Search

Học về Đền Tạm

Bàn Thờ Xông Hương

Bàn thờ xông hương
 
Bàn thờ xông hương được làm bằng gỗ si-tim, nó hình vuông, chiều dài và chiều ngang của nó là một cu-bít (45 cm), và chiều cao 2 cu-bít. Nó được đặt trong Nơi Chí Thánh, cả bàn thờ xông hương đều được bọc vàng, còn tứ vi thì chạy đường viền vàng. Bốn cái vòng vàng được đặt dưới đường viền đó để xỏ đòn dùng để khiêng. Trên bàn thờ xông hương này không được để gì khác ngoài dầu thánh và dầu thơm để dùng (Xuất 30:22-25). 
Bàn thờ xông hương là nơi cầu nguyện dâng hương cho Đức Chúa Trời. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện tại bàn thờ xông hương, chúng ta phải xem chúng ta có đủ điều kiện để cầu nguyện với Đức Chúa Trời tại bàn thờ này hay không. Ai muốn có điều kiện cầu nguyện với Đức Chúa Trời thánh khiết trước nhất phải trở nên vô tội bởi được thanh tẩy tội lỗi của họ bằng đức tin. Để làm như vậy, người đó phải được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi đức tin nơi bàn thờ của-lễ thiêu và chậu rửa. 
Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của những người tội-lỗi (Ê-sai 59:1-3). Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời chỉ tiếp nhận những người đã được thanh tẩy mọi tội-lỗi của họ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Bởi vì Đức Chúa Trời đã xóa đi mọi tội-lỗi của chúng ta bởi lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Nói cách khác, Đức Chúa Trời chỉ vui lòng nhậm lời cầu nguyện của những người công chính (Thi-thiên 34:15, 1 Phi-e-rơ 3:12).