Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư tín của Sứ-đồ Phao-lô gởi cho Hội thánh Rô-ma

Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma - Chúa chúng ta trở nên Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời (Ⅱ)
  • ISBN8983143789
  • Trang488

Tiếng Việt 6

Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma - Chúa chúng ta trở nên Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung 
 
Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 7 
1. Giới thiệu Chương 7 
2. Thực chất đức tin của Phao-Lô: Làm một với Đấng Christ sau khi chết về tội lỗi (Rô-ma 7:1-4) 
3. Lý Do Chúng Ta Ca Ngợi Chúa (Rô-ma 7:5-13) 
4. Xác thịt của chúng ta chỉ phục vụ cho xác thịt (Rô-ma 7:14-25) 
5. Xác thịt phục vụ Luật của tội lỗi (Rô-ma 7:24-25) 
6. Ngợi khen Chúa, Cứu Chúa của tội nhân (Rô-ma 7:14-8:2) 

CHƯƠNG 8 
1. Giới thiệu Chương 8 
2. Sự công chính của Đức Chúa Trời làm phu phỉ sự đòi hỏi của Luật Pháp (Rô-ma 8:1-4) 
3. Cơ đốc nhân là ai? (Rô-ma 8:9-11) 
4. Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, nhưng chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an (Rô-ma 8:4-11) 
5. Bước đi trong sự công chính của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:12-16) 
6. Những người Thừa Hưởng Nước Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16-27) 
7. Sự Tái Lâm của Chúa và Vương Quốc Ngàn Năm (Rô-ma 8:18-25) 
8. Đức Thánh Linh Đấng Giúp Người Công Chính (Rô-ma 8:26-28) 
9. Mọi Việc Hiệp Lại Là Tốt Lành Cho Kẻ Yêu Mến Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28-30) 
10. Những Giáo Lý Sai Lạc (Rô-ma 8:29-30) 
11. Tình yêu bất diệt (Rô-ma 8:31-34) 
12. Ai Dám Chống Lại Chúng Ta? (Rô-ma 8:31-34) 
13. Ai Sẽ Phân Rẽ Những Người Công Chính Ra Khỏi Tình Yêu Thương Của Đấng Christ? (Rô-ma 8:35-39) 

CHƯƠNG 9 
1. Giới Thiệu Chương 9 
2. Chúng ta phải biết rằng tiền định được thiết lập trong sự công chính của Đức Chúa Trời (Rô-ma 9:9-33) 
3. Đức Chúa Trời sai khi Ngài yêu Gia-cốp không? (Rô-ma 9:30-33) 

CHƯƠNG 10 
1. Giới Thiệu Chương 10 
2. Đức tin thật đến bởi nghe (Rô-ma 10:16-21) 

CHƯƠNG 11 
1. DânY-sơ-ra-ên Sẽ Được Cứu Không? 

CHƯƠNG 12 
1. Đổi Mới Tâm Thần Của Bạn Trước Đức Chúa Trời 

CHƯƠNG 13 
1. Sống vì sự công chính của Đức Chúa Trời 

CHƯƠNG 14 
1. Chớ xét đoán lẫn nhau 

CHƯƠNG 15 
1. Hãy phổ biến Phúc âm cho toàn thế giới 

CHƯƠNG 16 
1. Hãy chào nhau 
 
Sự dạy dỗ trong các sách này sẽ làm thỏa mãn cơn khát trong lòng bạn. Cơ-đốc-nhân ngày nay tiếp tục sống trong khi không biết cách giải quyết tội-lỗi cá nhân mà họ tiếp tục phạm hàng ngày. Bạn có biết sự công chính của Đức Chúa Trời là gì không? Tác giả hy vọng rằng bạn sẽ tự hỏi chính mình câu hỏi này và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, là điều được giải quyết cách chi tiết trong các sách này. Giáo lý tiền định, xưng công bình và nên thánh tiệm tiến là những giáo lý cơ bản của Cơ-đốc-giáo, nó chỉ đem đến sự bối rối và trống rổng trong linh hồn của tín nhân. Nhưng, các Cơ-đốc-nhân thân mến, hiện nay là lúc khi các bạn tiếp tục tiếp tục trong Lẽ thật mà bạn đã học và tin chắc vào nó. Các quyển sách này cung ứng cho linh hồn bạn bởi một kiến tức rộng lớn và dẫn đưa bạn dến sự bình an. Tác giả muốn bạn có phước hạnh của sự hiểu biết về sự công chính của Đức Chúa Trời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ
Sách nói
Sách nói