội lỗi của họ và sự đoán phạt vì những tội lỗi này. Nói cách khác, nó bày tỏ cho chúng ta thấy rằng để con người nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời, thì họ cần phải tin nơi Phúc-âm của nước, huyết và Thánh linh. Sự công chính của Đức Chúa Trời đã thanh tẩy lòng chúng ta trắng như tuyết, và nhờ đó đã khiến chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi. 
 
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Màn Thứ Ba Của Đền Tạm
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Màn Thứ Ba Của Đền Tạm
Những vật liệu dùng làm bộ màn thứ ba của Đền tạm là da chiên đực nhuộm đỏ. Điều này biểu thị rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến thế-gian này, gánh tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem, bị đóng đinh, và bởi đó trở nên của-lễ vì tội lỗi của dân sự Ngài. Huyết mà Đức Chúa Jêsus Christ đã đổ trên Thập tự giá đã trả hết tiền công của tội lỗi là sự chết vì tội lỗi của thế-gian. Nói cách khác, nó nói với chúng ta rằng chính Đức Chúa Jêsus Christ đã trở nên của-lễ hi sinh và bởi đó đã cứu dân Ngài khỏi tội lỗi (Lê-vi-ký 16). 
Vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, hai con dê đực tế lễ được chuẩn bị để gánh hết tội của dân I-sơ-ra-ên. Một con là của-lễ chuộc tội dâng lên cho Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ. Lúc đó, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đặt tay ông trên đầu con dê sinh tế thứ nhất, để chuyển mọi tội lỗi của dân sự Ngài qua nó. Sau đó ông lấy huyết nó rải về phía đông của nắp thi ân, và rải nó bảy lần trước nắp thi ân. Đây là cách tế lễ chuộc tội của dân I-sơ-ra-ên dâng lên cho Đức Chúa Trời. 
Sau đó, trước sự chứng kiến của dân I-sơ-ra-ên tập hợp xung quanh Đền-tạm, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đặt tay ông trên con sinh tế còn lại và chuyển tội lỗi trong một năm của dân I-sơ-ra-ên. Điều này là để cho dân I-sơ-ra-ên tin chắc rằng mọi tội lỗi của họ trong năm vừa qua đã được cất đi khỏi họ qua sự đặt tay của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Sau đó con dê sinh tế này bị đuổi vào đồng vắng để chịu chết, trong khi nó mang theo mọi tội lỗi của họ (Lê-vi-ký 16:21-22). Lời hứa của Đức Chúa Trời là Đấng Mê-si-a sẽ đến thế-gian này, gánh tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem nơi Giăng Báp-tít, người đại diện cho cả nhân loại (Ma-thi-ơ 11:11-13, 3:13-17), mang sự đoán phạt vì tội lỗi này bởi vui lòng chịu đóng đinh, và nhờ đó Ngài cứu dân Ngài ra khỏi mọi tội lỗi của họ. 
 
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Màn Thứ Tư Của Đền Tạm
 
Ý Nghĩa Thuộc Linh Về Bộ Màn Thứ Tư Của Đền Tạm
Da cá nược đưa ra cho chúng ta một hình ảnh, như hình ảnh của Chúa khi Ngài đến thế-gian này. Chúa chúng ta đã đến thế-gian này trong xác thịt của một con người để kêu gọi những tội nhân và khiến họ trở nên công chính. Da cá nược cũng nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã không tự nâng Ngài lên cao khi Ngài đến thế-gian này, nhưng ngược lại Ngài hạ mình xuống như một con người sanh ra trong sự hèn mọn. 
Trong thời Cựu-ước, Đức Chúa Trời đã phán qua các tiên tri của Ngài rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến và giải cứu tội nhân của thế-gian này khỏi tội lỗi của họ. Chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm tròn Lời tiên tri được nói qua các đầy tớ của Ngài bằng phép báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết của Ngài trên Thập tự giá. Lời hứa trước này là Giao ước rằng Đấng Mê-si-a sẽ mang không chỉ tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên mà thôi nhưng mang mọi tội lỗi và sự đoán phạt của mọi người trong thế-gian này, và rằng Ngài sẽ cứu tất cả những người tin Ngài và khiến họ trở nên dân sự Ngài. 
Xuất Ê-díp-tô ký 25 đề cập đến những vật liệu dùng để xây Đền tạm. Những vật liệu của Đền tạm này bao gồm chỉ xanh, tím, đỏ, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, vàng, bạc, đồng, dầu và đá quý. Những vật liệu này bày tỏ rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến thế-gian này và cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi của họ qua Báp-tem và sự đổ huyết của Ngài. Như vậy, ẩn giấu trong những bộ màn của Đền tạm là chương trình huyền nhiệm của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã làm để cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi. 
Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh rằng chỉ xanh, tím, và đỏ được dùng như làm vật liệu của những bộ màn của Đền tạm? Và tại sao Ngài ra lệnh dùng lông dê, da chiên đực và da cá nược? Chúng ta phải chú ý cẩn thận chương trình mà Đức Chúa Trời đã làm để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế-gian. Chúng ta phải tin y như những chức vụ bày tỏ ở chỉ xanh, tím, đỏ, mà qua đó Chúa Jêsus đã cứu dân Ngài ra khỏi tội, và để chúng ta phải nhờ đó được cứu khỏi tội lỗi chúng ta và trở nên dân sự Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta phải biết và tin nơi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những bức màn của Đền tạm. 
 
 
Bốn Cách Thức
 
Bốn bộ màn của Đền tạm nói với chúng ta cách chi tiết về con đường mà qua đó Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi: Đấng Mê-si sẽ đến thế gian này trong xác thịt, gánh mọi tội lỗi của thế-gian bằng phép báp-tem mà Ngài nhận nơi Giăng, chịu đóng đinh vì sự đoán phạt tội lỗi này, để tha tội của dân Ngài và cứu họ ra khỏi tội lỗi của họ bằng huyết của chính Ngài. Tuy nhiên, sự cứu rỗi này được làm trọn chỉ đối với những người tin Đấng Mê-si-a là Cứu Chúa của họ. Chúng ta phải hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, được biểu thị nơi những vật liệu của những bộ màn của Đền tạm, thật đã đến bởi Báp-tem của Ngài và Thập tự giá, và nhờ đó đã cứu chúng ta một lần đủ cả khỏi mọi tội lỗi chúng ta. 
Dựa vào lời của chỉ xanh, tím và đỏ biểu thị nơi những bộ màn của Đền tạm, Con Người đã đến với chúng ta như của-lễ của thời Tân-ước, chịu báp-tem, và đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá bởi bị đóng đinh. Hơn nữa, bởi tin nơi Đấng Mê-si-a đã biểu lộ nơi những bộ màn của Đền-tạm, chúng ta có thể dâng lên Đức Chúa Trời của-lễ đức tin, là của-lễ đã cứu chúng ta. 
Như thế, chúng ta phải tin nơi lẽ thật đã bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. Nếu ai không đến trước mặt Đức Chúa Trời và không dâng của-lễ đức tin bởi tin nơi những chức vụ của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ, thì người đó chắc chắn sẽ bị hủy diệt vì tội lỗi của họ. Nhưng nếu ai tin nơi lẽ thật này, thì bởi đức tin cứu rỗi của họ, họ có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời mọi lúc với tư cách là con cái của Ngài. Đền-tạm bày tỏ cho chúng ta rằng không có ai không tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã trở nên của-lễ chuộc tội và được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ mà có thể vào được Nước Thiên đàng. 
Cho nên những bộ màn của Đền tạm bày tỏ cho chúng ta con đường đến Thiên đàng. Chúng ta phải tìm con đường để vào Nước Thiên đàng bởi tin nơi lẽ thật đã bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ. Ai muốn vào Nước Đức Chúa Trời trước nhất tội lỗi của họ phải được giải quyết bởi tin nơi lẽ thật tha tội đã bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. Như thế, người ta được vào trong Hội-thánh Đức Chúa Trời bởi tin nơi lẽ thật này, hoặc người ta bị Đức Chúa Trời từ chối bởi không tin, là sự chọn lựa mà họ phải thực hiện. 
Dĩ nhiên, lương tâm của chúng ta có quyền tự do tin hay không tin nơi lẽ thật cứu rỗi được bày tỏ nơi những bộ màn của Đền tạm. Nhưng bạn cũng phải biết rằng ai không tin nơi lẽ thật này sẽ nhận hậu quả vô cùng bi thảm. Tuy nhiên để chúng ta được vào trong Ngôi nhà rực rỡ của Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài, chúng ta phải được cứu đời đời khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi phép báp-tem mà Đấng Mê-si-a đã nhận nơi Giăng và huyết của Thập tự giá. Mọi người phải tiếp nhận và tin trong lòng họ rằng Báp-tem của Đấng Mê-si-a và huyết của Ngài trên Thập tự giá đã tha thứ mọi tội lỗi của họ. Chỉ khi họ tin như thế thì họ mới có thể nhận được sự tha tội đời đời và được vào trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
Bộ màn đầu tiên của Đền-tạm được dệt bằng bốn loại chỉ khác nhau, và nó nằm dưới bộ màn thứ hai làm bằng lông dê. Điều này bày tỏ cho chúng ta rằng việc chúng ta có thể nhận được sự tha-tội là dựa trên những chức vụ của Chúa Jêsus, đó là: Báp-tem và huyết của Ngài. Như thế, sự tha tội mà chúng ta được nhận bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời được dựa trên đức tin của chúng ta nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn biểu lộ nơi bộ màn đầu tiên. Để xem việc này chắc chắn như thế nào, chúng ta hãy xem lời Kinh thánh sau đây.
Ê-sai 53:6 chép, “Chúa đã làm cho hết thảy tội lỗi của chúng ta đều chất trên Người.” Hê-bơ-rơ 9:28 xác nhận, “Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người.” Và 2 Cô-rinh-tô 5:21 chép, “Vì Đức Chúa Trời đã làm Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Tất cả những phân đoạn này nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi đã được làm trọn dựa trên những chức vụ cứu rỗi của Chúa Jêsus được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng làm bộ màn đầu tiên của Đền-tạm. Việc chính Đấng Christ bị treo trên cây thập tự và chịu sự đoán phạt tội lỗi thế chúng ta trên thân Ngài được thực hiện bởi việc Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta trước bởi chịu báp-tem nơi Giăng, chứ không phải chỉ trên Thập tự giá Ngài mới mang tội lỗi của thế-gian. 
Vì Chúa Jêsus gánh mọi tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem nên đã chịu chết trên Thập tự giá. Ngài đã chẳng sợ hãi gì. Ngược lại Ngài đã vui mừng! Tại sao? Bởi vì đó chính là lúc Ngài “làm trọn mọi sự công chính” (Ma-thi-ơ 3:15). Để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, Chúa Jêsus đã chịu báp-tem và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá. Ngài đã làm thế vì Ngài yêu chúng ta. Đó là lý do tại sao Ngài đã đến thế-gian này, vui lòng uống chén hi sinh. Bởi vì Chúa đã gánh tội lỗi và sự xấu xa của chúng ta qua Báp-tem của Ngài nên Ngài mới có thể đổ huyết Ngài trên đồi Gô-gô-tha và chịu thay sự đoán phạt vì tội lỗi của chính chúng ta. 
 
