Search

Học về Đền Tạm

Cổng Hành Lang Đền Tạm

Trụ của hành lang Đền Tạm
 
Cổng đền tạm
 
Nguyên vật liệu được dùng làm cửa hành lang Đền Tạm là những chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai min. Chiều cao của cửa là 2,25 mét, và chiều rộng khoảng 9 mét. Cửa là một tấm màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn treo trên bốn cây cột. Như vậy, bất cứ khi nào một ai đó muốn vào bên trong hành lang Đền Tạm đều tìm thấy cửa nầy dễ dàng.
Những vật liệu chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được dùng làm cửa hành lang Đền Tạm bày tỏ rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi qua bốn công việc của Con Ngài là Chúa Jêsus. Cả 60 cây cột và tấm màn bằng vải gai mịn của khuôn viên hành lang Đền Tạm tiêu biểu cho phương pháp Đức Chúa Trời cứu chúng ta qua Con Ngài là Chúa Jêsus.
Trước hết, chỉ xanh bày tỏ cho chúng ta điều gì? Nó cho chúng ta biết một phần của lẽ thật về Chúa Jêsus, Đấng trở nên Mê-si-a thật sự của tội nhân, đến thế gian và nhận lấy tội lỗi của thế gian bởi nhận Báp-tem của Giăng ở sông Giô-đanh là sự thật của Chúa Jêsus đã nhận lấy tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả. Chúa Jêsus thật sự mang lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên vai Ngài bởi chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, đại diện của nhân loại. Vì tội lỗi của loài người đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus, nên ai tin điều này thì không còn có tội trong lòng của họ nữa. 
Thứ hai, ý nghĩa thật sự của chỉ màu tím được dệt trong của hành lang Đền tạm là gì? Nó nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus thật sự là Vua của các vua, Đấng tạo nên vũ trụ, chính Ngài là Tạo Hóa, Ngài không phải là tạo vật, và Ngài thật sự là Mê-si-a Đấng phải đến thế gian. Ngài, Đấng Mê-si-a, thật sự đến thế gian trong xác thịt loài người. Và bởi gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian trên chính thân thể Ngài qua Báp-tem mà Ngài đã nhận từ Giăng, và bởi sự chết, sự sống lại, Chúa Jêsus đã cứu tất cả dân sự của Ngài, là người thừa nhận, kính sợ, và tin Đấng Mê-si-a, ra khỏi tất cả tội lỗi họ và sự phán xét vì tội lỗi họ. 
Thật sự Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời toàn hảo, Đấng Mê-si-a toàn hảo của chúng ta. Vì Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của thế gian qua cho Ngài bởi Báp-tem của Ngài, bởi sự đổ huyết và bởi chết trên Thập-tự-giá và sự sống lại từ kẻ chết, Ngài không những chỉ tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài cũng nhận sự phán xét thay thế cho chúng ta. 
Thứ ba, màu đỏ ám chỉ huyết của Chúa Jêsus đổ ra trên Thập-tự-giá, và ý nghĩa của nó là Đấng Christ đã ban một cuộc sống mới cho những ai tin. Lẽ thật của chỉ đỏ nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus Christ không chỉ chịu sự phán xét vì tội lỗi của chúng ta bởi nhận tội lỗi của thế gian về cho chính Ngài bởi Báp-tem mà Ngài nhận từ Giăng, nhưng Ngài cũng ban đời sống mới cho người tin bởi loại đức tin ban sự sống cho những người đã chết đối với tội lỗi. Chúa Jêsus sẽ thật sự ban sự sống mới cho những người tin Báp-tem của Ngài và huyết mà Ngài đã đổ ra. 
Thế còn vải gai mịn là gì? Nó biễu lộ rằng trong thời Tân Ước Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời hứa về sự cứu rỗi của Ngài trong Cựu Ước. Và nói với chúng ta rằng khi Chúa Jêsus nhận tội lỗi của thế gian về cho chính Ngài bởi Báp-tem và chịu phán xét vì tội lỗi của chúng ta trên Thập-tự-giá trong Tân Ước, Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa với dân I-sơ-ra-ên và chúng ta bởi Giao ước của Ngài. 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán trong Ê-sai 1:18, “Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Cũng vậy, trong hệ thống tế lễ của Cựu Ước đã bày tỏ của tế lễ phải được dâng lên trong Đền tạm như thế nào, tội lỗi của dân sự I-sơ-ra-ên được chuyển qua chiên con tế lễ bởi việc đặt tay, là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập cùng dân I-sơ-ra-ên và chúng ta. Đây là mặc khải lời hứa mà Ngài sẽ cứu tất cả con người trên thế gian ra khỏi tội hàng ngày và tội cả năm qua Chiên Con của Đức Chúa Trời trong tương lai (tương lai của thời Cựu Ước). 
Đây cũng là dấu hiệu của Đấng Mê-si-a lời hứa sẽ đến. Vì trong thời Tân Ước, khi Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua Ngài một lần đủ cả bởi chịu Báp-tem theo phương cách mà Kinh thánh Cựu Ước bày tỏ để hoàn thành giao ước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tất cả lời hứa của Ngài và Ngài cũng thật sự bày tỏ rằng Ngài đã hoàn thành tất cả; hoàn thành cách chính xác tất cả những gì Ngài hứa. Báp-tem mà Chúa Jêsus nhận đã bày tỏ lẽ thật này, là Đức Chúa Trời của Giao ước đã hoàn thành tất cả Giao ước của Ngài.