Search

Học về Đền Tạm

Bàn thờ Của Lễ Thiêu

Bàn thờ của lễ thiêu
 
Đồ dùng cho bàn thờ của lễ thiêu
 
Bàn thờ của lễ thiêu, chiều dài và chiều ngang đều 2,25 m, cao 1,35 m, nó được làm bằng gổ si-tim và bọc đồng. Bất cứ khi nào dân Y-sơ-ra-ên nhìn bàn thờ của lễ thiêu này, họ sẽ nhận ra rằng họ là những người bị trói chặt vào sự phán xét và không thể nào tránh khỏi sự trừng phạt. Như thể con sinh phải chịu chết, họ cũng nhận ra rằng họ cũng phải chết vì tội lỗi của họ. Nhưng họ cũng tin rằng Đấng Mê-si-a sẽ đến thế gian và tẩy xoá tội lỗi của họ bởi chịu hình phạt và bị chết giống như sinh tế vì tội của họ. 
Bàn thờ của lễ thiêu là hình bóng của Cứu Chúa Jêsus Christ. Như sinh tế không tì vít được dâng lên bởi việc đặt tay trên đầu nó và đổ huyết ra, thì Chúa Jêsus đến với chúng ta, Ngài là Con Đức Chúa Trời, và gánh chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Như sinh tế của thời Cựu Ước phải nhận tất cả tội qua việc đặt tay và đổ huyết, Chúa Jêsus chấp nhận tất cả tội lỗi của thế gian chuyển qua cho Ngài bởi chịu Báp-tem bởi Giăng, và chịu hình phạt vì tội lỗi bằng cách đổ huyết của Ngài ra trên Thập-tự-giá. 
Trong phương cách này bàn thờ của lễ thiếu bày tỏ cho chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ nhận lấy tất cả tội lỗi của tất cả chúng ta trên Ngài bởi Báp-tem của Ngài, chết trên Thập-tự-giá, sống lại từ kẻ chết và bởi điều đó Ngài cứu chúng ta.