Search

Học về Đền Tạm

Chân Đèn Bằng Vàng

Những bài giảng liên quan

· Chân Đèn Vàng ( Xuất Ê-díp-tô ký 25:31-40 )

Chân Đèn Vàng
(Xuất Ê-díp-tô ký 25:31-40)
“Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát. Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. Trong sáu nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có ba cái đài hình như hột hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn, lại cũng sẽ có bốn cái đài hình hột hạnh nhân, bầu và hoa. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. Ngươi cũng hãy làm bảy cái thếp đèn, đặng hễ khi thắp thì chiếu trước chân đèn. Kéo bắt tim cùng đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng một ta lâng vàng ròng làm chân đèn nầy và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy, ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.”
 
 
Chân đèn vàng
Chân đèn vàng được làm bằng một ta-lâng vàng ròng. Cái thân của nó được làm bằng ròng nguyên miếng đánh dát, có ba nhánh nứt ra ở mỗi bên, và có 7 cái đèn được đặt ở trên đầu của cái thân và sáu cái nhánh của nó. Vì chân đèn vàng được làm bằng một ta-lâng vàng ròng, nên nó là một vật đẹp, óng ánh quyến rủ đáng chiếm giữ.
Trên đỉnh của chân đèn vàng, có 7 cái đèn chứa dầu, luôn được thắp lên để soi sáng cho Nơi thánh. Không ai có thể vào Nơi thánh mà không vén và mở cửa Đền-tạm được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Những người có thể vào nơi này chỉ là những người tin nơi những công tác của sự cứu rỗi được bày tỏ trong chỉ xanh, tím và đỏ. Như thế, không ai có thể vào trong Nơi thánh mà không có đức tin, vì đó là một nơi chỉ cho phép những người biết sự huyền bí của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn biểu lộ trong bức màn cửa của Đền-tạm. 
Vì thế, chỉ có những người tin nơi sự cứu rỗi tuyệt diệu được tạo thành bởi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn mới có thể trở thành thành viên của Hội-thánh Đức Chúa Trời. Bốn màu của cánh cửa là hình bóng của Phúc-âm Nước và Thánh linh, nó miêu tả trước sự đến của Chúa Jêsus, Đấng đã gánh tội lỗi thế-gian bằng cách chịu Báp-tem và mang sự đoán phạt tội lỗi chúng ta bằng cách bị đóng đinh và đổ huyết Ngài ra. 
Không có Phúc-âm nào khác hơn chính Phúc-âm của Nước và Thánh linh là Phúc-âm của sự tha thứ tội lỗi thật mà Chúa đã ban cho chúng ta. Phúc-âm của Nước và Thánh linh được tạo nên bởi Báp-tem mà Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận và sự đóng đinh trên Thập tự giá mà Ngài đã chịu ban cho chúng ta ơn tha thứ tội lỗi. Như thế, chỉ có những người hết lòng tin nơi lẽ thật này mới có thể được tha thứ tội lỗi của họ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời chỉ cho phép những người tin nơi lẽ thật của chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được vào trong Nơi Ihánh. 
Như cái chân đèn vàng ở trong Nơi Ihánh luôn luôn tỏa sáng ánh sáng của nó, vì thế những người trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh cũng có thể chiếu sáng thế-gian này với ánh sáng của sự cứu rỗi để cứu người ta khỏi tội lỗi của họ. Nói cách khác, chỉ có những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi qua Phúc-âm của Nước và Thánh linh mới có thể làm tròn vai trò của chân đèn là đem ánh sáng cứu rỗi cho người khác để vì thế họ có thể cũng được biết lẽ thật này và nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ. 
Cái chân đèn vàng có hoa, cái đài và cái bầu. Vì Đức Chúa Trời phán rằng bảy cái đèn phải được đặt trên chân đèn, khi đèn được thắp lên, thì bóng tối trong Nơi Thánh mất đi. Điều này có nghĩa rằng người công chính, là người đã được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh nên nhóm nhau lại, xây dựng Hội-thánh Đức Chúa Trời, và soi sáng thế-gian này. Ánh sáng của chân đèn soi sáng trong Nơi Thánh là Phúc-âm của Nước và Thánh linh, là điều xua tan sự tối tăm của thế-gian này. 
Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian này trong xác thịt của một con người. Và để gánh mọi tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu báp-tem bởi Giăng, và để mang sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu đóng đinh. Bởi đó Chúa Jêsus đã trở thành ánh sáng của sự cứu rỗi. Tại hành lang Đền-tạm, tội nhân chuyển tội lỗi của họ lên của lễ hi sinh bằng cách đặt tay họ trên đầu nó và để nó chịu sự đoán phạt vì tội lỗi của họ bằng cách giết sinh tế này. 
Cũng như vậy, Đức Chúa Jêsus Christ đã hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem và chết trên Thập tự giá theo luật của Đức Chúa Trời, và Ngài đã trở thành ánh sáng cứu rỗi cho cả nhân loại. Với những chức vụ bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, Đức Chúa Jêsus Christ đã làm trọn sự cứu rỗi cho loài người. Vì thế chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi chúng ta bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta. Tất cả những ai tin nơi Chúa Jêsus đều phải tìm thấy ánh sáng của lẽ thật này. 
Đức Chúa Jêsus Christ đã thắp ánh sáng cứu rỗi trong thế-gian này để vì thế mà những người được tái sanh bởi Nước và Thánh linh có thể vào Nước Đức Chúa Trời. Như thế, chỉ có những người tái sanh bởi Nước và Thánh linh mới có thể trở thành phần tử của Hội-thánh Đức Chúa Trời và đủ điều kiện để chiếu sáng và truyền bá ánh sáng của Nước và Thánh linh ra cho toàn thế giới. Chỉ bởi vì họ tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh và truyền rao nó, Đức Chúa Trời đã giao phó Phúc-âm này cho họ cách đặc biệt và cho phép họ chiếu sáng ánh sáng của Phúc-âm thật. 
Như thế, chúng ta nên nhận biết rằng công việc truyền bá ánh sáng Phúc-âm này cho toàn thế giới chỉ có thể được thực hiện bởi những người tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh là Phúc-âm thật. Tội nhân không thể vào trong Nơi thánh. Chỉ có những người tin nơi Phúc-âm bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ của cánh cửa Đền-tạm mới có thể vào được. Vì thế, chỉ có những người biết lẽ thật của chỉ xanh, tím, đỏ và tin điều đó trong lòng họ thì mới có thể vào trong Đền-tạm và mang nhiệm vụ chiếu sáng ánh sáng của sự cứu rỗi. 
Tại cửa của hành lang Đền-tạm, một bức màn được làm bằng chỉ xanh, tím, và đỏ cũng soi sáng con đường. Vì những người đang tìm kiếm Đền-tạm để vào trong dâng tế lễ của họ, nên Đức Chúa Trời làm cửa của hành lang với bốn màu như vậy. Nhưng dân sự thời Cựu-ước không thể trở nên trọn vẹn mãi mãi qua sự dâng tế lễ hằng ngày của họ. Vì thế họ đã phải tiếp tục chờ đợi Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Mê-si-a thực sự đến, thì họ không nhìn nhận rằng Ngài đã trở nên Đấng Mê-si-a thật bởi dâng một của lễ đời đời theo sự khải thị được bày tỏ nơi những màu sắc của bức màn cửa Đền-tạm. 
Giống như những Cơ Đốc Nhân hiện nay ngay khi họ gọi danh Chúa Jêsus, nhưng họ không biết rằng Ngài đã đến vì chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn và đã cứu chúng ta cách trọn vẹn. Khi dân sự thời Cựu-ước dâng của lễ hi sinh mỗi ngày bởi sự đặt tay và huyết của của-lễ, họ đã phải tin rằng Cứu Chúa sẽ hiện đến theo cách này, cũng như sự dâng tế lễ của họ. 
