Search

Học về Đền Tạm

Chân Đèn Bằng Vàng

Chân đèn vàng
 
Chân đèn vàng được làm bằng một ta-lâng vàng ròng. Cái thân của nó được làm bằng ròng nguyên miếng đánh dát, có ba nhánh nứt ra ở mỗi bên, và có 7 cái đèn được đặt ở trên đầu của cái thân và sáu cái nhánh của nó. Vì chân đèn vàng được làm bằng một ta-lâng vàng ròng, nên nó là một vật đẹp, óng ánh quyến rủ đáng chiếm giữ.
Trên đỉnh của chân đèn vàng, có 7 cái đèn chứa dầu, luôn được thấp lên để soi sáng cho Nơi thánh.
Như cái chân đèn vàng ở trong Nơi Ihánh luôn luôn tỏa sáng ánh sáng của nó, vì thế những người trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh cũng có thể chiếu sáng thế-gian này với ánh sáng của sự cứu rỗi để cứu người ta khỏi tội-lỗi của họ. Nói cách khác, chỉ có những người đã nhận được sự tha thứ tội-lỗi qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh mới có thể làm tròn vai trò của chân đèn là đem ánh sáng cứu rỗi cho người khác để vì thế họ có thể cũng được biết lẽ thật này và nhận được sự tha thứ tội-lỗi của họ. 
Cái chân đèn vàng có hoa, cái đài và cái bầu. Vì Đức Chúa Trời phán rằng bảy cái đèn phải được đặt trên chân đèn, khi đèn được thắp lên, thì bóng tối trong Nơi Thánh mất đi. Điều này có nghĩa rằng người công chính, là người đã được tẩy sạch tội-lỗi của họ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh nên nhóm nhau lại, xây dựng Hội-thánh Đức Chúa Trời, và soi sáng thế-gian này. Aùnh sáng của chân đèn soi sáng trong Nơi Thánh là Phúc-âm của Nước và Thánh linh, là điều xua tan sự tối tăm của thế-gian này.