Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Đền tạm

Đền Tạm (III): Một Tiền Biểu Hiện Của Phúc-âm của Nước Và Thánh Linh
  • ISBN9788928241156
  • Trang389

Tiếng Việt 35

Đền Tạm (III): Một Tiền Biểu Hiện Của Phúc-âm của Nước Và Thánh Linh

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG
 
Lời Nói Đầu 
1. Sự Cứu Rỗi Của Tội Nhân Được Bày Tỏ Trong Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:9-21) 
2. Các Cây Trụ Của Hành Lang Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:9-19) 
3. Bàn Thờ Của Lễ Thiêu Được Làm Bằng Gỗ Si-tim, Được Bọc Bằng Đồng (Xuất Ê-díp-tô Ký 38:1-7) 
4. Bàn Thờ Xông Hương Là Nơi Đức Chúa Trời Ban Ân Điển Của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:1-10) 
5. Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Các Lỗ Mộng Bằng Bạc Được Sử Dụng Cho Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:15-30) 
6. Nắp Thi Ân (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10-22) 
7. Những Bầu Hoa Cho Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40) 
8. Ý Nghĩa Thuộc Linh Ẩn Chứa Trong Bộ Áo Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-43) 
9. Thánh Cho Đức Giê-hô-va (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:36-43) 
10. Bảng Đeo Ngực Về Sự Xét Đoán (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:15-30) 
11. Của Lễ Chuộc Tội Để Tấn Phong Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:1-14) 
12. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Dâng Của Lễ Vào Ngày Lễ Chuộc Tội (Lê-vi Ký 16:1-34) 
13. Những Vật Liệu Dùng Cho Y Phục Của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-14) 
 
Làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra Lẽ thật ẩn giấu trong Đền Tạm chỉ bởi biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, thực chất thật của Đền Tạm, chúng ta có thể hiểu cách chính xác và biết trả lời cho câu hỏi này. Sự thật chỉ xanh, tím và đỏ sặm và vải gai mịn biểu lộ trong cổng của hành lang đền tạm phô bày cho chúng ta về công việc của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước để cứu nhân lọai. Trong cách này, Lời của Cựu Ước về Đền tạm và Lời của Tân Ước thì có mối liên hệ gần và chính xác lẫn nhau, giống như vải gai mịn. Nhưng tiếc thay, lẽ thật này bị giấu kín trong thời gian dài cho những người tìm kiếm thật trong Cơ-đốc-giáo. Đến thế gian này, Đức Chúa Jesus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng và đỗ huyết Ngài ra trên Thập-tự-giá. Không hiểu và không tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, không một ai trong chúng ta có thể tìm ra sự thật được bày tỏ trong Đến tạm. Bây giờ chúng ta phải học lẽ thật của Đền tạm này và tin vào đó. Tất cả chúng ta cần nhận biết và tin lẽ thật được phô bày trong chỉ xanh, tím và đỏ điều và vải gai mịn của cổng hành lang Đền tạm.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này