Cũng vậy, con người trong thế giới này cũng phải tin rằng Cứu Chúa Jêsus Christ đã đến thế-gian này, đã gánh tội lỗi của thế-gian bằng cách chịu báp-tem theo như hệ thống tế lễ bằng cách đặt tay và huyết của thời Cựu ước, Ngài đã chiụ đóng đinh và đổ huyết ra, và bởi đó đã cứu dân sự Ngài ra khỏi tội lỗi. Nhưng bởi vì họ không biết hệ thống tế lễ của Cựu-ước, nên họ cũng chẳng biết là Chúa Jêsus đã đến bởi Báp-tem và huyết hay chỉ bởi huyết của Thập tự giá, hoặc chỉ như một Cứu Chúa bình thường. 
Trong mắt của Đức Chúa Trời, đức tin mà Cơ đốc nhân ngày nay đặt nơi hệ-thống tế-lễ của Cựu-ước cũng còn có những thiếu xót như của dân I-sơ-ra-ên ngày xưa. Bởi vì họ không có đức tin thật nơi Đấng Mê-si-a, là Đấng được bày tỏ trong hệ-thống tế-lễ, họ không thể tin rằng Đấng Mê-si-a đã đến, đã chịu báp-tem, và đã đổ huyết Ngài ra. Nhưng mọi người trên thế giới này, bao gồm cả dân I-sơ-ra-ên, phải tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh, rằng Chúa Jêsus đã cứu họ khỏi tội lỗi của họ qua chức vụ Báp-tem và sự đóng đinh của Ngài. 
Để cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi và sự đoán phạt của chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp-tem và đổ huyết Ngài ra. Qua lẽ thật nằm trong chỉ xanh, tím, đỏ bày tỏ nơi cửa của Đền-tạm, hình bóng của Phúc-âm Nước và Thánh linh, vì thế chúng ta có thể được biết Đức Chúa Jêsus Christ. Lẽ thật cứu rỗi này là người ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ bởi tin nơi Phúc-âm thật trong lòng họ. Bởi tin Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta bằng cách đã đến trong thế-gian này, chịu báp-tem, và chịu chết trên Thập tự giá. Bạn phải có loại đức-tin mà nó có thể cứu bạn. Lẽ thật này đã cứu bạn khỏi mọi tội lỗi của bạn. 
Trong ngôi Nhà Thánh của Đức Chúa Trời, có ba bức màn cửa. Những bức màn cửa này được dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Như tôi đã nói với bạn nhiều lần, bốn màu này biểu thị sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cách chính xác: để cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Đức Chúa Trời đã đặt để luật của sự tha thứ tội lỗi qua chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Vì thế, nếu chúng ta tin theo luật tha thứ tội lỗi này, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận đức tin của chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta đời đời. 
Bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ mà bất cứ ai trong chúng ta đều có thể được cứu khỏi tội lỗi đời đời. Bởi biết và tin nơi ý nghĩa thật của hệ thống tế lễ do Đức Chúa Trời ban, bất cứ ai cũng có thể đến với Ngài. Tại lối vào của Nơi thánh, Nhà Đức Chúa Trời, có năm cột trụ, và một bức màn dệt bằng chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn được treo trên những cột trụ này. Để đến với Đức Chúa Trời, chúng ta phải có bốn đức tin bày tỏ nơi bốn màu của bức màn cửa này. 
Đức tin được bày tỏ nơi chỉ xanh là việc Đức Chúa Jêsus Christ đã tiếp nhận tội lỗi của chúng ta bởi chịu báp-tem, và đức tin bày tỏ nơi chỉ đỏ là việc Chúa Jêsus mang sự đoán phạt tội lỗi bởi chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài. Đức tin bày tỏ nơi chỉ tím là tin rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, và đức tin bày tỏ nơi vải gai mịn là tin nơi Lời chi tiết mà Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên vô tội bằng cách tẩy sạch tội lỗi chúng ta với những sợi chỉ đã nói trên – đó là, với chỉ xanh, tím, và đỏ. Lẽ thật này được gọi là Phúc-âm của Nước và Thánh linh. Như thế, bởi tin rằng Chúa Jêsus đã cứu chúng ta qua Nước và Thánh linh thì chúng ta có thể vào Nước Đức Chúa Trời. Đây là đức tin của những người có thể mở cánh cửa Đền-tạm và bước vào trong Nơi Thánh. 
