Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Tà giáo/dị giáo

Tà Giáo, Những Người Theo Tội Lỗi Của Giê-Rô-Bô-Am (Ⅱ)
  • ISBN9788928239900
  • Trang458

Tiếng Việt 26

Tà Giáo, Những Người Theo Tội Lỗi Của Giê-Rô-Bô-Am (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 
1. Bạn Không Biết Thờ Phượng Hình Tượng Là Tà-Giáo Sao? (1 Các Vua 10:1-29) 
2. Sự Rủa Sả Của Đức Chúa Trời Trên Những Người Theo Tà-Giáo (1 Các Vua 15:25-34) 
3. Người Theo Tà-Giáo Ngày Nay Là Người Giống Như Vua A-háp (1 Các Vua 21:1-26) 
4. Có Những Đầy Tớ Của Đức Chúa Trời Vẫn Còn Trên Đất Này (1 Các Vua 22:1-40) 
5. Giờ Đây Cơ-Đốc-Nhân Phải Quay Lại Và Tin Vào Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (1 Các Vua 22:51-53) 
6. Những Nhà Lãnh Đạo Chỉ Kiếm Thần Tài Này Là Ai? (2 Các Vua 5:1-27) 
7. Giờ Này Ngày Mai Các Ngươi Sẽ Biết Sự Cứu Rỗi Thật Là Gì (2 Các Vua 7:1-20) 
8. Ai Là Tiên Tri Giả Trong Cơ-đốc-giáo Ngày Nay? (Ma-thi-ơ 7:15-27) 
9. Hãy Để Chúng Tôi Dẫn Bạn Đến Lẽ Thật Rằng Những Kẻ Tà-Giáo Là Người Không Tin Chúa Jesus Là Đấng Christ! (1 Giăng 5:1-12) 
10. Bạn Không Được Giết Sự Sống Của Những Người Tái Sanh (Sáng Thế Ký 9:1-7) 
11. Chúng Ta Nên Làm Gì Để Phòng Tránh Việc Thờ Hình Tượng Trước Đức Chúa Trời Như Sa-lô-môn Kẻ Thờ Hình Tượng? (1 Các Vua 9:1-9) 
12. Có Những Thợ Săn Dũng Mãnh Nhắm Vào Linh Hồn Con Người (Sáng Thế Ký 10:1-14) 
13. Dòng Dõi Của Cham, Những Tay Thợ Săn Linh Hồn Dũng Mãnh (Sáng Thế Ký 10:1-32) 
14. Bài Học Về Tháp Ba-Bên (Sáng Thế Ký 11:1-9) 
15. Bạn Phải Bày Tỏ Đời Sống Đức Tin Của Mình Bởi Một Đức Tin Thuần Khiết Như Đá Và Hồ (Sáng Thế Ký 11:1-9) 
 
Qua sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết ý định tốt lành của Ngài dành cho chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra ở đâu? Nó được bày tỏ trong Phúc Âm của Lẽ thật của Nước và Thánh-Linh mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải đến với ý định của Đức Chúa Trời này bởi đức tin, phô bày trong Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh. Dể làm thế, chúng ta quan tâm đến Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần ném bỏ qua một bên những suy nghĩ theo xác thịt đang tồn tại mà chúng ta có, và tin vào Lời của Đức Chúa Trời cách chính xác. Tất cả chúng ta phải ném bỏ những kiến thức sai lạc mà nó tích lủy co đến nay, và mở mắt thuộc linh của chúng ta ra bởi việc đặt đức tin của chúng ta vào sự công chính của Đức Chúa Trời.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này