Search

Học về Đền Tạm

Chậu rửa bằng Đồng

Chậu rửa bằng đồng
 
Vật liệu: Làm bằng đồng, luôn luôn được đổ đầy nước.
Ý nghĩa thuộc linh: Đồng có nghĩa là sự phán xét tội lỗi nhân loại. Để chịu sự hình phạt vì tội lỗi của nhân loại, Chúa Jêsus nhận tất cả tội lỗi của thế gian bởi chịu Báp-tem của Giăng. Như thế, ý nghĩa của Chậu rửa là chúng ta có thể được tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta bởi tin rằng tất cả những tội của chúng ta được chuyển qua cho Chúa Jêsus bởi Báp-tem của Ngài. 
Các thầy tế lễ phục vụ trong Đền tạm cũng rửa tay và chân của họ trước khi vào Đền tạm và như thế họ khỏi bị chết. Đồng ám chỉ sự phán xét tội lỗi, và chậu nước ám chỉ Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng và qua đó Ngài nhận tất cả tội lỗi của nhân loại qua cho Ngài. Nói cách khác chậu rửa nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus đã nhận tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài và chịu hình phạt vì tội lỗi này. Trong Cựu Ước nước trong chậu ám chỉ màu xanh trong Đền tạm, và trong Tân Ước nó là Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng (Ma-thi-ơ 3:15, 1 Phi-e-rơ 3:21).
Vì Chậu rửa ám chỉ Báp-tem của Chúa Jêsus, và là nơi chúng ta xác định đức tin của chúng ta trong sự kiện Chúa Jêsus gánh tội lỗi của chúng ta, gồm cả kỷ tội của chúng ta, và tẩy sạch tất cả chúng một lần đủ cả qua Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít khoảng 2000 năm trước đây.