 
Những Cái Móc Nối Bộ Màn Thứ Nhất Của Đền Tạm Lại Với Nhau Được Làm Bằng Vàng
 
Bộ màn thứ nhất của Đền-tạm được làm bằng hai miếng màn mỗi miếng có 5 bức màn nhỏ kết lại, được nối lại với nhau bằng những cái móc vàng. Điều này bày tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể vào Nước Thiên đàng chỉ khi chúng ta tin nơi lẽ thật tha tội bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. Việc hai bức màn được kết lại với nhau bằng 50 cái móc vàng bày tỏ cho chúng ta rằng chúng ta có thể được cứu khỏi tội lỗi chúng ta chỉ khi chúng ta có đức tin trọn vẹn nơi sự cứu rỗi của Ngài. Trong Kinh thánh, vàng tượng trưng cho đức tin thật là đức-tin tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. 
Như thế, mỗi một người chúng ta phải chắc chắn tin mọi Lời Đức Chúa Trời. Nó vô cùng quan trọng cho chúng ta để có đức tin nơi lẽ thật bày tỏ ở chỉ xanh. Chỉ tin vào sự đóng đinh của Chúa Jêsus thôi thì hoàn toàn không có tác dụng gì cho sự cứu rỗi của chúng ta cả. Tại sao? Bởi vì trước khi bị đóng đinh, phải có một quá trình báp-tem của Chúa Jêsus mà bởi đó những tội nhân có thể chuyển tội lỗi của họ qua Đức Chúa Jêsus Christ. Thập tự giá có tác dụng cho sự cứu rỗi của chúng ta chỉ khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Cha đã khiến Đức Chúa Jêsus Christ nhận lấy tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem. 
 
 
Vải Gai Mịn Nơi Đền Tạm Nói Với Chúng Ta Điều Gì?
 
Nó nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã làm việc trong vòng chúng ta hoàn toàn dựa theo Lời của lẽ thật tỉ mỉ của Ngài. Đấng Mê-si-a thật đã đến thế-gian này và đã mang tội lỗi cùng sự đoán phạt của chúng ta qua phép báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng và huyết của Thập tự giá. Và nó nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi của Ngài đã được làm trọn như lời Ngài hứa trong Kinh-thánh. 
Trong thời Tân-ước, Chúa chúng ta đã thực sự đến thế gian này, đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem nơi Giăng, đã đổ huyết cho đến chết, đã mang mọi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta, và vì thế đã giữ mọi lời hứa của sự cứu rỗi. Bởi chịu báp-tem nơi Giăng và bị đóng đinh, Chúa chúng ta đã hoàn thành và làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Giao-ước mà Đức Chúa Trời đã làm với dân I-sơ-ra-ên đã được làm trọn qua Con của Ngài, Jêsus. 
Vậy ai là người thực sự nên để ý kỹ lẽ thật này? Có phải chỉ dân I-sơ-ra-ên không? Hay là tôi và bạn? 
Việc bộ màn thứ nhất của Đền-tạm được kết lại với nhau bằng 50 cái móc vàng đòi hỏi đức tin thật nơi chúng ta. Nó bày tỏ cho chúng ta rằng chúng ta có thể vào Nước Đức Chúa Trời chỉ khi chúng ta biết và tin rằng Chúa Jêsus đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta qua những chức vụ của Ngài bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn dùng làm bộ màn đầu tiên của Đền-tạm. 
Nói cách khác, nó tỏ cho chúng ta rằng sự tha tội được nhận chỉ bởi tin nơi Lời của lẽ thật. Qua Lời của Tân Ước và Cựu ước, Đức Chúa Trời thực đang bày tỏ cho chúng ta cách chi tiết rằng chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi thật của chúng ta chỉ bởi tin rằng Báp-tem và huyết của Thập tự giá bày tỏ nơi những bộ màn của Đền tạm đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
Quả thật Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta và trở nên trắng như tuyết bởi tin nơi lẽ thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn dùng cho bộ màn thứ nhất của Đền tạm. Và Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người có đức tin này vào trong Nước của Ngài. Chúng ta phải biết về những bộ màn của Đền-tạm và tin nơi đó. Bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã đến với chúng ta qua chỉ xanh, tím, và đỏ, chúng ta mới thực sự có thể nhận đủ điều kiện để trở thành con cái Đức Chúa Trời và nhận được sự vinh hiển nơi Nước Ngài. 
Nếu Đấng Mê-si-a đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua những công việc của Ngài bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ, thì làm sao chúng ta có thể không tin nơi tình yêu cứu rỗi rộng lớn và sâu thẩm của Ngài chứ? Làm sao chúng ta có thể từ chối sự tha tội để vào Nước Thiên đàng, là điều chỉ có thể đạt được bởi đức tin? Chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chính chúng ta, là Đấng đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem và đổ huyết Ngài trên Thập tự giá. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. 
Những người không tin nơi lẽ thật của chỉ xanh, tím và đỏ bày tỏ nơi bộ màn đầu tiên của Đền-tạm không thể thực sự thanh tẩy tội lỗi của họ bởi đức tin. Những người không tin nơi lẽ thật này không thể trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tin nơi lẽ thật cứu rỗi bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ dùng cho những tấm phủ của Đền-tạm, và chúng ta phải nhờ đó để nhận được sự sống đời đời. 
 
 
Bức Màn Lông Dê Được Làm To Hơn Bức Màn Đầu Tiên Của Đền-Tạm
 
Bộ màn thứ hai được làm bằng lông dê lớn hơn bộ màn thứ nhất của Đền tạm. Điều này có nghĩa rằng những ai chống nghịch lại Đức Chúa Trời không thể thấy thậm chí ngay cả một phần lẽ thật bày tỏ nơi bộ màn đầu tiên của Đền tạm. Lẽ thật cần ẩn giấu sự huyền bí của sự tha tội bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ của bức nguyên đầu tiên của Đền-tạm. Đây là vì Đức Chúa Trời đã quy định rằng chỉ có những người tôn trọng và kính sợ Ngài mới có thể vào Nước Ngài bởi tin nơi những chức vụ của Chúa Jêsus được bày tỏ qua chỉ xanh, tím và đỏ. 
Đó cũng là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã đặt Chê-ru-bin tại phía đông của vườn Ê-đen, và một thanh kiếm lửa quay mọi phía, để bảo vệ đường đến cây sự sống, sau khi Ngài đuổi con người ra khỏi vườn vì họ phạm tội (Sáng- thế-ký 3:24). Nếu trước nhất không tin Đức Chúa Trời thì không ai được phép nhìn thấy lẽ thật mà qua đó nó khiến cho chúng ta có thể vào Nước Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời làm bộ màn thứ hai bằng lông dê lớn hơn bộ màn thứ nhất một chút.
Bộ màn thứ hai của Đền tạm cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể trở nên công chính chỉ khi chúng ta nhận được sự tha tội bày tỏ nơi bộ màn thứ nhất. Nói cách khác hơn, Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người tin nơi Lời của Ngài với sự tôn trọng và kính sợ, và những người qua đó nắm giữ Phúc âm của lẽ thật, trở nên dân sự Ngài. Bởi vì đây là cách mà Đức Chúa Trời đã định như vậy, nên Ngài không cho phép dù chỉ một người trở thành con cái của Ngài mà trước hết không tin nơi lẽ thật chỉ xanh, tím, đỏ của sự tha tội do Ngài đặt ra. Ý muốn của Đức Chúa Trời là những người có tấm lòng xấu xa không bao giờ có thể nhận ra sự huyền bí của chỉ xanh, tím và đỏ cho dù là một chút xíu. 
 
