Search

Học về Đền Tạm

Nơi Chí Thánh

Nơi Chí Thánh
 
Nơi Chí Thánh là nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Trong Nơi Chí Thánh, hai Chê-ru-bin xòe cánh của họ để che phủ nấp Hòm Giao Ước. Khoảng giữa của hai Chê-ru-bin được gọi là Nấp Thi Ân. Nấp Thi Ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân điển cho chúng ta. Nấp của Hòm Giao Ước vấy đầy huyết, vì Thầy Tế Lễ Cả rảy huyết của sinh tế do dân Y-sơ-ra-ên dâng lên trên nấp thi ân này bảy lần. Vì thế Đức Chúa Trời xuống trên nấp thi ân và ban sự nhơn từ trên dân Y-sơ-ra-ên. Đối với những người tin điều này, phước hạnh, sự gìn giữ và dẫn dắt của Đức Chúa Trời được khởi sự. Từ lúc ấy, họ trở nên dân sự thật của Đức Chúa Trời và có đủ tư cách vào Nơi Thánh.
Chỉ có thầy Tế lễ Cả mới có thể vào trong nơi Chí thánh mỗi năm một lần, vào Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, mang huyết của con sinh tế cho sự tha tội của dân I-sơ-ra-ên. Ông làm như vậy bởi vì Nơi Chí Thánh của Đền-tạm là một nơi thánh, ông ta không thể vào trong đó trừ khi mang của-lễ hi sinh, là vật mà ông đã đặt tay trên đầu nó, để tẩy sạch tội-lỗi của tội nhân.