Cánh cửa của hành lang Đền-tạm được dệt bằng chỉ xanh, tím, và đỏ cũng khiến cho chúng ta có thể nhận biết chương trình mà Đức Chúa Trời cứu chúng ta như thế nào, nó bày tỏ cho chúng ta thấy sự cứu rỗi của chúng ta, đến từ sự tha thứ tội lỗi do Đức Chúa Trời đặt để, không phải được thực hiện qua những cố gắng của con người tạo ra. Cho dù chúng ta cầu xin sự tha thứ tội lỗi mỗi ngày, mà không có dâng tế lễ chuộc tội, là việc chuyển tội lỗi qua cách đặt tay và sự đổ huyết, thì chúng ta không thể được cứu khỏi tội lỗi đời đời của chúng ta. Chỉ khi của-lễ hi sinh, là Đấng đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, gánh tội lỗi thế-gian đời đời của chúng ta thì chúng ta mới có thể được cứu hoàn toàn bởi tin nơi lẽ thật này và bởi đó nhận được sự tha thứ tội lỗi. 
Nếu trong lòng chúng ta có đức tin tin nơi Phúc-âm của lẽ thật này, thì chúng ta sẽ có thể truyền bá Phúc-âm của sự cứu rỗi, là mang sự sống đời đời cho những linh hồn hư mất. Bởi tin nơi những chức vụ của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ, chúng ta có thể chiếu sáng thế-gian này với lẽ thật của sự tha thứ tội lỗi. Chân đèn trong Nơi thánh có bảy cái đèn, và vì thế khi những cái đèn này được thắp lên, thì ánh sáng của nó được phản chiếu bởi bức tường làm bằng những tấm ván bọc vàng của Đền-tạm, bởi đó nó tỏa sáng toàn bộ bên trong Đền-tạm cách rực rỡ. Nếu không có chân đèn trong Nơi thánh, thì sẽ chỉ có sự tối tăm. Đây là tại sao Đức Chúa Trời đã đặt ở đây trong thế giới tối tăm này, những thánh đồ và những đầy tớ của Ngài, là những người tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh. 
 
 

Vai Trò Của Chân Đèn Vàng Là Gì?

 
Chân đèn vàng bày tỏ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đức tin tin nơi lẽ thật đã trở nên ánh sáng của thế-gian. Đức tin của chúng ta là tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã sanh ra trong thế-gian này, đã chịu Báp-tem, và đã đổ huyết Ngài trên Thập tự giá. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta chiếu sáng ánh sáng cứu rỗi bằng đức tin này. Khi chúng ta nắm giữ Phúc-âm của sự cứu rỗi trong lòng chúng ta và truyền bá đức tin này, thì ngay chính lúc đó là lúc ánh sáng của lẽ thật được tỏa sáng. Khi đó người ta sẽ thấy và đến với ánh sáng rực rỡ này, họ sẽ nhận biết rằng Chúa đã cứu họ với chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, và trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Ánh sáng lẽ thật này là Phúc-âm của Nước và Thánh linh đã được dự tính và làm trọn bởi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. 
Với đức tin của chúng ta nơi lẽ thật là Chúa Jêsus đã đến thế-gian này, chịu báp-tem và đóng đinh, đã đổ huyết Ngài và chết, và Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự tha thứ tội lỗi, chúng tôi đang truyền bá Phúc-âm cho những người khao khát được cứu rỗi. Vì nếu Đức Chúa Jêsus Christ không phải chịu báp-tem và hi sinh cho chúng ta, thì bạn và tôi sẽ không bao giờ được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Bởi vì Chúa Jêsus đã chịu báp-tem, đổ huyết Ngài và đã hi sinh cho chúng ta, nên Ngài có thể ban cho mọi tội-nhân đức tin để cứu họ. Ở đây chúng tôi không phải chỉ truyền bá một vài học thuyết hảo huyền. Trên toàn cả thế giới, chúng tôi đang truyền bá ánh sáng của sự cứu-rỗi bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Bởi vì chúng tôi có đức tin biết và tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và sự hi sinh của Ngài trên Thập tự giá, nên chúng tôi đang truyền bá ánh sáng của sự sống cho những người có tấm lòng đang ở trong sự tối tăm. Tất cả những người đã từng được chiếu sáng bởi ánh sáng này thì làm chứng về sự biến mất kỳ diệu của tội lỗi trong lòng họ. Mọi người trên thế-gian cũng sẽ đến để biết Báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận và sự hi sinh trên Thập tự giá mà Ngài đã trả giá để tẩy sạch mọi tội lỗi của thế-gian, và bởi tin rằng những điều này là sự tha thứ tội lỗi của chính họ, họ sẽ tìm thấy ánh sáng của lẽ thật. 
Tại sao Chúa Jêsus đã phải đến trong thế-gian này? Tại sao Ngài đã phải chịu báp-tem? Tại sao Ngài đã phải chết trên Thập tự giá? Tại sao Ngài đã phải sống lại từ cõi chết sau 3 ngày? Lý do của những điều này là vì Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Mê-si-a. Để làm trọn mọi công tác cứu rỗi của Đấng Mê-si-a, Chúa Jêsus đã chịu báp-tem và đổ huyết Ngài ra, và bởi đó Ngài đã chiếu sáng ánh sáng cứu rỗi cho tội nhân. Vì thế, bởi truyền bá ánh sáng cứu rỗi cho toàn cả thế giới, chúng ta có thể khiến nhiều người biết đến lẽ thật này, tin nơi đó, và vì thế nhận được sự sống đời đời. 
Bạn và tôi là chân đèn chiếu sáng cho thế-giới này với ánh sáng của Phúc-âm Nước và Thánh linh. Qua Phúc-âm mà chúng ta đang truyền bá, người ta sẽ biết ánh sáng của lẽ thật đã cứu họ. Những người đang tìm kiếm ánh sáng trong thế giới tối tăm này sẽ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ mà chúng ta đang truyền bá, và được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Bởi đến với đức tin tin nơi lẽ thật này, mọi người đều có thể được cứu. 
Phúc-âm này không phải là một vấn đề lý thuyết. Như thế, chúng ta phải tin với trái tim thật của chúng ta. Chúng ta có thể làm việc để truyền bá Phúc-âm chỉ khi chúng ta thực sự tin nơi những chức vụ của Chúa Jêsus bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. Nhưng cho dù chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi, mà không có chân đèn là nơi dầu được đổ vào, thì chúng ta không thể tỏa sáng ánh sáng mãi mãi, và vì thế Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Hội-thánh của Ngài, chân đèn của chúng ta. Trên mỗi nhánh của chân đèn có những cái bầu, và dưới những cái bầu này có những cái đài hoa. Điều này không có nghĩa gì hơn là Hội thánh được xây dựng bởi đức tin. 
Nơi mà chỉ có những người thực sự nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin trong lòng họ nhóm họp lại là Hội thánh thực của Đức Chúa Trời. Đầu của Hội thánh là Đức Chúa Jêsus Christ, và Hội thánh là thân thể Ngài. Cũng như thân thể di chuyển y theo sự điều khiển của đầu, vì thế Hội thánh di chuyển “tay và chân” theo sự điều khiển của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là lý do tại sao Phúc-âm được phục vụ. Vậy thì Hội thánh Đức Chúa Trời nhìn vào điều gì? Bị nhuộm trong bóng đêm tội lỗi, cả thế-gian đang chết dần, và Hội thánh nhìn vào những linh hồn chung quanh họ là những linh hồn không thể tránh khỏi bị đày nơi hỏa ngục. Hội thánh Đức Chúa Trời đang chiếu sáng họ với ánh sáng của sự cứu rỗi. Đây là điều mà bạn và tôi đang làm trong Hội thánh của Ngài với đức tin nơi Phúc âm của chúng ta. 