 
Bức Nguyên Thứ Hai Của Đền Tạm Được Làm Bằng Lông Dê, Và Những Cái Móc Của Nó Làm Bằng Đồng
 
Ý nghĩa thuộc linh của những cái móc đồng biểu thị sự đoán xét tội lỗi của mọi người. Những cái móc đồng nói với chúng ta rằng mọi tội lỗi cần có sự trả giá của chúng. Như thế, những cái móc đồng chứa đựng lẽ thật rằng Đấng Mê-si-a đã phải đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá bởi vì Ngài đã đến thế-gian này và gánh tội lỗi của thế-gian một lần đủ cả bởi chịu báp-tem. Bởi vì ban đầu Đấng Mê-si-a đã gánh tội lỗi của thế-gian qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, nên Ngài đã có thể mang sự đoán phạt vì tội lỗi của thế-gian này bằng huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá. 
Từ những cái móc đồng, chúng ta có thể khám phá ra luật của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng tiền công của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Vì thế, chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã làm trọn sự đoán xét tội lỗi của chúng ta qua Đấng Mê-si-a. Vì Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-tem bởi Giăng và đã đổ huyết Ngài ra cho đến chết trên Thập tự giá, nên sự đoán xét mọi tội lỗi của nhân loại đã được hoàn thành cách trọn vẹn. 
Khi chúng ta đến trước Đức Chúa Trời, lương tâm của bạn và tôi phải nghĩ về lẽ thật là gì. Chúng ta sống trong thế- gian này phạm tội mỗi ngày bởi lòng, ý nghĩ và hành động của chúng ta. Tuy nhiên, Đấng Mê-si-a đã tiếp nhận mọi tội lỗi mà chúng ta phạm mỗi ngày này, Ngài đã trả giá cho những tội lỗi thực tại này bằng sự sống của chính Ngài, và bởi đó đã hoàn thành sự cứu rỗi cho chúng ta. Trước mặt Đức Chúa Trời lương tâm chúng ta sẽ bị khô cằn và chết dần, nếu chúng ta không có đức tin nơi lẽ thật của Ngài. Vì thế tất cả chúng ta bây giờ phải tin nơi lẽ thật này, để nhờ đó linh hồn đang chết của chúng ta có thể được cứu và sống lại. 
Lòng bạn có muốn tin nơi lẽ thật được bày tỏ nơi những cái móc đồng này không? Lẽ thật mà những móc đồng nói với chúng ta là trong khi chúng ta không thể tránh khỏi sự đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta, thì Đấng Mê-si-a đã nhận mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem và rồi chịu đoán phạt vì những tội lỗi này thay cho chúng ta. Chúa Jêsus thực sự đã mang mọi sự đoán phạt tội lỗi một lần đủ cả bởi phép báp-tem của Ngài và huyết Ngài trên Thập tự giá. Bởi làm như thế, Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta đức tin và khiến chúng ta có thể vào Nước Đức Chúa Trời. 
Khi ai đó có tội trong lòng trước mặt Đức Chúa Trời, thì anh/chị ấy phải bị quăng vào hỏa ngục. Bởi vì tội lỗi của chúng ta, mọi điều chúng ta đáng nhận chỉ là sự chết đời đời. Nhưng Đấng Mê-si-a đã trở thành của-lễ chuộc tội thay cho chúng ta và vì thế đã cứu chúng ta ra khỏi mọi sự đoán phạt. Chúng ta đáng lý phải bị sự đoán phạt nơi hỏa ngục vì tội lỗi chúng ta, nhưng bởi tin rằng Đấng Mê-si-a đã chịu hình phạt thay, nên hiện nay chúng ta có thể vào Nước Đức Chúa Trời. 
Bởi tin nơi lẽ thật này trong lòng chúng ta, chúng ta chắc được tha thứ tội lỗi thế-gian của chúng ta và thoát khỏi sự đoán phạt tội lỗi. Để làm công tác cứu rỗi này Đấng Mê-si-a đã phải tiếp nhận tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem nơi Giăng, và bị đóng đinh vì những tội lỗi của thế-gian này. Bởi biết và tin nơi lẽ thật này, chúng ta không những nhận được sự tha tội mà chúng ta cũng chắc chắn được cứu khỏi sự đoán phạt tội lỗi. 
Chúng ta phải tin rằng Đấng Mê-si-a có thể tiếp nhận tội lỗi chúng ta trên Ngài và mang mọi sự đoán phạt tội lỗi này chỉ bởi đến thế-gian này và nhận báp-tem của Ngài trong hình thức đặt tay trước. Nếu Đấng Mê-si-a đã gánh mọi tội lỗi thế-gian của chúng ta qua Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, và nếu Ngài đã chịu đóng đinh để trả giá cho những tội lỗi này, thì chúng ta cũng phải tin như vậy. Vì thế, Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những người tin. 
Vì chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta, nhưng Đấng Mê-si-a đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta và chết thế cho chúng ta, vì thế Ngài đã mang sự đoán phạt tội lỗi của chính chúng ta. Vì chúng ta, những người đáng lý phải chết bởi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta, Chúa chúng ta đã chịu thay sự đoán phạt này vì chúng ta. Nếu Chúa đã chịu đóng đinh đến chết để cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta phải tin như vậy. 
Chúng ta phải tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa trong linh hồn chúng ta, không phải bởi theo ý muốn của chúng ta nhưng bởi đức tin thuộc linh nơi Lời Ngài. Mỗi một người trong các bạn, là những người đã nghe được thông điệp này, phải tin nơi lẽ thật này trong lòng bạn. Bởi vì Đấng Mê-si-a đã cứu chúng ta với phép báp-tem và sự đổ huyết của Ngài, nên những ai tin chắc chắn sẽ được cứu. 
Nếu người ta không tin rằng họ sẽ bị đày xuống hỏa ngục, thì họ sẽ thấy không cần phải được cứu bởi tin nơi Đấng Mê-si-a, là Đấng đã đến bởi chỉ xanh, tím, và đỏ. Nhưng nếu người ta tin rằng họ chắc sẽ bị đày nơi hỏa ngục, thì họ sẽ thấy rõ ràng rằng họ cần phải được cứu bởi tin nơi Đấng Mê-si-a này, là Đấng đã đến bởi chỉ xanh, tím, và đỏ. Đây là lý do tại sao Chúa Jêsus nói, “Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là người có bịnh, Ta chẳng phải đến để gọi người công bình, nhưng gọi người có tội” (Mác 2:17). Vậy thì khi họ tin nơi lẽ thật này trong lòng họ, thì họ sẽ nhận được sự tha tội. 
Nếu chúng ta đo lường chúng ta bởi Luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không thể phủ nhận rằng chúng ta vô cùng tội lỗi, và rằng chúng ta sẽ bị trừng phạt đời đời vì tội lỗi của chúng ta. Không chỉ chúng ta phải tự thừa nhận với mình rằng chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải có một lòng mong muốn tránh khỏi sự đoán phạt đó, để vì thế bạn có thể được thanh tẩy mọi tội lỗi của bạn bởi tin nơi thông điệp này. Đây là con đường sự sống duy nhất để mang sự đoán xét công chính vì mọi tội lỗi của chúng ta bởi đức tin. 
Ngoài đức tin của chúng ta nơi những chức vụ của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ dùng làm bộ màn đầu tiên của Đền-tạm, hiện nay chắc chắn chúng ta đang đối diện với hỏa ngục. Báp-tem mà Đấng Mê-si-a đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá có liên quan mật thiết với sự cứu rỗi linh hồn chúng ta. 
Bởi vì chúng ta sanh ra là con cháu của A-đam và vì thế chúng ta đầy tội lỗi, chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục. Vì thế chúng ta phải thừa nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng chúng ta đều là những tội nhân đang hướng thẳng đến hỏa ngục. Bạn có thừa nhận điều này không? Khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, Ngài thấy rằng chúng ta đang đi đến hỏa ngục, và khi chúng ta nhìn vào chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời cũng vậy, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đang đi đến hỏa ngục. Vì bạn và tôi có số phận nơi hỏa ngục nên Cứu Chúa của chúng ta đã đến thế-gian này để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Bởi đến thế-gian này, chịu báp-tem, đổ huyết và chết, mà Chúa chúng ta đã làm trọn công tác cứu chuộc của Ngài vì chúng ta. Nếu chúng ta không bị đày nơi hỏa ngục, thì Chúa không cần phải làm những công tác cứu rỗi này. Nhưng rõ ràng, mặc dù chúng ta hiện nay là những người tái sanh, không có tội trong lòng chúng ta, nhưng trước kia chúng ta đều có là người có tội. 
Ai có tội chắc chắn phải đi vào hỏa ngục. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng những người, bởi đức tin, nhận được ơn tha tội do Đức Chúa Jêsus Christ ban cho sẽ nhận được sự sống đời đời. Vì bạn và tôi tin Đấng Mê-si-a, Jêsus, là Cứu Chúa của chúng ta, nên Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi mọi sự đoán phạt bởi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. A-men! Ha-lê-lu-gia! 
 
