Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (Ⅰ) - Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (Ⅰ)
  • ISBN898314758x
  • Trang358

Tiếng Việt 18

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (Ⅰ) - Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung

Lời nói đầu 

CHƯƠNG 1
1.Đức Chúa Jêsus Christ, Sự Sống Của Chúng Ta (Giăng 1:1-4) 
2. Chúng Ta Phải Được Sanh Ra Bởi Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-18) 
3. Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (Giăng 1:15-18) 
4. Lẽ Thật Mà Giăng Báp-tít Đã Làm Chứng (Giăng 1:19-28) 
5. Kinh Thánh Chứng Minh Rằng Đức Chúa Jêsus Đã Mang Mọi Tội Lỗi Của Thế Gian (Giăng 1:29-39) 
6. Chỉ Tin Nơi Lời Của Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-8) 
7. Chúng Ta Không Thể Nào Hạnh Phúc Hơn Thế Này (Giăng 1: 29-31) 
8. Tạo Hóa Của Chúng Ta Đã Viếng Thăm Chúng Ta Với Hình Thể Nào? (Giăng 1:1-13) 
9.Giăng Báp-tít Là Ai? (Giăng 1:19-42) 

CHƯƠNG 2
1. Chúng Ta Vui Mừng Nếu Chúng Ta Tiếp Nhận Chúa Jêsus Vào Lòng (Giăng 2:1-11) 
2. Chúng Ta Có Thể Nếm Những Ơn Phước Từ Đức Chúa Trời Chỉ Khi Chúng Ta Vâng Phục Lời Ngài (Giăng 2:5) 

CHƯƠNG 3
1. Chúng Ta Đã Được Tái Sanh Bởi Biết Và Tin Như Vậy (Giăng 3:1-6) 
2. Bạn Có Tin Phúc Âm Nước và Thánh-linh Do Đức Chúa Trời Ban Cho Không? (Giăng 3:1-8) 
3. Điều Gì Khiến Chúng Ta Có Thể Được Tái Sanh? (Giăng 3:1-15) 
4. Bạn Thật Sự Biết Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Không? (Giăng 3:16)
5. Chúng Ta Hãy Làm Công Việc Thuộc Linh Bởi Đức Tin (Giăng 3:16-17) 
 
Như có chép, “Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.” (Giăng 1:18). Thật trọn vẹn biết bao khi Chúa Jesus bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta! Thật hoàn hão biết bao khi Ngài giải cứu chúng ta! Lẽ thật hoàn toàn của sự cứu rỗi là Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh! Chúng ta không bao giờ hối hận trong việc nhận sự cứu rỗi qua đức tin trong Chúa Jesus, là Đấng đã đến bởi Nước và Huyết (1 Giăng 5:6). Bây giờ, chúng ta trở thành dân sự vô tội của Ngài. Bất cứ ai tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh có thể nhận được sự tha tội đời đời và được sự sống đời đời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói