Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Bài tín điều các Sứ-đồ

Đức Tin của bài Tín Điều Các Sứ Đồ - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Đấng Christ
  • ISBN8983143819
  • Trang247

Tiếng Việt 11

Đức Tin của bài Tín Điều Các Sứ Đồ - Những Nguyên Lý Cơ Bản của Đấng Christ

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Phân Tích Bài Tín Điều Các Sứ Đồ 
Lời tựa 

Phần I
Sự xưng nhận đức tin trong Đức Chúa Cha 
1. Đức Chúa Cha 
2. Danh Xưng của Đức Chúa Trời 
3. Tín điều các Sứ đồ và Những phước hạnh bởi đức tin 
4. Ai là Các Sứ đồ? 
5. Tiêu Chuẩn và Nhiệm vụ của Sứ đồ 
6. Người Do thái có tin Đức Chúa Trời như là Cha của tạo vật không? 
7. “Tôi tin …” (Giăng 1:12-13) 

Phần II
Sự xưng nhận Đức tin trong Đức Chúa Con 
1. Đức Chúa Jêsus Christ 
2. Bài Giảng về Con Thánh 1: Đức Chúa Jêsus Christ là ai? 
3. Bài Giảng Về Con Thánh 2: Việc đặt tay trong Thời kỳ Cựu ước và Báp tem trong Tân ước có ý nghĩa gì? 
4. Bài Giảng Về Con Thánh 3: Tại sao Đấng Christ đã chết thay cho nhiều người? 
5. Bài Giảng Về Con Thánh 4: Chúng ta phải tin chắc về sự phục sinh của Chúa Jêsus 
6. Bài Giảng Về Con Thánh 5: Chứng cớ Chúa Jêsus đã thăng thiên 
7. Bài Giảng Về Con Thánh 6: Chúa sẽ trở lại là Chúa của sự Phán xét 
8.Bài Giảng Về Con Thánh 7: Ai sẽ là đối tượng của sự phán xét? 
9. Bài Giảng Về Con Thánh 8: Đức tin gì mà Đức Chúa Jêsus tuyên bố là lớn? 
10. Bài Giảng Về Con Thánh 9: Môi-Se Truyền Lệnh Dâng Tế Lễ Gì Để Làm Chứng? 
11. Bài Giảng Về Con Thánh 10: Báp-tem của Chúa Jêsus và Sự Chuộc Tội 

Phần III
Sự xưng nhận đức tin trong Đức Thánh Linh 
1. Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
2. Đức Thánh Linh 
3. Đức Thánh Linh làm điều gì 
4. Làm thế nào chúng ta có thể nhận được Báp tem Thánh Linh? 
5. Đức Thánh Linh là ai? 
6. Những công việc chính mà Đức Thánh Linh thực hiện là gì? 
7. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 1: Làm thế nào để chúng ta nhận được Đức Thánh Linh? 
8. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 2: “Bạn đã nhận Đức Thánh Linh khi bạn tin Chúa chưa?” 
9. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 3: Phẩm chất cần thiết để trở thành Sứ đồ 
10. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 4: Đức Thánh Linh đến khi nào? 
11. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 5: Những chức vụ của Đức Thánh Linh 
12. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 6: Bạn sẽ được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh 
13. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 7: Đức Thánh Linh đến với những người Ngoại bang 
14. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 8: Hãy thử các thần để biết chúng có đến từ Đức Chúa Trời không 
15. Bài Giảng về Đức Thánh Linh 9: Đời sống đầy dẫy Thánh Linh 
16. Đức tin trong Lời của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến cuộc sống đầy dẫy Đức Thánh Linh 
17. Tin Hội thánh phổ thông 
18. Tin sự cảm thông của Thánh đồ 
19. Tin sự tha tội (I Giăng 1:9) 
20. Tin sự sống lại của thân thể 
21. Tin sự sống đời đời 
 
Chúng ta phải có đức tin mà các Sứ Đồ có và tin như họ đã tin, vì đức tin và niềm tin của họ đến từ Đức Thánh-Linh. Các Sứ Đồ tin vào Đức Chúa Jesus Christ, Cha của Ngài và Đức Thánh-Linh là Đức Chúa Trời của họ. 
Sứ đồ Phao-lô xưng nhận rằng ông chết với Đấng Christ và nhận lấy đời sống mới với Ngài. Ông trở thành công cụ của Đức Chúa Trời bởi tin rằng ông đã chịu báp tem trong Đức Chúa Jesus Christ (Ga-la-ti 3:27). Trong Phúc Âm của Đức Chúa Trời được tìm thấy Báp-tem mà Đức Chúa Jesus đã nhận, huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập-tự-giá, và món quà Đức Thánh-Linh mà Ngài ban cho mỗi người là những ai tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh này. Bạn có biết và tin vào Phúc Âm nguyên thủy này không? Đây thật là Phúc Âm mà các Sứ Đồ cũng đã tin. Vì thế chúng ta cũng phải tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này