Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Tà giáo/dị giáo

Tà Giáo, Những Người Theo Tội Lỗi Của Giê-Rô-Bô-Am (Ⅰ)
  • ISBN9788928217335
  • Trang369

Tiếng Việt 25

Tà Giáo, Những Người Theo Tội Lỗi Của Giê-Rô-Bô-Am (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 
1. Ai Là Những Người Theo Tà giáo Trước Mặt Đức Chúa Trời? (1 Các Vua 11:1-13) 
2. Ai Là Cơ-Đốc-Nhân Tin Vào Chúa Jesus Theo Khuôn Khổ Suy Nghĩ Riêng Của Xác-thịt? (1 Các Vua 12:25-33) 
3. Theo Ham Muốn Của Xác-thịt Sẽ Tự Động Khiến Bạn Trở Thành Một Người Theo Tà-giáo (1 Các Vua 12:1-18) 
4. Bạn Hiện Đang Tin Vào Phúc-âm Nào? (1 Các Vua 13:33-34) 
5. Cơ-Đốc-Nhân Ngày Nay ĐÃ Thay Thế Đức Chúa Trời Bằng Ma-Môn Là Kẻ Thờ Hình-Tượng (1 Các Vua 11:1-13) 
6. Đức Chúa Trời Cứu Người Theo Tà Giáo Như Thế Nào? (1 Các Vua 19:1-21) 
7. Bạn Phải Tin Rằng Giăng Báp-tít Là Người Đại Diện Của Toàn Thể Nhân Loại (Ma-thi-ơ 11:1-19) 
8. Bảy Loại Người Sẽ Bị Đức Chúa Trời Rủa-Sả (Ma-thi-ơ 23:1-36) 
9. Chữa Lành Nước Độc Bằng Muối (2 Các Vua 2:19-22) 
 
Qua sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết ý định tốt lành của Ngài dành cho chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra ở đâu? Nó được bày tỏ trong Phúc Âm của Lẽ thật của Nước và Thánh-Linh mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải đến với ý định của Đức Chúa Trời này bởi đức tin, phô bày trong Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh. Dể làm thế, chúng ta quan tâm đến Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần ném bỏ qua một bên những suy nghĩ theo xác thịt đang tồn tại mà chúng ta có, và tin vào Lời của Đức Chúa Trời cách chính xác. Tất cả chúng ta phải ném bỏ những kiến thức sai lạc mà nó tích lủy co đến nay, và mở mắt thuộc linh của chúng ta ra bởi việc đặt đức tin của chúng ta vào sự công chính của Đức Chúa Trời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này