Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Khải huyền

Giải Nghĩa và Bài Giảng Sách Khải Huyền - Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( I )
  • ISBN898314582x
  • Trang343

Tiếng Việt 7

Giải Nghĩa và Bài Giảng Sách Khải Huyền - Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( I )

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung

Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 1 
1. Lắng Nghe Lời Khải Thị Của Đức Chúa Trời (Khải huyền 1:1-20) 
2. Chúng Ta Phải Biết Về Bảy Thời Kỳ 

CHƯƠNG 2 
1. Thư Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô (Khải huyền 2:1-7) 
2. Đức Tin Có Thể Chịu Tuận Đạo 
3. Thư Gởi Cho Hội thánh Si-miệc-nơ (Khải huyền 2:8-11) 
4. Hãy Trung Tín Cho Đến Chết 
5. Ai Được Cứu Khỏi Tội? 
6. Thư Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-Găm (Khải huyền 2:12-17) 
7. Những Người Theo Giáo Lý Của Chủ Thuyết Ni-cô-la 
8. Thư Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ (Khải huyền 2:18-29) 
9. Bạn Đã Được Cứu Bởi NướcVà Thánh Linh Chưa? 

CHƯƠNG 3 
1. Thư Gởi Cho Hội Thánh Sạt-Đe (Khải huyền 3:1-6) 
2. Những Người Không Làm Ô Uế Áo Trắng Của họ 
3. Thư Gởi Cho Hội Thánh Phi-la-đen-phi (Khải huyền 3:7-13) 
4. Những Đầy Tớ Và Thánh Đồ Của Đức Chúa Trời Làm Vui Lòng Ngài
5. Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê (Khải huyền 3:14-22) 
6. Đức Tin Thật Cho Đời Sống Của Môn Đồ 

CHƯƠNG 4 
1. Nhìn Xem Chúa Jêsus Đấng Ngồi Trên Ngôi Đức Chúa Trời (Khải huyền 4:1-11) 
2. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời 

CHƯƠNG 5 
1. Chúa Jêsus Lên Ngôi Như Là Một Đại Diện 
2. Của Đức Chúa Trời (Khải huyền 5:1-14) 
3. Chiên Con Đấng Ngồi Trên Ngôi 

CHƯƠNG 6 
1. Bảy Thời Kỳ Do Đức Chúa Trời Thiết Lập (Khải huyền 6:1-17) 
2. Những Thời Kỳ Của Bảy Cái Ấn 

CHƯƠNG 7 
1. Ai Là Người Được Cứu Trong Thời Kỳ Đại Nạn? (Khải Huyền 7:1-17) 
2. Chúng Ta Hãy Có Đức Tin Trong Những Chiến Trận 
 
Sau sự tấn công của khủng bố vào ngày 9/11, trang mạng “www.raptureready.com,” cung cấp các thông tin vào thời cuối củng, được báo cáo là có sự gia tăng trên 8 triệu bình luận, và theo khảo sát của CNN và TIME, trên 59% người Mỹ tin vào tiên tri tận thế. Đáp ứng những đòi hỏi của thời gian, tác giả cung cấp một giải thích rõ ràng về các chủ đề chính trong sách Khải-huyền, bao gồm việc đến của Antichrist, sự tuận đạo của các Thánh đồ và sự cất lên của họ, Vương quốc Ngàn Năm, và Trời Mới Đất Mới - tất cả trong nội dung của toàn Kinh Thánh và sự hướng dẫn của Thánh-Linh. Sách này cung cấp giải thích từng câu của Sách Khải-huyền được bổ sung bởi những bài giảng được hà hơi của tác giả. Bất cứ ai đọc sách này sẽ nắm bắt được tất cả kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho thế gian này.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này