Trong những người có một nền lịch sử Cơ đốc giáo lâu dài, có nhiều người học cao và hiểu biết nhiều về Kinh thánh. Tôi tin rằng khi những người trong vòng những người như thế luôn luôn tìm kiếm lẽ thật thì sẽ gặp được lẽ thật này, họ sẽ lập tức nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ. Cho nên để truyền bá Phúc âm của Nước và Thánh linh cho những người như thế, tôi làm việc bằng cách hiệp tác với mọi thánh đồ tái sanh trong đức tin. 
Vì Cơ đốc giáo, không giống như những tôn giáo khác, đã đặt nền tảng của đức tin trên Lời Ngài, người ta sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi nếu chúng ta chỉ cần truyền bá Lời ấy cách chính xác. Nhưng cũng có những người chống đối lẽ thật này dữ dội, chỉ cười nhạo nó và không tin nơi nó, bất kể nó được truyền bá cho họ như thế nào. Nói cách khác, có nhiều người sùng đạo cứng lòng không tin nơi Lời của Đức Chúa Trời, và những người này sẽ không bao giờ tin nơi lẽ thật của Nước và Thánh linh này. Nhưng về những người tiếp nhận Kinh-thánh như Lời Đức Chúa Trời thì sao? Vô số người trong bọn họ sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi nghe và tin nơi Phúc-âm này. 
Bởi vì tôi có đức tin này mà tôi đang phục vụ Đức Chúa Trời, cùng với bạn làm điều này mỗi ngày. Khi ngày đến, Phúc-âm này sẽ được truyền bá đến vô số người và những công việc vĩ đại của Phúc-âm sẽ trổi dậy. Ngay cả có thể rằng Đức Chúa Trời đang làm việc ở nơi mà chúng ta không thấy và mỗi ngày hàng ngàn người đang thực sự nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ. Giống như bạn và tôi, vô số người trên toàn thế giới sẽ trở thành những cái đèn và truyền bá đức tin trong lòng họ, là đức tin tin nơi sự cứu rỗi bày tỏ trong chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn cho mọi người. Tôi tin rằng khi họ chiếu sáng toàn cả thế-gian, thì người tin mới sẽ tiếp tục chổi dậy, và họ cũng sẽ được nuôi dưỡng và tiếp tục truyền bá Phúc âm này. 
Chúng ta hiện nay là những người trở nên đèn của Đức Chúa Trời đang chiếu sáng ánh sáng của sự cứu rỗi với đức tin tin nơi lẽ thật được bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn của chúng ta. Chỉ xanh đang bày ra ánh sáng lẽ thật Báp-tem của Chúa Jêsus – đó là, Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của cả thế-gian bằng cách chịu báp-tem bởi Giăng; chỉ tím đang chiếu ra ánh sáng lẽ thật rằng Chúa Jêsus là Vua muôn vua; chỉ đỏ đang tỏa ra ánh sáng lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã mang tội lỗi của thế-gian đến Thập tự giá và đổ huyết Ngài ra trên đó; và vải gai mịn đang rực lên ánh sáng lẽ thật rằng Lời của Đức Chúa Trời đã khiến tội nhân trở nên công chính. Phúc-âm Lời của Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho là ánh sáng lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn. 
Phúc-âm này cũng nói với chúng ta rằng Ngài sẽ trở lại thế-gian này như là Chúa Đến Lần Hai, mang cho chúng ta sự sống lần nữa, khiến chúng ta cùng cai trị với Ngài một ngàn năm trong nước một ngàn năm, và khiến chúng ta có thể vào Nước đời đời của Đức Chúa Trời và sống đời đời. Bạn có thể tưởng tượng sự sống đời đời là gì không? 
