Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Đền tạm

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅰ)
  • ISBN8983145528
  • Trang387

Tiếng Việt 9

ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời Nói Đầu 
1. Sự Cứu Rỗi Tội Nhân Được Biểu Lộ Qua Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô ký 27:9-21) 
2. Chuùa Chuùng Ta Ñaáng Chòu Thoáng Khoå Vì Chuùng Ta (Ê-sai 52:13-53:9) 
3. Giê-hô-va Đức Chúa Trời Hằng Sống (Xuất Ê-díp-tô ký 34:1-8) 
4. Lý Do Tại Sao Đức Chúa Trời Gọi Môi-se Đến Núi Si-Nai (Xuất Ê-díp-tô- ký 19:1-6) 
5. Phương cách dân I-sơ-ra-ên dâng tế lễ trong Đền tạm: Bối cảnh lịch sử (Sáng thế ký 15:1-21) 
6. Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Được Thiết Lập Trong Giao Ước Cắt Bì Vẫn Còn Hiệu Quả Cho Chúng Ta (Sáng thế ký 17:1-14) 
7. Những Vật Liệu Xây Dựng Đền Tạm Được Đặt Trên Nền Tảng Của Đức Tin (Xuất Ê-díp-tô ký 25:1-9) 
8. Màu Sắc của Cửa Hành Lang Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô ký 27:9-19) 
9. Đức Tin Bày Tỏ Qua Bàn Thờ Của Lễ Thiêu (Xuất Ê-díp-tô ký 27:1-8) 
10. Đức Tin Bày Tỏ Qua Chậu Rửa (Xuất Ê-díp-tô ký 30:17-21) 
11. LỜI LÀM CHỨNG VỀ SỰ CỨU RỖI 
 
Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra Lẽ thật ẩn giấu trong Đền Tạm chỉ bởi biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, thực chất thật của Đền Tạm, chúng ta có thể hiểu cách chính xác và biết trả lời cho câu hỏi này. Sự thật chỉ xanh, tím và đỏ sặm và vải gai mịn biểu lộ trong cổng của hành lang đền tạm phô bày cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước để cứu nhân lọai. Trong cách này, Lời của Cựu Ước về Đền tạm và Lời của Tân Ước thì có mối liên hệ gần và chính xác lẫn nhau, giống như vải gai mịn. Nhưng tiếc thay, lẽ thật này bị giấu kín trong thời gian dài cho những người tìm kiếm thật trong Cơ-đốc-giáo. Đến thế gian này, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng và đỗ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Không hiểu và không tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, không một ai trong chúng ta có thể tìm ra sự thật được bày tỏ trong Đến tạm. Bây giờ chúng ta phải học lẽ thật của Đền tạm này và tin vào đó. Tất cả chúng ta cần nhận biết và tin lẽ thật được phô bày trong chỉ xanh, tím và đỏ điều và vải gai mịn của cổng hành lang Đền tạm.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này