 
Chúng Ta Phải Xét Mình Và Xem Chúng Ta Có Đức Tin Thật Do Chúa Ban Cho Nơi Lòng Chúng Ta Không
 
Chúng ta hãy nhìn vào chính mình. Bạn và tôi có từng tin theo luật của Lời Đức Chúa Trời chưa? Nếu vậy thì điều gì đã xảy ra cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời bất công, là Đấng không trừng phạt tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời là thánh và công chính, nên Ngài không chịu đựng được tội lỗi. Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta rằng chắc chắn Ngài sẽ quăng những người phạm tội trước mặt Ngài bởi không tin vào hỏa ngục. 
Ngài đã phán với chúng ta rằng Ngài sẽ quăng họ vào trong hồ lửa, thiêu đốt họ bằng lửa và diêm cháy bừng bừng, là nơi ngay cả con sâu cũng không thể chết. Đức Chúa Trời sẽ quăng tất cả những người cố gắng tự xóa tội lỗi của họ và tự an ủi lòng họ vào trong hỏa ngục. Đó là lý do tại sao Chúa đã nói với những người như thế rằng “Hãy lui ra khỏi ta, hỡi kẻ làm gian ác!” (Ma-thi-ơ 7:23)
Như thế, chúng ta phải tin nơi Đấng Mê-si-a, và chúng ta phải tin Báp-tem mà Ngài đã nhận khi Ngài đến thế-gian này, tin nơi huyết của Thập tự giá, và nơi sự sống lại từ cõi chết của Ngài. Tại sao? Bởi vì nói cách cơ bản, chúng ta đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và vì thế đều đáng bị đày nơi hỏa ngục. Đó là lý do tại sao Đấng Mê-si-a đã đến qua chỉ xanh, tím và đỏ đã dâng của lễ cứu rỗi bằng chính thân Ngài và bởi đó đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Vì thế chúng ta phải tin rằng Chúa đã chịu báp-tem và hi sinh tất cả vì chúng ta. Nếu chúng ta không thể tự nhận rằng chúng ta hoàn toàn đang đi đến hỏa ngục, thì chúng ta chẳng có liên hệ gì với Chúa cả. 
Tuy nhiên, có quá nhiều người không nghĩ rằng họ sẽ bị diệt vong nơi hỏa ngục vì tội lỗi của họ. Họ nghĩ rằng họ khỏe mạnh nên không cần đi bác sĩ. Những người như thế là những người xem Chúa Jêsus chỉ là một người tốt và hiền lành, một người đáng trọng và một giáo sư, và họ cũng là những người tin nơi Chúa Jêsus chỉ để ra vẻ là những người có cá tính. Chúa chúng ta đã nói với những người như thế rằng, “Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh” (Ma-thi-ơ 9:12). Ngay bây giờ họ phải xem xét cả lòng họ từ quan điểm Kinh-thánh, để họ không phải bị kết thúc nơi hỏa ngục. 
Lý do chúng ta phải tin nơi Đấng Mê-si-a là để được tha tội của chúng ta bởi tin Ngài là Cứu Chúa của chúng ta. Không phải để tạo dựng đức hạnh của chúng ta mà chúng ta tin nơi Đấng Mê-si-a. Ngược lại, vì tội lỗi của chúng ta mà bạn và tôi chắc chắn cần phải tin Đấng Mê-si-a. Đó là lý do tại sao chúng ta tin rằng: Đức Chúa Jêsus Christ đã giáng sinh trong thế-gian này; rồi vào tuổi 30, Ngài đã chịu báp-tem bởi Giăng; Ngài đã mang tội lỗi của thế-gian và đổ huyết Ngài ra do bị đóng đinh; Ngài đã sống lại từ cõi chết sau 3 ngày; Ngài đã lên Trời; và hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha – mọi điều này làm chứng cho sự tha tội của chúng ta. Vì mọi điều này là công việc của Cứu Chúa, Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, chúng ta cần phải chắc chắn tin tất cả những điều đó, không được bỏ qua điều nào cả. 
Trong ý nghĩ riêng của chúng ta, có vẽ như chỉ cần dệt những sợi chỉ dày để làm bộ màn đầu tiên của Đền-tạm là được rồi, nhưng trong Kinh-thánh Đức Chúa Trời đã đưa những quy định chi tiết rõ ràng bộ màn này phải được làm như thế nào, những cái móc được làm bằng vàng và những cái móc làm bằng đồng ra sao. Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại ra lệnh như vậy? Ngài ra lệnh như thế bởi vì những điều này có ý bày tỏ những ý nghĩa thuộc linh đối với chúng ta. Đó là tại sao chúng ta không thể coi nhẹ bất cứ điều nào trong những điều này. 
 
 

Chúng Ta Phải Tin Chắc Nơi Phép Báp Tem Và Huyết Của Đức Chúa Jêsus Christ, Người Đã Trở Thành Đấng Mê-si-a

 
Vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải bị quăng vào hỏa ngục, nhưng Cứu Chúa Jêsus Christ, đã đến thế-gian này và đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta. Chúa Jêsus thực đã chịu báp-tem, đóng đinh và đổ huyết Ngài. Như thế, không hợp pháp nếu chúng ta chỉ nói rằng chúng ta vô tội trong khi lòng chúng ta không tin Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá. Chúa Jêsus, Người đã trở thành Đấng Mê-si-a, quả thật đã đến thế-gian này để cứu chúng ta, đã thực sự nhận tội lỗi của loài người trên mình Ngài qua báp-tem của Ngài, đã mang mọi sự đoán phạt của chúng ta, đã chết, đã sống lại từ cõi chết, nhờ đó đã trở nên Cứu Chúa thật và đời đời của chúng ta. Chúa Jêsus đã cứu chúng ta trong cách này vì chỉ như thế chúng ta mới được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Jêsus này. 
Để hoàn tất những công tác cứu rỗi, Đấng Mê-si-a đã phải chịu báp-tem bởi Giăng Báp-tít và sau đó chết trên Thập tự giá. Điều này có nghĩa rằng từ ban đầu, chúng ta đã bị đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng thực tế hiện nay chúng ta không cần phải mang sự đoán phạt này nữa. Tại sao? Bởi vì Đấng Mê-si-a, là Đấng vô tội không phải chịu sự đoán phạt, đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta chuyển trên Ngài, và Ngài đã mang sự đoán phạt mọi tội lỗi thay cho chúng ta. Bởi đó, vì hết lòng tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự giá mà chúng ta được thoát khỏi mọi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta.
Chúng ta có thể nhìn thấy những dòng chữ “Chúa Jêsus yêu bạn!” trên những của kiếng sau của nhiều chiếc xe ô-tô. Có phải đó là tất cả những gì Chúa Jêsus muốn bạn biết không? Sự cứu rỗi của Chúa chúng ta không phải là điều làm nên chỉ bởi những chữ như thế. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng, “Ta yêu các con vô cùng. Vì đó, Ta đã tha thứ tội lỗi cho các con. Chỉ hãy tin nơi Ta, và Ta sẽ khiến các con trở nên con cái của Ta.” Đấng Mê-si-a thực đã chịu báp-tem và đóng đinh, đã đổ huyết Ngài và chết, tất cả là để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Chúa thật đã cứu chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi sự đoán xét đang chờ đợi chúng ta. 
Chúa đã trở nên Thầy thuốc của chúng ta để chữa lành bệnh tội lỗi của chúng ta. Ngài đã đến thế-gian này, Ngài đã thực sự tiếp nhận tội lỗi của chúng ta trên thân thế Ngài bởi chịu báp-tem, chịu đóng đinh, đổ huyết ra cho đến chết, Ngài đã thật sống lại từ cõi chết, và bởi đó đã cứu chúng ta. Vì chúng ta chắc chắn bị đày xuống hỏa ngục vì tội lỗi chúng ta, nên Chúa đã chữa lành chúng ta khỏi căn bệnh tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải được chữa bệnh tội lỗi qua đức tin đúng. 
Nếu người ta không bị quăng vào hỏa ngục ngay cả khi họ phạm tội, thì đã không cần có Đấng Mê-si-a đến trong thế-gian này và đổ huyết Ngài. Nhưng lý do người ta chắc chắn phải tin nơi Chúa Jêsus là bởi vì họ thật có căn bệnh tội lỗi đáng sợ mà nó sẽ dẫn đưa họ đến hỏa ngục. Thật vậy, những người có căn bệnh tội lỗi đáng sợ này không thể tránh khỏi bị quăng vào hỏa ngục, nhưng đó là lý do tại sao họ phải tin cách không nghi ngờ nơi Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus, Người đã trở thành Đấng Mê-si-a. 
Tất cả những ai có tội trong lòng chắc chắn sẽ nhận sự đoán phạt của hỏa ngục, vì khi nói đến luật của Đức Chúa Trời, là luật tiền công của tội lỗi là sự chết cho mọi người. Nói cách đơn giản, nếu một người có tội dù chỉ là tội thật nhỏ trong lòng anh/chị ta, thì anh/chị ta sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Đó là lý do tại sao Chúa Jêsus đã phải đến với chúng ta. Vì thế khi chúng ta thật sự tin Đấng Mê-si-a, Đấng đã thanh tẩy hoàn toàn tất cả tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi đó. Chúng ta phải tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta, và chúng ta phải tin cách chính xác dựa theo những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. 
Chúa Jêsus chính thật là Đức Chúa Trời. Ngài thực là Đấng Sáng Tạo. Nhưng Ngài đã lìa bỏ ngôi vinh hiển của Ngài và đã hiện thân trong xác thịt của một con người trong một thời gian, tất cả là để giải cứu bạn và tôi, những kẻ Ngài yêu, ra khỏi sự đoán phạt tội lỗi đáng sợ, khỏi hỏa ngục, sự hủy diệt, và tai họa. Và Ngài thực đã chịu báp-tem, bị đóng đinh, đã phục sinh và thăng thiên. Đây là sự thật. Chúng ta không thể xem nhẹ lẽ thật này, như thể nó chỉ là một trò đùa. Tin lẽ thật có thực này không phải là điều bạn phải chọn. Chúng ta phải chắc chắn tin nơi lẽ thật thực sự này trong lòng chúng ta, và chúng ta phải hiểu biết về nó cách chắc chắn.
Những con cừu và dê dùng làm tế lễ có tội gì không? Không có con vật nào biết chút xíu gì về tội là gì cả. Nhưng bởi vì những con vật này đã tiếp nhận tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên thời Cựu-ước qua sự đặt tay, nên chúng phải bị chết thay cho họ. Tại sao? Tại vì tiền công của tội lỗi là sự chết, và đây là điều Đức Chúa Trời đã định rõ. Vì thế của-lễ hi sinh trong Ngày Đại Lễ Chuộc Tội đã tiếp nhận mọi tội lỗi của dân I-sơ-ra-ên chắc chắn phải chết. Cũng cùng một lý do mà Đức Chúa Jêsus Christ đã phải chết, vì Ngài đã mang mọi tội lỗi của thế-gian qua Báp-tem của Ngài. 
Vì ai mà những việc này phải được trọn? Chắc chắn là vì bạn và tôi. Vậy thì có phải chúng ta có thể tin hoặc có thể không tin nơi điều này không? Người ta không tin bởi vì họ hoàn toàn lãng quên sự nghiêm trọng của căn bệnh tội lỗi của họ. Nhưng nếu họ biết sự thật rằng chỉ vì một tội lỗi nhỏ nhất của họ, họ cũng sẽ bị quăng vào hỏa ngục, thì họ không thể xem sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ là một việc mà họ có thể chọn lựa hoặc tin hoặc không tin mà không cần biết bất cứ hậu quả ra sao. 
Nếu người ta có tội, cho dù là nhỏ như hạt gạo thì họ cũng sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Họ sẽ bị hủy diệt. Mọi việc họ làm trên thế-gian này sẽ hoàn toàn kết thúc bởi sự nguyền rủa đời đời. Những người nghĩ rằng phạm tội thì không sao cả là người đang bị ảo tưởng cách trầm trọng. Hậu quả của tội lỗi chắc chắn là sự chết. Dĩ nhiên, vẫn còn có nhiều người đang sống cuộc sống thành công cách rõ ràng mặc dù họ có tội trong lòng họ. Những người trẻ có khuynh hướng thần tượng những người nổi danh, mơ ước một ngày nào đó được gặp họ. Nhưng cuộc sống có vẻ huy hoàng của họ có tồn tại được đời đời hay không? Nhiều người trong bọn họ trở thành những người nghèo nàn khi danh tiếng mười lăm phút của họ lu mờ đi. 
Có một số người những việc họ làm trở nên tồi tệ. Trước khi bạn gặp Chúa, chắc là bạn cũng giống như vậy, khi chẳng có gì thực sự trở nên giống như bạn muốn. Như thể bạn đang sống trong một cuộc sống bị nguyền rủa, điều bạn nghĩ là chắc chắn thì chẳng bao giờ trở nên thật, và điều bạn nghĩ là đang tiến triển tốt đẹp thì cuối cùng đổ vỡ. Bạn có thể từng mơ ước lớn, nhưng thực sự chẳng có gì thành hiện thực, và mơ ước cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến cuối cùng thì nó biến mất. Khi bạn nhận ra rằng ngay cả ước mơ nhỏ nhất trong những mơ ước của ban cũng không thể được thực hiện, thì cuối cùng mơ ước của bạn hoàn toàn bị tan vỡ. 
Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì tội lỗi ở trong lòng bạn. Những người có tội trong lòng họ không bao giờ được hạnh phúc. Đức Chúa Trời không bao giờ chúc phước cho họ, không cần biết họ cố gắng như thế nào đi nữa. Nếu có một số người có vẻ thành công cho dù là tội nhân, bạn phải biết rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ. Bạn nên biết rằng măc dù cuộc sống hiện tại của họ có thể được thành công, nhưng Đức Chúa Trời đã từ bỏ họ để quăng họ vào hỏa ngục. Nếu thế gian này chỉ toàn là những người trong sạch, thì không cần có sự tồn tại của hỏa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời thực đã dựng nên hỏa ngục, và Ngài dựng nên để dành cho những người có tội trong lòng. 
Đức Chúa Trời ra lệnh làm bộ màn đầu tiên của Đền tạm bằng chỉ xanh, tím và đỏ thực sự là để ban sự tha tội cho lòng chúng ta. Và cũng để bày tỏ rằng khi thời Tân-ước đến, Đức Chúa Jêsus Christ sẽ gánh tội lỗi của thế-gian bởi chịu báp-tem nơi Giăng, và sau đó Ngài đã bị đóng đinh cho đến chết để mang sự đoán phạt vì những tội lỗi này. Chúa chúng ta quả thật đã trở thành Cứu Chúa của tội nhân. 
Đó là lý do tại sao Ngài đã ban sự tha thứ tội lỗi cho những tội nhân qua công việc của hình bóng chỉ xanh, tím và đỏ của Ngài. Bây giờ bạn có nhận ra điều này không? Đức Chúa Jêsus Christ thực đã chịu báp-tem tại sông Giô-đanh để gánh tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã chịu đóng đinh, đổ huyết Ngài để trả giá cho những tội lỗi này. Việc Ngài chịu báp-tem là để mang tội lỗi của chúng ta. Bạn có tin rằng Chúa Jêsus đã chết trên Thập tự giá vì Ngài đã gánh tội lỗi của thế-gian qua báp-tem mà Ngài nhận nơi Giăng không? 
 
 
Bạn Và Tôi Từng Giống Như Da Cá Nược Về Phần Xác Thịt
 
Bộ màn thứ tư được làm bằng da cá nược. Cá nược là tên được chuyển dịch của một loài động vật tên “Tachash” trong tiếng Hê-bơ-rơ trong Cựu-ước. Nó được dịch sang nhiều loài động vật khác nhau – thí vụ như “chó biển” (NIV). “rái cá”, (ASV) “da dê nguyên chất” (NLT) và “cá heo” (NASB). Chúng ta không thể định nghĩa cách chính xác loài vật này là gì. Những nhà nghiên cứu Kinh-thánh xác nhận rằng nguyên văn của từ “Tachash” có lẽ bắt nguồn từ nước ngoài. Dầu vậy, con vật “Tachash” là con vật có da dùng làm bộ màn thứ tư của Đền-tạm. Và có thể cho rằng bộ màn này không đẹp và tượng trưng cho sản phẩm không thu hút. 
Bộ màn thứ tư bằng da cá nược này biểu lộ rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian trong xác thịt của một con người. Hơn nữa, nét mặt của Ngài chẳng có gì thu hút. Kinh thánh diễn tả vẻ bên ngoài của Ngài rằng, “Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta trông thấy Người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.” (Ê-sai 53:2). 
Việc Con của Đức Chúa Trời đã đến thế-gian này trong xác thịt của một con người thấp hèn là để cứu tất cả chúng ta, là những người không tránh khỏi sống cuộc sống xấu hổ cho đến ngày chúng ta chết. Khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta, con cháu của A-đam, Ngài thấy rằng chúng ta cũng khó ưa như bộ màn bằng da này. Hơn nữa, chúng ta chỉ thích phạm tội. Cũng như những con cá nược bẩn thỉu, con người chỉ thích nuôi cái bụng của họ, từ khi họ mới sanh ra cho đến khi chết. Đây chính là lý do tại sao Chúa Jêsus đã đến thế-gian trong xác thịt một con người, và phải chịu khổ. 
Chỉ có những người thực sự biết sự nghiêm trọng của tội lỗi thì họ mới có thể tin Đấng Mê-si-a và được cứu khỏi tội lỗi cũng như sự đoán phạt của họ. Như thế, những người không biết tội của họ, và cũng như không biết và không tin vào sự đoán phạt tội lỗi, thì không đủ điều kiện để nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những người như thế không gì khác hơn những con thú (Thi-thiên 49:20).
Mặc dù chúng ta được tạo nên giống như hình Đức Chúa Trời, nhưng không phải ai cũng tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Những người không tin nơi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời không thể nhận được sự tha tội trong lòng họ, và vì thế đáng bị hủy diệt như những con thú chết. Bởi vì Đức Chúa Trời có chương trình cho con người nên Ngài đã tạo dựng họ giống như hình Ngài. 
Nhìn gần vào điều mà mọi người làm và nghĩ. Tôi không có ý nói về cá nhân bạn, nhưng tôi đang nói về toàn thể nhân loại. Hầu hết mọi người không biết Đấng Sáng Tạo của họ, là Đấng đã tạo dựng nên họ. Xa hơn nữa, nhiều người trong bọn họ cho rằng họ không phạm tội, và họ tốt hơn bất cứ ai khác. Sao mà con người trì độn và ngu ngốc đến thế chứ? Những người không biết Đức Chúa Trời thì đầy sự kiêu ngạo. Khi chúng ta so sánh chúng ta với người khác, điều khác biệt chúng ta thật sự có thể tìm thấy là gì? Chúng ta tốt hơn hay tệ hơn như thế nào? Nhưng người ta vẫn hãm hại người khác chỉ để theo đuổi những quyền lợi ích kỷ của họ – Điều này thật sai trật làm sao! 
Chúng ta thậm chí không thể đo lường được bao nhiêu tội mà một người đã phạm nghịch cùng Đức Chúa Trời trong cuộc đời họ. Tôi không nói điều này chỉ để khinh miệt tư cách của con người, nhưng tôi chỉ đưa ra sự thật rằng mặc dù Đức Chúa Trời đã tạo nên con người là đẹp đẽ, nhưng hầu hết họ vẫn không nhận biết rằng họ thực sự đang bị diệt vong vì tội lỗi của họ. Người ta không biết chăm sóc linh hồn của họ; họ không thể chuẩn bị tương lai cho họ; họ không nhận biết Lời của Đức Chúa Trời; và họ không muốn tin nơi Ngài cho dù họ không có chọn lựa nào khác để tránh khỏi sự hủy diệt đời đời của họ. Những người này là những người không khác gì hơn những con thú chết. 
 
 
Nhưng Đức Chúa Trời Đã Không Phó Mặc Chúng Ta Cho Sự Hủy Diệt Của Chúng Ta
 
Thực tế, để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Chúa Jêsus đã đến thế-gian này và xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu báp-tem, đổ huyết Ngài trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết. Vì thế Chúa đã trở thành Cứu Chúa thật sự của chúng ta. Chúng ta phải tin nơi lẽ thật này. Bạn có tin không? Chẳng lẽ không có lúc nào đó, vì sự không biết và thiếu sự hiểu biết Kinh-thánh của bạn, bạn nói rằng: “Có gì lớn đâu chứ? Nếu như vì lý do nào đó chúng ta tin nơi Chúa Jêsus, thì chúng ta cũng đều sẽ được lên Thiên đàng” sao? Và có những người cũng nói rằng, “Nếu chúng ta tin nơi huyết của Thập tự giá, thì Thiên đàng cũng sẽ là của chúng ta.” Nhưng có phải loại đức tin này thực sự đúng không? 
Thực tế, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của lẽ thật. Ngài là Đấng đã phán với chúng ta về chương trình của Ngài, Đấng đã làm trọn mọi công tác cứu rỗi y như Lời của Ngài, Đấng đã ban cho chúng ta sự tha tội, và Đấng đã gặp chúng ta qua lẽ thật này. Đức Chúa Trời đang sống. Ngay cả hiện nay Đức Chúa Trời đang ở đây, với mỗi một người chúng ta. Những ai có tội trong lòng họ không nên cố gắng lừa dối Đức Chúa Trời. Nếu người ta có tội trong lòng và lương tâm họ đang cắn xé họ, thì họ phải giải quyết vấn đề này bởi tin nơi Báp-tem mà Ngài đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ ra. Tội nhân phải tin nơi lẽ thật rằng vì họ đáng bị đày nơi hỏa ngục, nên Chúa đã cứu họ khỏi mọi tội lỗi của họ qua Báp-tem và huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Chắc chắn là không có ai không thể giải quyết vấn đề tội lỗi của họ bởi tin nơi Nước và Huyết. Nhưng ngay khi Chúa chúng ta đã cứu chúng ta qua Nước, Huyết và Thánh linh (1 Giăng 5:6-8), về phía chúng ta, nếu chúng ta không nhận và tin nơi lẽ thật này thì chúng ta bị hủy diệt, và chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hậu quả này. Tất cả chúng ta phải xưng nhận trước Đức Chúa Trời rằng “Con đáng bị đày nơi hỏa ngục vì con là tội nhân. Nhưng con tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.” Chúng ta phải có đức tin như thế. Chúng ta phải tin nơi lòng chúng ta rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua Nước, Huyết và Thánh linh. Với tấm lòng thành thật và với đức tin của chúng ta, chúng ta phải hiệp nhất chính chúng ta với lẽ thật được bày tỏ qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
Như thế, chúng ta phải hiểu mọi điều này, và chúng ta phải tin nơi lẽ thật này. Thậm chí không biết lẽ thật bày tỏ nơi Đền-tạm và Phúc-âm của Nước và Thánh linh, một số người tin rằng, “Vì tôi tin, nên tôi sẽ vào Thiên đàng cho dù tôi vẫn có tội.” Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng mọi người có tội đều bị quăng vào hỏa ngục; Ngài đã không nói rằng vì họ tin nơi Chúa Jêsus nên họ sẽ không bị quăng vào hỏa ngục cho dù họ có tội. Điều này giống như người ngu ngốc nhất trong những người ngu ngốc vậy, nói rằng họ sẽ được vào Thiên đàng chỉ vì họ tin nơi Chúa Jêsus, khi thực ra họ tin nơi bất cứ cách nào họ thích, là sự phản ánh của một đức tin ngu ngốc, dốt nát và mù quáng. 
Một số người khác nói, “Tôi chưa từng thấy một người nào bị quăng vào hỏa ngục, cũng như chưa từng thấy ai lên Thiên đàng cả. Chúng ta sẽ không biết được cho đến Ngày Phán Xét.” Nhưng thật có Thiên đàng và Địa ngục. Có phải trong thế-gian này chỉ có những thứ chúng ta có thể thấy bằng mắt chúng ta không? Bạn có thể nhìn thấy không khí bằng mắt bạn không? Chắc chắn là có những sự không thể thấy. Mọi tội nhân là những người không tin nơi Đức Chúa Trời bởi vì họ không thể thấy Ngài thì giống như những con thú chết. 
Như thế, mọi người phải nhận biết rằng nếu họ có tội trong lòng, họ sẽ bị hủy diệt, và vì thế họ phải tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và thoát khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Người khôn ngoan là những người, cho dù họ không làm nhiều điều gì sai đối với những người xung quanh họ, tuy nhiên họ nhận rằng họ đã làm nhiều điều sai nghịch cùng Đức Chúa Trời và vì thế biết là họ chắc chắn sẽ bị đoán xét khi họ đứng trước mặt Ngài. 
Chúng ta không nên để bị chết mất vì chúng ta không biết và coi thường Đức Chúa Trời và sự đoán xét công bình của Ngài. Ngài chắc chắn sẽ đoán phạt mỗi một tội nhân bằng lửa đời đời. Nếu người ta bị hủy diệt vì không tin nơi lẽ thật bày tỏ nơi Đền-tạm cho dù họ đã nghe nó, thì họ là con cái của Sa-tan. Điều mà Đấng Mê-si-a muốn nơi chúng ta là tất cả chúng ta phải có đức tin khiến cho chúng ta nhận được sự tha tội và vào Nước Thiên đàng. 
 
 
Đức Chúa Trời Đã Không Tạo Nên Chúng Ta Như Những Món Đồ Chơi
 
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người chúng ta, mục đích của Ngài là khiến chúng ta sống mà không có sự đau khổ bởi tội lỗi, nhưng hưởng sự sống, huy hoàng và vinh hiển với Đức Chúa Trời đời đời như con cái của Ngài. Để không đày chúng ta xuống hỏa ngục, Đấng Mê-si đã chịu báp-tem, đã gánh tội lỗi của thế-gian, đã đổ huyết Ngài ra trên Thập tự giá, và bởi đó xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Trong khi Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến thế, mà nếu chúng ta không biết tình yêu này nhưng chỉ có nửa lòng tin nơi sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ngài. 
Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng cách hi sinh Con Ngài. Bởi vì Đấng Mê-si-a đã chịu báp-tem để mang mọi tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài và dâng chính Ngài như của lễ chuộc tội của chúng ta nên Ngài đã thực sự cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế- gian. Bởi vì chúng ta đáng bị đày nơi hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta nên Chúa đã có lòng thương xót chúng ta, và vì điều này nên Ngài đã chịu báp-tem, đã đổ huyết ra đến chết, đã sống lại từ cõi chết và bởi đó đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta và khiến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không dựng nên chúng ta như những món đồ chơi của Ngài. 
Một thời gian trước đây, một chị em trong Hội-thánh của tôi đang học trong trường cao đẳng. Tôi có một cơ hội để dự lễ tốt nghiệp của cô ta. Tại phòng trưng bày tranh ảnh này, tôi đã thấy nhiều bức họa khác nhau. Một trong những bức vẽ do lớp tốt nghiệp vẽ là bức tranh sơn dầu miêu tả cảnh A-đam và Ê-va đang ăn trái cây biết điều thiện và điều ác với đề tựa là “Có phải Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người như là những món đồ chơi không?” Có một vài chữ viết nguệch ngoạc dưới tấm tranh sơn dầu trả lời cho câu hỏi này là, “Vì Đức Chúa Trời bị buồn chán, nên Ngài đã tạo nên chúng ta như những món đồ chơi của Ngài.” 
Không gì có thể sai hơn là câu trả lời này. Nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Trời đã làm cây biết điều thiện và điều ác rồi bảo A-đam và Ê-va không được ăn trái đó? Xét cho cùng, Ngài đã biết rằng họ sẽ ăn trái cây đó, nhưng Ngài vẫn dựng lên cái cây và bảo họ đừng ăn trái của nó. Khi họ ăn, thì Ngài đuổi họ ra khỏi Vườn Ê-đen vì đã phạm tội. Sau đó Ngài đã nói rằng tội nhân phải bị đày thẳng xuống hỏa ngục. Tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều này? Có phải Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta bởi vì Ngài không có đồ chơi và bị buồn chán không? Có phải Ngài đã tạo nên con người bởi vì Ngài quá buồn chán và không thể chịu nỗi nữa hay không? Dĩ nhiên là không! 
Hỡi anh chị em, điều Đức Chúa Trời thực sự muốn làm là để biến chúng ta trở nên dân sự Ngài, khiến cho chúng ta trở nên quan trọng, và để sống hạnh phúc với chúng ta đời đời. Sự dự phòng của Đức Chúa Trời trong việc cho phép mọi điều này xảy ra với con người là để khiến chúng ta trở nên những tạo vật bất tử, là những người được hưởng sự huy hoàng, vinh hiển đời đời và là những người sống cuộc sống ca ngợi mãi mãi. Vì thế, khi bạn và tôi, bị Sa-tan cám dỗ, đã rơi vào trong tội lỗi và bị số phần nơi hỏa ngục, thì Đức Chúa Trời đã sai Con Độc Sanh của Ngài đến thế-gian này để cứu chúng ta. Và bởi để Con chịu báp-tem và gánh tội lỗi của thế-gian, đổ huyết ra trên Thập tự giá, và sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi ách của Sa-tan. 
Tuy nhiên, vô số người có nhận thức sai lầm kỳ cục rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta như những món đồ chơi của Ngài để dập tắt nỗi buồn chán của Ngài. Trong vòng những người thôi tin nơi Chúa Jêsus lẫn những người không bao giờ tin nơi Ngài, có những người nói trong sự cay đắng của họ rằng “Tại sao Đức Chúa Trời tạo nên tôi rồi khiến tôi khổ thế này? Tại sao Ngài bắt tôi phải tin? Tại sao Ngài nói rằng Ngài sẽ ban cho tôi sự cứu rỗi nếu tôi tin, nhưng không ban nếu tôi không tin?” Họ nói những điều như thế vì họ không biết sự dự phòng từ trước của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. 
Sự dự phòng từ trước là Đấng Mê-si-a tiếp nhận chúng ta như dân sự của Đức Chúa Trời và bởi đó khiến chúng ta trở nên con cái Ngài, cho phép chúng ta hưởng mọi sự vinh hiển và huy hoàng của Thiên đàng như là gia đình của Ngài. Đây là mục đích tạo dựng con người của Đức Chúa Trời. Chính tôi cũng không hiểu lẽ thật này cho đến khi tôi được tái sanh bởi Nước và Thánh linh. Tôi đã biết rằng, “À, vậy thì đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã tạo nên tôi!” 
Đấng Mê-si-a đã thực sự làm gì để gánh tội lỗi của chúng ta khi Ngài đến thế-gian này hơn 2000 năm trước? Ngài đã làm gì để mang tội lỗi của chúng ta? Ngài đã nhận Báp-tem và đổ huyết của Ngài! Và những điều này là những việc hoàn toàn công chính và sự hi sinh công chính có nghĩa là để thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. 
Ở đây đưa ra lý do tại sao chúng ta phải thực sự tin Đức Chúa Trời, và tại sao chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Bởi vì bạn và tôi đáng bị đày nơi hỏa ngục nên chính Đức Chúa Trời đã phải xuống thế- gian này để cứu chúng ta. Nói cách khác, Chúa Jêsus đã phải chịu báp-tem bởi Giăng, đã chết trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết. Lý do chúng ta thực sự tin nơi sự tha tội được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ là để chúng ta có thể được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Để làm trọn sự dự phòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta nên chúng ta phải có đức tin. Chúng ta tin nơi sự cứu rỗi của Chúa không phải vì lợi ích của ai khác, nhưng vì chính lợi ích của chúng ta. 
 
 
Bây Giờ Là Thời Điểm Thích Hợp Nhất Để Tin Nơi Lẽ Thật Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời
 
Nếu ai muốn đạt đến sự nhận biết sau đây, thì người dó phải bỏ đi đức tin sai lầm của họ ngay bây giờ và tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh trong lòng rằng: “Tôi đã không biết rằng tôi phải bị đày nơi hỏa ngục. Tôi đã chỉ tin bởi vì tôi được nghe rằng Chúa Jêsus đã thanh tẩy tội lỗi của tôi. Nhưng đức tin đó của tôi dựa trên những sự hiểu biết sai lầm! Bây giờ tôi phải học điều đúng và đặt đức tin của tôi trên sự hiểu biết đúng đắn. Cho đến bây giờ, tôi đã tin sai, nhưng nó vẫn chưa quá muộn. Điều tôi phải làm là bắt đầu từ bây giờ nhận biết rằng Đấng Mê-si-a đã cứu tôi qua Báp-tem của Ngài và sự đổ huyết của Ngài, và sau đó nhận được sự tha thứ tội. Vì thế tôi đã thật đáng bị đày nơi hỏa ngục.” 
Thực ra chỉ có một ít người có sự hiểu biết chính xác và đúng đắn về Phúc-âm của Nước và Thánh linh khi họ mới bắt đầu tin. Đối với chính tôi cũng vậy, nó thực sự phải mất 10 năm từ khi tôi mới trở thành một Cơ Đốc Nhân để hoàn toàn nhận biết rằng Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của thế-gian bởi Báp-tem của Ngài và chịu đóng đinh đến chết trên Thập tự giá, và chỉ khi đó tôi đã thực sự được cứu bởi tin lại rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chính tôi. Và vì thế 10 năm sau khi trở thành một Cơ Đốc Nhân, tôi đã quăng bỏ đức tin sai lầm của tôi, và hiểu đúng Phúc-âm của Nước và Thánh linh và tin vào đó cách đúng đắn. Tuy nhiên, đối với những người khác, nó thậm chí có thể mất hơn 20 năm để hiểu biết lẽ thật và tin lại. 
Khi những người như thế sau 20 năm mới nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã dự tính cứu chúng ta qua Nước và Thánh linh, thì họ phải tin rằng Chúa Jêsus đã chịu báp-tem và đóng đinh vì tội của chính họ. Chẳng có gì xấu xa hơn trước mặt Đức Chúa Trời hơn là biết lẽ thật nhưng từ chối tin nơi đó. Nhưng nếu bây giờ họ tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh, ngay cả sau khi sống 10, 20 năm như những Cơ Đốc Nhân, thì đây có phải là điều hơi tệ không? Dĩ nhiên là không! Hoàn toàn chẳng có gì sai hay xấu hổ về điều này cả. Khi người ta thực sự biết và tin sự tha tội bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ thì họ chắc chắc sẽ được cứu. Đức tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh là đức tin làm vui lòng Đức Chúa Trời. Tôi hi vọng rằng bạn sẽ hoàn toàn tin nơi sự cứu rỗi đã thực sự được hoàn thành bởi Đấng đến qua hình bóng của chỉ xanh, tím và đỏ này. 
Những bức màn của Đền-tạm được làm cách chi tiết tỉ mỉ. Chỉ bởi nhìn vào việc da chiên đực nhuộm đỏ được đặt trên bộ màn làm bằng lông dê, và sau đó da cá nược chồng lên trên đó, chúng ta có thể thấy lẽ thật bày tỏ rõ ràng rằng chúng ta đáng lý phải bị đày nơi hỏa ngục, nhưng Chúa chúng ta đã đến thế-gian này, đã thực sự gánh tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem, và trở nên của-lễ vì những tội lỗi này của chúng ta bằng cách đổ huyết Ngài ra và chết trên Thập tự giá. Chúng ta có thể hoàn toàn tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Điều mà Chúa đã thực sự cứu chúng ta là qua những công việc của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ. Những bức màn của Đền-tạm chứa đựng không gì khác hơn là sự cứu rỗi huyền bí này. 
Điều quan trọng là không phải chỉ học hỏi về Kinh thánh. Điều vui lòng Đức Chúa Trời không phải chỉ là học, nhưng tin – nghĩa là, nếu Kinh thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã quyết định cứu chúng ta qua những công việc của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ thì bạn và tôi phải thực sự tiếp nhận điều này vào trong lòng chúng ta và tin như thế. Đây là cách chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nếu trong lòng chúng ta thực sự nghe được Lời của Đức Chúa Trời, nhận ra tội lỗi của chúng ta, tin Báp-tem của Chúa và huyết Ngài trên Thập tự giá, thì chúng ta thực sự mới có thể nhận được sự tha tội. Nhưng nếu chúng ta không tin nơi sự tha tội do Chúa ban cho này nhưng ngược lại tin Ngài chỉ như một vấn đề thần học, thì chúng ta sẽ tiếp tục bị đau khổ bởi một lương tâm tội lỗi. 
Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề tội lỗi thực tại của chúng ta bởi tin Nước và Thánh linh, thì lương tâm tội lỗi này sẽ tiếp tục cắn rứt lòng bạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, thì chúng ta sẽ được thoát khỏi lương tâm tội lỗi này, vì khi chúng ta trở nên vô tội bởi nhận được sự tha thứ tội, thì làm sao chúng ta có thể bị đau khổ bởi tội lỗi nữa chứ? Đây là cách chúng ta phải thực sự tin. Chúng ta phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh và giải quyết mọi vấn đề tội lỗi của chúng ta. Những người không làm như thế thì không có sự chọn lựa nào khác ngoài tiếp tục ở trong sự nô lệ của tội lỗi. 
Cuộc sống thật rất ngắn ngủi và đầy những sự đau khổ. Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ đến với mỗi con người. Lý do Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ đến với chúng ta là gì? Đó là bởi vì qua sự đau khổ vì tội lỗi của chúng ta, Ngài muốn chúng ta nhận ra sự quý báu của Phúc-âm của Nước và Thánh linh, để tin nơi Phúc-âm này, và để nhờ đó tội lỗi của chúng ta thực sự được tha. Ngài đã mang sự đau khổ vì tội lỗi đến cho bạn để lòng bạn trở nên tin rằng Đấng Mê-si-a đã tẩy đi tội lỗi của bạn qua Báp-tem của Ngài và huyết trên Thập tự giá. Không tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh là lẽ thật là một việc làm ngu dại nhất. Tội lỗi của con người có thể được xóa sạch chỉ bởi đức tin thực sự tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta bởi tin Phúc-âm thật. Vì thế chúng ta phải tin nơi Chúa Jêsus, Cứu Chúa thật sự. Bạn cũng phải tin trong lòng rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chính bạn. Bạn phải nhận tội của bạn trước mặt Đức Chúa Trời và phải tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh để nhờ đó được cứu. Khi lòng bạn tin Báp tem của Cứu Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự giá, thì bạn sẽ thực sự được tha mọi tội lỗi của bạn. Chỉ khi chúng ta tin thì mới có thể được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. 
 
 
Thứ Tự Của Những Bức Màn Trùng Khớp Với Thứ Tự Công Cuộc Cứu Rỗi Của Chúng Ta
 
Khi nói đến thứ tự của sự cứu rỗi chúng ta, điều được xét trước hết là phải thành thật nhận rằng từ ngay lúc chúng ta được sanh ra trên thế-gian này, chúng ta đều là những tội nhân như cá nược, như con thú chết. Và chúng ta phải tin rằng chúng ta chắc chắn bị đưa vào sự chết và bị quăng vào hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng phải tin rằng để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, chúng ta thực sự cần một của-lễ, cho nên Đấng Mê-si-a thực sự đã đến và nhận tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem. Chúng ta phải tin rằng Cứu Chúa của chúng ta không phải là một con người thôi, nhưng cũng chính là Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải tin rằng Cứu Chúa Jêsus quả thực đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua Báp-tem và Thập tự giá của Ngài.
Nếu không đúng như vậy, thì Đức Chúa Trời chỉ ra lệnh làm hai bức màn phủ Đền-tạm mà thôi. Nếu sự cứu rỗi có thể đạt được bởi bỏ qua Báp-tem của Chúa Jêsus, thì không cần phải làm bốn bức màn riêng biệt của Đền tạm, và Đức Chúa Trời chỉ cần bao phủ nó bằng da cá nược và da chiên đực nhuộm đỏ mà thôi. Nhưng có phải chỉ có hai bức màn được dùng không? Không! Đền-tạm được bao bọc bởi bốn bức màn khác nhau: bức màn được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn; bức khác được làm bằng lông dê; nhưng bức khác làm bằng da chiên đực nhuộm đỏ; và bức cuối cùng làm bằng da cá nược. 
Chúng ta phải tin nơi lẽ thật như vậy – đó là, Chúa Jêsus đã tiếp nhận mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem, chết trên Thập tự giá và nhờ đó đã cứu những linh hồn đáng thương và xấu xa đáng bị bỏ vào hỏa ngục vì tội lỗi của chúng ta. Đây là sự huyền bí ẩn giấu trong bốn bức màn bao phủ của Đền-tạm, và thứ tự trong bốn bức màn được phủ lên Đền-tạm này không gì khác hơn chính là thứ tự của sự cứu rỗi của chúng ta. 
Để kết bức màn thứ nhất và bức màn thứ hai của Đền tạm lại với nhau, thì cần đến những cái móc vàng và những cái móc đồng. Tại triêng của hai miếng màn ghép lại thành một bộ, có làm những cái khoen bằng chỉ xanh. Nhưng đối với những người chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá, thì khó có thể biết những cái khoen chỉ xanh này thực sự có ý nghĩa gì. Chỉ có những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mới có thể hiểu và tin nơi lẽ thật ẩn giấu ở bốn bức màn.
Những cái khoen chỉ xanh tượng trưng cho phép báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận tại Sông Giô-đanh. Vậy thì tại sao người ta không tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus mà qua đó Ngài đã tiếp nhận tội lỗi của thế-gian, nhưng chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá? Bởi vì họ không tin nơi Lời Đức Chúa Trời cách đúng. Khi chúng ta xưng nhận là chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta không thể tin nơi Ngài cách chính xác bởi thêm vào hay bớt ra Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin nơi Lời Đức Chúa Trời chính xác y như chính Kinh-thánh bày tỏ, với tiếng “vâng”. 
Trong vòng nhiều người nói rằng họ tin Chúa Jêsus, hầu hết họ chỉ tin nơi huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá, nhưng bỏ qua Báp-tem mà Chúa đã nhận. Đó là lý do tại sao quá nhiều Cơ Đốc Nhân không thể hiểu lẽ thật huyền bí bày tỏ qua những bức màn phủ của Đền-tạm. Và đó là lý do tại sao Cơ Đốc Nhân ngày nay không tin sự tha tội thật mà Đấng Mê-si-a đã làm trọn. Họ tin Chúa Jêsus, hoàn toàn vô ích, cũng như một trong những tôn giáo sáng lập của thế-gian. Như thế, nhiều Cơ Đốc Nhân thực sự đang đi trên con đường sai trật. Họ phạm tội mỗi ngày, nhưng họ cho rằng họ có thể vào Thiên đàng bởi ăn năn mỗi ngày. Điều này giải thích tại sao người thế-gian thường lên án Cơ đốc nhân. 
Khi chúng tôi hỏi những Cơ Đốc Nhân rằng, “Làm thế nào và với đức tin gì mà bạn có thể thực sự giải quyết được tội lỗi của bạn?” thì hầu hết họ nói, “Chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách cầu nguyện ăn năn trong khi tin huyết Chúa Jêsus đã đổ ra trên Thập tự giá.” Sau đó khi chúng tôi hỏi, “Tội lỗi trong lòng bạn có thực sự được giải quyết hay chưa?” thì họ trả lời rằng: “thực ra tôi vẫn còn tội trong lòng tôi.” Những người có tội trong lòng thì chưa phải là dân sự của Đức Chúa Trời. Những người như thế là những người ở bên ngoài Đức Chúa Jêsus Christ. Họ phải sớm đến với Đức Chúa Jêsus Christ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
Chúng ta phải biết cách chi tiết với chính phương pháp nào mà Chúa chúng ta đã xóa tội lỗi chúng ta cách y như vậy. Đó là vì Ngài đã mang tội lỗi của thế-gian đến Thập tự giá qua Báp-tem mà Ngài đã thực sự nhận nơi Giăng và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá nên Chúa chúng ta quả thật đã tẩy xóa mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta muốn vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải tin sự cứu rỗi được dệt bằng chỉ xanh, tím và đỏ. Dù người ta tin Đức Chúa Trời hết lòng như thế nào đi nữa, nó vẫn có thể làm cho anh/chị ấy có sự hiểu sai và tin sai. Để chúng ta được vào trong Nước Thiên đàng, chúng ta phải tiếp nhận sự cứu rỗi được làm bằng chỉ xanh, tím và đỏ, mà qua đó Đấng Mê-si-a đã thực sự tẩy xóa tội lỗi của chúng ta là lẽ thật và chúng ta tin điều đó. 
Nếu trước Đức Chúa Trời khi đức tin của chúng ta bị cho là sai, thì chúng ta phải sửa đổi nó và tin lại cách đúng đắn, dù nó xảy ra bao nhiêu lần đi nữa. Chúng ta phải tin nơi sự cứu rỗi, là Chúa đã thực sự gánh tội lỗi của chúng ta và thanh tẩy chúng qua Báp-tem của Ngài, là lẽ thật. Chúng ta phải thực sự tin rằng Chúa đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi Báp-tem của Ngài, và rằng Ngài đã mang mọi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta qua huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Với lẽ thật được bày tỏ qua chức vụ của Chúa Jêsus qua hình bóng của chỉ xanh, tím và đỏ của Đền-tạm, chúng ta có thể gặp Đấng Mê-si-a. Qua Đền-tạm, hiện nay chúng ta có thể nắm lấy Phúc-âm của Nước và Thánh linh cách chắc chắn hơn, và nhận biết rằng đức tin đó được xây dựng trên lẽ thật bày tỏ qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Đức tin vô cùng quan trọng mà tất cả chúng ta hiện nay phải có là một đức tin thực sự tin trong lòng vào sự cứu rỗi được làm bằng chỉ xanh, tím và đỏ. 
Chúng ta đang nghe và học về lẽ thật nằm trong Đền tạm làm bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bây giờ Đấng Mê-si-a đang chờ đợi chúng ta. Ngài thực sự đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta qua những công việc của Ngài đã làm được bày tỏ qua chỉ xanh, tím và đỏ. 
Đức Chúa Trời đang khuyên nhủ ban tin nơi lẽ thật này với cả lòng của bạn. Bạn vẫn còn có tội trong lòng không? Vậy thì bạn phải hoàn toàn nhận biết cách rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời tội lỗi trong lòng bạn đen tối và ô uế như thế nào, xưng nhận tội lỗi của bạn, tin nơi lẽ thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và nhờ đó nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của bạn. Khi bạn thật sự tin rằng Chúa Jêsus đã tha thứ tội cho bạn, thì bạn có thể chuyển mọi tội lỗi mà bạn tìm thấy trong lòng bạn qua Ngài và nhận được sự tha tội trọn vẹn của Ngài. 
Chúng ta phải hoàn toàn tin trong lòng chúng ta sự tha tội được làm trọn qua hình bóng của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Phúc-âm được làm bởi những chức vụ kỳ diệu của Chúa Jêsus, của chỉ xanh, tím, đỏ và bởi đó đã khiến cho chúng ta nhận được sự tha tội và hưởng mọi quyền năng và thế lực như con cái của Ngài. Chúa đã khiến chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi và khỏi sự đoán phạt, và để nhận được sự sống đời đời bởi tin nơi những công tác cứu rỗi bày tỏ nơi chỉ xanh, tím và đỏ đã ban cho chúng ta. 
Tôi cảm tạ Chúa vì đã khiến cho chúng ta được cứu bởi tin nơi lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bởi tin nơi lẽ thật này, chúng ta có thể được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và được vào Nước Thiên đàng bởi đức tin. Ha-lê-lu-gia!