Vũ trụ này thật vô cùng bao la và rộng lớn nên các nhà khoa học nói rằng có những hệ thống sao này chồng lên hệ thống sao khác trong vô số hành tinh bên kia hệ thống mặt trời của chúng ta và dãi ngân hà. Vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng là vô cùng to lớn. Ngoài vũ trụ mà chúng ta biết, thì có vô số vương quốc mà chúng ta không biết đang nằm bên ngoài những dãy ngân hà. Những ngôi sao băng đang rơi thực sự là những miếng vụn của hành tinh đang rơi sâu xuống từ những ngân hà hàng tỉ năm trước, bây giờ đang chạm vào bầu khí quyển của trái đất và đang cháy. 
Nói cách khác, bây giờ chúng ta mới đang xác nhận điều đã xảy ra hàng tỉ năm trước. Như vậy, vũ trụ bao la do Đức Chúa Trời tạo đựng vẫn chưa được biết hết. Nhưng cho dù chúng ta chưa biết hết vũ trụ, thì đối với Đức Chúa Trời nó nhỏ như lòng bàn tay. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và tuyệt đối, là Đấng đã tạo dựng nên mọi sự và thiết lập thứ tự của vũ trụ.
Chúng ta chiếu sáng thế giới với ánh sáng của lẽ thật, rằng bởi tin nơi Phúc-âm của Nước và Thánh linh mà tất cả chúng ta có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi đời đời và tận hưởng sự sống đời đời. Con cái của Đức Chúa Trời có ánh sáng rực rỡ của sự sống cho phép họ sống đời đời với Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời sống với chúng ta đời đời, cho phép chúng ta tận hưởng sự vui lòng của Ngài và mặc cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. Tại sao? Bởi vì chúng ta tin nơi ánh sáng Phúc-âm của quyền lực Ngài. Một khi chúng ta tìm thấy ánh sáng này thì chúng ta biết lẽ thật, chúng ta không thể không truyền bá Phúc-âm này đến những người khác. 
Và khi chúng ta nhìn thấy sự dự phòng của Đức Chúa Trời thực hiện trong toàn cả vũ trụ, đức tin của chúng ta nơi những công việc của Ngài không thể xuất hiện. Một số vì sao đã biến mất hàng tỉ năm trước, nhưng mắt của chúng ta vẫn nhìn thấy chúng bởi vì chúng cách hành tinh này hàng tỉ năm ánh sáng! Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng khái niệm về “tính bất diệt” khi chúng ta suy đoán về sự vô cực của vũ trụ. 
Chúng ta là những người đã trở nên phần tử của Hội thánh Đức Chúa Trời, hiện nay sống cuộc sống của chúng ta bởi truyền bá ánh sáng của lẽ thật Phúc-âm, vì chúng ta tin nơi lẽ thật bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, và đỏ. Chúng ta tin rằng sự cứu rỗi này bảo đảm cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống phước hạnh nơi Nước Cha chúng ta. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu và biết về lẽ thật (1 Ti-mô-thê 2:4). Vì thế, những người biết ánh sáng của sự cứu rỗi gánh lấy sự truyền bá Phúc-âm của Nước và Thánh linh, một nghĩa vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ. 
Đức Chúa Trời đã chúc phước cho chúng ta để nhờ đó mà chúng ta có thể làm công tác này. Nhận biết được sự thật này là một ơn phước lớn như thế nào, thì điều chúng ta phải làm là gánh lấy những nghĩa vụ được giao phó bởi đức tin. Tôi hi vọng bạn sẽ làm đầy lòng bạn với ánh sáng để biết lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bạn và tôi trở nên tin vào những chức vụ của sự cứu rỗi bày tỏ nơi chỉ xanh, tím, đỏ và vải gai mịn, và chúng ta trở nên ánh sáng của sự cứu rỗi cho toàn thế giới, là những người chiếu sáng toàn cả thế-gian. Ha-lê-lu-gia! Tôi xin dâng mọi lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời.