Search

Học về Đền Tạm

Hòm Giao Ước

Hòm Giao Ước
 
Vật dụng của hòm giao ước
 
Hòm Giao-ước dài 113 cm, rộng 68 cm, được làm bằng gỗ si-tim và được bọc vàng ròng. Bên trong Hòm này, có hai tấm bảng đá khắc Mười Điều Răn và một hũ vàng đựng ma-na, và sau đó là cây gậy trổ hoa của A-rôn được đặt vào đó.
Nhưng Nắp thi ân, là cái được đặt trên Hòm Giao-ước, duy nhất được làm bằng bằng vàng ròng. Và ở hai đầu của nó, hai chê-bu-bin sè cánh ra được đặt ở trên, che cái nắp của Hòm Giao-ước – đó là Nắp thi ân – hai chê-bu-bin đối diện nhau và xây mặt vào Nắp thi ân. Nắp thi ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài cho những người đến với Ngài bởi đức tin.
Bốn cái khoen vàng được đặt tại bốn góc của Hòm. Mỗi bên được gắn vào hai khoen vàng, và những cái đòn được xỏ qua những cái khoen để nhờ đó mà người ta có thể di chuyển Hòm được. Những cái đòn này được làm bằng gỗ si-tim và bọc vàng. Bởi xỏ những cái đòn này qua hai cái khoen bên một hông, và hai cái khoen khác bên hông bên kia, Đức Chúa Trời đã bảo đảm rằng hai người có thể nhấc và khiêng nó đi. Và Chúa chúng ta đã nói, “Ta sẽ gặp ngươi ở trên Nắp thi ân này.”
Đức Chúa Trời đã bảo dân I-sơ-ra-ên mang Hòm bảng chứng cùng với Nắp thi ân bằng cách xỏ những cái đòn qua Hòm. Đây có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta truyền bá Phúc-âm cho toàn cả thế giới. Cũng giống như lẽ thật của bàn thờ dâng hương – đó là – những cái khoen được đặt ở hai bên hông của nó, những cái đòn được xỏ qua những cái khoen này, và hai người được sai đi khiêng bàn thờ.
Mỗi năm một lần, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lấy huyết của con sinh tế và đem vào trong Nơi Chí Thánh. Kế đó ông rải huyết này trên Nắp thi ân đúng bảy lần. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ gặp dân I-sơ-ra-ên trên Nắp thi ân này. Đức Chúa Trời gặp những ai có cùng đức tin như Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, đó là tin nơi sự tha thứ tội-lỗi được bày tỏ trong hệ thống tế lễ hy sinh. 
Huyết hi sinh rải trên Nắp thi ân bày tỏ sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời và sự nhân từ của Ngài đối với loài người. Vào Ngày Lễ Chuộc Tội, ngày thứ 10 của tháng thứ 7, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn đặt tay ông trên con sinh tế để chuyển tội-lỗi cả một năm của dân I-sơ-ra-ên. Kế đó ông giết nó và lấy huyết, rồi ông đem huyết này vào bên trong bức màn và rải nó lên trên Nắp thi ân (Lê-vi-ký 16:11-16). 
Qua huyết được rải ra, Đức Chúa Trời gặp dân I-sơ-ra-ên và ban cho họ phước hạnh của sự tha thứ tội-lỗi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời cho dân I-sơ-ra-ên nên Ngài đã thiết lập hệ thống của lễ hi sinh. Với sự đặt tay trên con sinh tế và huyết của nó, Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tội-lỗi của họ cách công bình và ban cho họ sự thương xót của Ngài, sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi ân điển.