Search

Bài giảng

Chủ đề 11: Đền Tạm

[11-27] Nắp Thi Ân (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10-22)

Nắp Thi Ân
(Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10-22)
“Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây si-tim; bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao cũng một thước rưỡi, lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài, và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc bốn khoen bằng vàng để tại bốn góc hòm: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia, cùng làm hai cây đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; rồi lòn đòn vào khoen hai bên hông hòm, để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. Lại làm hai tượng chê-ru-bim bằng vàng dát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. Hai chê-ru-bim sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bim, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.”
 

Bên trong Đền Tạm được chia thành hai hai phần chính: Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. Một bức màn được treo lên ở giữa chúng như một dải phân cách, và Hòm Bảng Chứng nằm sau bức màn này bên trong Nơi Thánh. Nắp Hòm còn được gọi là nắp thi ân. 
 

Nắp Thi Ân Dài 2.5 Thước

Trong Kinh thánh, một thước là độ dài kéo dài từ đầu bàn tay cho đến khuỷu tay. Vì vậy, một thước trong Cựu Ước thường được coi là khoảng 500 mm trong đơn vị đo lường ngày nay. Vậy thì, 2.5 thước, chiều dài của nắp thi ân là khoảng 1.0m theo phép đo ngày nay; chiều rộng và chiều dài của nó, 1.5 thước, là khoảng 750 mm. Bên dưới nắp thi ân này là Hòm Bảng Chứng, và Hòm cũng được làm bằng gỗ si-tim và được bọc bằng vàng ròng. Ở cả hai đầu của nắp thi ân có hai chê-ru-bim dang rộng đôi cánh ở phía trên, dùng cánh che nắp thi ân, và chúng đối mặt với nhau, hướng về nắp thi ân. Như tên gọi của mình, nắp thi ân là nơi Đức Chúa Trời ban ân điển của Ngài. 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng Ngài sẽ gặp chúng ta ở đây, trên nắp thi ân. Bên trong Hòm Bảng Chứng, có cây gậy trổ hoa của A-rôn, một cái bình vàng đựng ma-na, và hai tấm bảng đá khắc Mười Điều Răn. Ở bốn góc của nắp thi ân có đặt bốn cái khoen để khiêng Hòm Bảng Chứng. Hai có đòn được làm bằng gỗ Si-tim và được bọc bằng vàng, và những cái đòn này có thể được luồn qua những cái khoen để khiêng hòm.    
Mỗi năm một lần, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đem huyết của một con sinh tế vào trong Nơi Chí Thánh và rảy huyết của nó trên nắp thi ân. Ông đã làm điều này bởi vì thông qua việc đặt tay của mình, tất cả tội lỗi trong năm của dân Y-sơ-ra-ên đã được chuyển sang con sinh tế. Đó là lý do tại sao Chúa chúng ta phán rằng: “Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bim, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên” (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:22). Đây là lời hứa của Chúa, rằng Ngài sẽ đem sự tha tội đến cho cả nhân loại. Vậy nên, khi chúng ta tuyên xưng đức tin  nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh, thì việc chúng ta có một sự hiểu biết chi tiết về hệ thống tế lễ của Cựu Ước là vô cùng quan trọng.
Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rằng bất cứ khi nào các thầy tế lễ di chuyển Hòm Bảng Chứng, thì họ phải nhấc nó lên bằng những cái đòn ở cả hai bên Hòm. Điều này ý nói gì? Nó ngụ ý rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ và rao giảng Lẽ Thật cứu rỗi của Ngài bằng tất cả thân thể và tấm lòng của chúng ta. Nó cũng ngụ ý rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục vụ Chúa trong sự hiệp một hơn là phục vụ một cách cá nhân. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rằng chẳng những nắp thi ân, mà bàn bánh trần thiết và bàn thờ xông hương cũng đều phải được khiêng lên bằng những cái đòn được xỏ qua những cái khoen này ở cả hai bên. Điều này có nghĩa là chúng ta phải dâng cả thân thể và tấm lòng của mình cho việc truyền bá Phúc-âm của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, ở đây, Đức Chúa Trời đang truyền lệnh cho chúng ta hiến dâng thân thể và tấm lòng của mình để truyền bá Lẽ Thật cứu rỗi, rao giảng cho mọi người rằng Chúa của chúng ta đã bôi xóa hết thảy tội lỗi của chúng ta bằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh, và Ngài đã khiến cho chúng ta trở nên công chính hoàn toàn. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên khiêng Hòm Bảng Chứng bằng những cái đòn này.
Chúng ta đã nhận được sự tha tội trong lòng mình nhờ tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Bên trong Hòm Bảng Chứng, có một cái bình vàng đựng ma-na. Về mặt thuộc linh mà nói, ma-na này có nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời. Hòm cũng có cây gậy trổ hoa của A-rôn. Cây gậy trổ hoa này của A-rôn ngụ ý sự phục sinh của Chúa Jêsus, Chúa của sự sống. Cuối cùng, Hòm đựng hai tấm bảng đá về giao ước khắc Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách hết lòng tin vào Lời của Ngài. 
 


Chúa Đã Phán Rằng Ngài Sẽ Gặp Chúng Ta Tại Nắp Thi Ân


Về mặt thuộc linh mà nói, nắp thi ân biểu thị Phúc-âm của nước và Thánh Linh, nơi Chúa chúng ta gặp gỡ chúng ta. Khi nhìn xuống chúng ta giữa chê-ru-bim trên nắp thi ân, Chúa đang phán với chúng ta về Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Nắp thi ân này cho chúng ta biết về sự tha tội về mặt thuộc linh. Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi hết thảy tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít và tuôn đổ dòng huyết của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể gọi nắp thi ân là nơi mà Đức Chúa Trời của chúng ta ban ân điển cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Nói cách khác, nắp thi ân ý nói đến sự chuộc tội của chúng ta, cho chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta đã bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Vậy còn dân Y-sơ-ra-ên thì thế nào? Chúa đã xóa bôi tội lỗi của họ như thế nào? Ngài đã làm như vậy với huyết được rảy trên nắp thi ân, vì nó đã được đổ ra bởi con sinh tế chịu lấy tất cả tội lỗi hằng năm của dân Y-sơ-ra-ên. Vào Ngày Lễ Chuộc Tội, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã đặt tay mình trên đầu con sinh tế để chuyển tất cả tội lỗi hằng năm của dân Y-sơ-ra-ên, và chỉ sau đó ông mới cắt cổ họng của nó để lấy huyết. Sau đó, huyết này đã được rảy trên nắp thi ân để chuộc lấy những tội lỗi mà toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đã phạm phải trong một năm. Hệ thống tế lễ đã thực hiện trong suốt thời đại Cựu Ước này nói đến sự công chính của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm bởi Phúc-âm của nước và Thánh Linh trong thời đại Tân Ước. Là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trên trời, Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bằng cách nộp chính thân Ngài làm sự đền tội cho cả nhân loại. 
Cánh cửa của Đền Tạm cũng được làm từ chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn, giống như cánh cổng của hành lang Đền Tạm. Ý nghĩa thuộc linh của sợi chỉ màu xanh ở đây đó là Chúa Jêsus đã chịu lấy tất cả tội lỗi của bạn và tôi bằng cách được báp têm bởi Giăng Báp-tít. Nói cách khác, sợi chỉ màu xanh nói đến sự thật rằng Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian một lần đủ cả bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Chính vì Đức Chúa Jêsus Christ đã chấp nhận tất cả tội lỗi của thế gian này thông qua phép báp têm của Ngài nên Ngài có thể bị đóng đinh và bị đoán phạt vì tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại. Đây là sự thật về điều mầu nhiệm được ẩn giấu trong cánh cửa của Đền Tạm. Chúa chúng ta đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta thông qua phép báp têm của Ngài và gánh chịu mọi sự đoán phạt của chúng trên thập tự giá. Vì vậy, bây giờ Đức Chúa Cha muốn mọi người hết lòng tin vào Lẽ Thật này, rằng Con Ngài, Chúa Jêsus, đã bôi xóa tất cả tội lỗi của thế gian bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít. Đức Chúa Trời muốn tất cả thánh đồ, những người đã trở thành dân sự của chính Ngài phục vụ Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Do đó, chúng ta nên nhận ra ý muốn này của Đức Chúa Trời và bước đi sao cho phù hợp. Giờ đây, chúng ta đã trở nên công chính, nên chúng ta phải nhận ra Đức Chúa Trời muốn gì từ tất cả chúng ta. 
 


Sợi Chỉ Màu Tím Được Sử Dụng Cho Cánh Cửa Của Đền Tạm Ngụ Ý Rằng Chúa Jêsus Là Vua Trên Muôn Vua


Đức Chúa Jêsus Christ chính là Đức Chúa Trời và là Chúa của sự sống đời đời (1 Giăng 5:20). Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời đã được sinh ra là một Con Người để giải cứu chúng ta ra khỏi hết thảy tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta điều này thông qua tiên tri Ê-sai, rằng: “‘Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23, Ê-sai 7:14). Để cứu lấy tất cả chúng ta, các tội nhân, ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ đã từ bỏ ngai vinh hiển trên thiên đàng và đến đất này thông qua thân thể của nữ đồng trinh Ma-ri, y như Đức Chúa Trời đã hứa với tiên tri Ê-sau hơn 700 năm trước khi Chúa thực sự được sinh ra trên đất này. Khi Đức Chúa Trời trở thành một Con Người như vậy và gánh lấy tất cả tội lỗi của từng tội nhân bằng cách chịu báp têm, Ngài đã mặc lấy mọi người chúng ta, những người tin vào Lẽ Thật này trong sự công chính của Ngài 
 


Sợi Chỉ Màu Đỏ Được Sử Dụng Cho Cánh Cửa Của Đền Tạm Nói Đến Sự Sống Mới Mà Chúa Jêsus Đã Đem Đến Cho Chúng Ta Thông Qua Sự Hy Sinh Của Ngài


Sau khi gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vì chúng ta. Ngài đã bị đóng đinh ở cả tay và chân của Ngài, và hình phạt mà Chúa đã chịu này là hình phạt mà mỗi tội nhân như bạn và tôi đáng lẽ phải chịu. Nói cách khác, chính Chúa đã bị đóng đinh thay vì chúng ta, và do đó, Ngài đã chịu sự đoán phạt vì tất cả tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta. Thông qua ba chức vụ về sự cứu rỗi đã được báo trước bởi sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ của cánh cửa Đền Tạm này, tất cả chúng ta có thể hiểu đúng về công tác cứu rỗi thật sự. Chúng ta có thể thấy rõ rằng là công tác cứu rỗi của Ngài, Chúa Jêsus đã gánh chịu mọi tội lỗi của loài người một lần đủ cả, và rằng Ngài cũng đã bị đoán phạt vì tất cả những tội lỗi này. Đây là lý do tại sao Chúa đang truyền lệnh cho chúng ta rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh đẹp đẽ này cho mọi người trên khắp thế giới. Ngài đang yêu cầu chúng ta phục vụ Phúc-âm này.  
Hòm Bảng Chứng trong Đền Tạm đã được che phủ bằng nắp thi ân. Vậy, Đức Chúa Trời gặp ai trên nắp thi ân đang che phủ Hòm Bảng Chứng này? Ngài chỉ gặp gỡ những ai tin rằng mọi tội lỗi của họ đều đã được chuyển cho Chúa Jêsus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, và rằng Ngài đã bị đoán phạt vì tất cả tội lỗi của họ. Nói cách khác, về mặt thuộc linh, Đức Chúa Trời chỉ gặp gỡ những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà thôi. Khi Ngày Lễ Chuộc Tội đến, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã chuyển mọi tội lỗi hằng năm của toàn thể dân Y-sơ-ra-ên lên con đầu một trong hai con dê hiến tế bằng cách đặt tay ông lên đầu của nó và thay mặt họ xưng nhận mọi tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Do đó, sau khi truyền tất cả tội lỗi hằng năm của từng người dân Y-sơ-ra-ên cho con dê hiến tế này bằng cách đặt tay mình lên đầu nó, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm sau đó đã lấy huyết của nó, đem huyết này vào Nơi Chí Thánh, và rảy huyết bảy lần trên Hòm Bảng Chứng của Đức Chúa Trời. 
Đây là cách mà Đức Chúa Trời đã gặp gỡ dân Y-sơ-ra-ên trong suốt thời đại của Cựu Ước. Ngày nay, Đức Chúa Trời gặp gỡ những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh, Phúc-âm công bố rằng Chúa Jêsus đã bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít vì chúng ta. Vì thế, Chúa phán với những người tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh rằng: “Ngươi không có tội. Ta đã bôi xóa tất cả tội lỗi của ngươi rồi. Ta đã cứu ngươi ra khỏi mỗi một tội lỗi của ngươi.” Nói cách khác, Chúa ban ân điển của Đức Chúa Trời trên những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời nói đến ân điển của Ngài. Nó nói đến sự thật rằng Đức Chúa Cha đã làm trọn sự công chính của Ngài bằng cách truyền tất cả tội lỗi của mọi người trên thế gian này lên chính Con của Ngài. Có nghĩa là Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trong khi đang gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian này, Ngài đã chịu mọi sự đoán phạt của tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta. Đây chính là tình yêu của Đức Chúa Trời được mặc khải nơi nắp thi ân.
Chúa của chúng ta, Con của Đức Chúa Trời, đã đến trên đất này, hiện thân trong xác thịt của con người, tiếp nhận mọi tội lỗi của thế gian này thông qua phép báp têm của Ngài, chết trên thập tự giá thay cho chúng ta, sống lại một lần nữa từ cõi chết vào ngày thứ ba, và thăng thiên về trời để ngồi bên hữu của ngai Đức Chúa Cha. Sự công chính của Đức Chúa Trời đó là Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của thế gian, và ân điển của Đức Chúa Trời được ban tặng cho những ai tin vào sự công chính này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta phán với tất cả chúng ta, những người tin vào sự công chính của Ngài rằng: “Ngươi là dân sự Ta. Ngươi không còn là tội nhân nữa. Ta đã cứu tất cả các ngươi. Tình yêu của Ta dành cho ngươi lớn lao đến nỗi Ta đã cứu ngươi vô điều kiện, từ ý muốn của chính Ta. Không chỉ Ta yêu ngươi, mà Ta còn thực sự chứng tỏ tình yêu của Ta dành cho ngươi bằng cách gánh lấy mọi tội lỗi của ngươi và từ bỏ mạng sống của Ta vì ngươi. Đây là bằng chứng về tình yêu của Ta, và Ta đã cho tất cả các ngươi thấy được điều đó.”
 

Đức Chúa Trời Đã Cho Chúng Ta Thấy Điều Gì Qua Lời Của Ngài?

Khi chuyển sang Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù Chúa phán về tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài thậm chí còn phán nhiều hơn về cách Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của thế gian thông qua Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Sau khi hứa với chúng ta về sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời thực sự đã xóa bôi tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả chính xác y như Ngài đã phán hứa, và kết quả của sự làm trọn này không gì khác hơn ngoài Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Phúc-âm của nước và Thánh Linh này là bằng chứng về sự cứu rỗi của chúng ta được chép trong Kinh thánh. Nhờ đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh được ghi chép trong Lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể được cứu khỏi hết thảy tội lỗi của mình. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa thánh của mình, chúng ta có thể gặp Ngài thông qua Phúc-âm của nước và Thánh Linh, bằng cách tin vào sự cứu rỗi của Ngài được mặc khải trong sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn của cánh cửa Đền Tạm.  
Phúc-âm của nước và Thánh Linh là món quà của Chúa dành cho chúng ta, và miễn là chúng ta tin vào Phúc-âm thật này thì Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Điều này có nghĩa là Chúa chỉ gặp những ai tin rằng Ngài đã đến đất này để cứu họ ra khỏi tất cả tội lỗi của thế gian, rằng Ngài đã gánh chịu mọi tội lỗi của họ bằng cách được Giăng Báp-tít làm báp têm, rằng Ngài đã bị đoán phạt trên thập tự giá thế chỗ của họ, và rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho họ sự sống đời đời. Vì vậy, Đức Chúa Trời chỉ ban ân điển của Ngài trên những ai tin vào sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta rằng: “Mặc dù các ngươi chỉ là những tạo vật đơn thuần, nhưng Ta đã nhận các ngươi làm con trai và con gái của Ta. Giờ đây các ngươi là con của Ta. Các ngươi không còn là con của ma quỷ nữa, và các ngươi cũng không còn là những sinh vật nữa. Các ngươi chính là dân sự của Ta. Ta đã tha thứ tất cả tội lỗi của các ngươi qua sự công chính của Con Ta, Chúa Jêsus. Vì vậy, Ta đã nhận các ngươi vào trong gia đình của chính Ta, và nhờ đức tin của các ngươi nơi Ta, giờ đây tất cả các ngươi đã trở thành con cái của chính mình Ta.” Như vậy, Đức Chúa Trời đã ban ân điển cứu rỗi của Ngài trên hết thảy mọi người chúng ta.  
 

Không Nên Rút Những Cái Đòn Được Lòn Qua Những Cái Khoen Của Nắp Thi Ân

Việc chúng ta ghi nhớ rằng nắp thi ân có hai cái đòn ở hai bên để có thể được khiêng đi là điều vô cùng quan trọng. Và chúng không bao giờ được rút ra khỏi Hòm. Điều này ý nói rằng mỗi tín đồ nên duy trì đức tin của mình nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh trong khi đang hầu việc nó với cả thân thể và tấm lòng của mình. Tuy nhiên, vấn đề đó là ngày nay nhiều Cơ-đốc-nhân không chỉ từ chối phục vụ Phúc-âm của nước và Thánh Linh với cả thân thể và tấm lòng của họ, nhưng họ thậm chí còn không tin vào Phúc-âm thật này nữa. Mặc dù vô số Cơ-đốc-nhân tuyên xưng tin nhận Chúa Jêsus và nhiều người trong số họ công bố rằng mình đã được tái sanh, nhưng họ xem mình thông minh đến nỗi họ không sẵn lòng tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Đức Chúa Trời đang khuyên nhủ tất cả các Cơ-đốc-nhân lầm lạc như vậy tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh.  
Xuất Ê-díp-tô Ký 25:15 nói rằng: “Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra.” Phân đoạn này dạy chúng ta rằng chúng ta phải rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh như nó vốn như vậy. Nói cách khác, chúng ta nên rao giảng cho từng tội nhân về sự mầu nhiệm của sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ của cánh cửa Đền Tạm được thể hiện trong Phúc-âm của nước và Thánh Linh, Phúc-âm đã cứu chúng ta ra khỏi hết thảy tội lỗi của thế gian. Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Môi-se xây dựng Đền Tạm chính xác như ông đã được bày tỏ, và điều này ý nói rằng chúng ta phải tin Chúa Jêsus chính xác như trong Lời của Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Tuy nhiên, bất chấp điều này, ngày nay quá nhiều Cơ-đốc-nhân tuyên xưng tin Chúa Jêsus theo cách riêng của họ, loại bỏ phép báp têm của Ngài ra khỏi đức tin của họ. 
Cánh cửa của Đền Tạm được làm bằng sợi chỉ màu xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn. Cánh cửa này nói đến cánh cửa của sự cứu rỗi do Chúa chuẩn bị, và tất cả chúng ta phải bước vào đó chỉ bằng cách tin cậy vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà thôi. Vải gai mịn ở đây nói đến Lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đã được phán với khoảng 40 người trong số các đầy tớ của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban Lời tiên tri của Ngài cho các đầy tớ của Ngài trong hơn 1.500 năm, và Ngài đã ứng nghiệm mọi lời tiên tri bằng chính thân thể của Ngài vào thời đại của Ngài. Nói cách khác, Chúa đã hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta một lần đủ cả thông qua Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Tuy nhiên, đáng buồn thay, thế giới này có quá nhiều Cơ-đốc-nhân không tin vào Lời của Đức Chúa Trời và cũng không rao giảng về nó chính xác như nó vốn như vậy. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã được tha tội bởi việc tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh hay chưa? Nếu bạn đã thực sự nhận được sự tha tội bằng cách tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh, thì bạn phải rao giảng Phúc-âm này chính xác như nó vốn được chép trong Lời của Đức Chúa Trời.
 


Ân Điển Cứu Rỗi Mà Chúa Đã Ban Cho Chúng Ta Lớn Hơn Tất Cả Những Sự Vi Phạm Của Chúng Ta


Kinh thánh nói rằng cũng như nhiều người đã trở thành tội nhân bởi sự vi phạm của một người, nên nhiều người đã trở nên công chính nhờ sự công chính của một Người, Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa của chúng ta. Chính bởi vì sự vi phạm của một người, A-đam, mà bạn đã trở thành tội nhân. Nói cách khác, bạn đã trở thành tội nhân một cách tự động bởi vì bạn đã được sinh ra là con cháu của A-đam. Bởi vì A-đam và Ê-va đã phạm tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, nên mọi người chúng ta đều đã trở thành tội nhân theo bản chất.  
Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho chúng ta lớn hơn nhiều so với tất cả những sự vi phạm của chúng ta cộng lại. Mặc dù chúng ta đã phạm phải vô số tội lỗi trên đất này và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến ngày chúng ta qua đời, nhưng Chúa đã hoàn toàn bôi xóa tất cả những tội lỗi này một lần đủ cả bằng sự công chính của Đức Chúa Trời, sự công chính mà Ngài đã làm trọn. Từ bỏ ngai vinh hiển trên trời, Chúa của chúng ta đã đến đất này, hiện thân trong xác thịt của con người; Ngài đã chịu mọi tội lỗi của thế gian này một lần đủ cả thông qua phép báp têm Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít; và thông qua công tác cứu rỗi này, Chúa của chúng ta đã bôi xóa tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã từng và sẽ phạm phải. Ngài đã tiêu trừ mỗi một tội lỗi có thể nhận thức được, ngay cả tội lỗi của những người vẫn chưa được tái sanh trên thế gian này và vô số những tội lỗi chưa được phạm phải. Bởi việc đến đất này, Chúa của chúng ta đã khiến cho chúng ta trở nên hoàn hảo bằng cách tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta với sự cứu rỗi của Ngài, sự cứu rỗi được thể hiện trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ của cánh cửa Đền Tạm. Vì vậy, sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jêsus Christ đã đem đến cho chúng ta bằng cách xóa bôi mọi tội lỗi của chúng ta trên đất này vĩ đại hơn nhiều so với tất cả những tội lỗi và những sự vi phạm mà chúng ta đã và sẽ phạm bởi tội lỗi của một người. Đây là lý do tại sao chúng ta đã trở nên công chính bằng cách tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta đã trở nên vô tội hoàn toàn thông qua đức tin của chúng ta nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
 


Đức Chúa Trời Đã Hứa Gặp Chúng Ta Trên Nắp Thi Ân


Hòm Bảng Chứng nằm trong Nơi Chí Thánh có hai thiên sứ dang rộng đôi cánh và quay mặt về phía nắp thi ân. Chúng ta có thể thấy gì ở đó? Chúng ta có thể nhìn thấy huyết. Huyết này là của ai? Trong thời Cựu Ước, đó là dòng huyết chuộc tội của con sinh tế. Trong thời Tân Ước, đó là dòng huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Nói cách khác, huyết mà chúng ta có thể nhìn thấy trên nắp thi ân là huyết của Con của Đức Chúa Cha. Đây là dòng huyết hy sinh mà Chúa Jêsus đã tuôn đổ trên thập tự giá sau khi gánh chịu mọi tội lỗi của chúng ta thông qua phép báp têm của Ngài. Và bởi sự hy sinh này mà bất cứ ai tin vào phép báp têm của Con Đức Chúa Trời và dòng huyết của Ngài đều có thể nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời có thể tuyên bố rằng tất cả những ai hiểu và tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh đều vô tội. Ngài cũng có thể khiến họ trở thành con dân của chính Ngài. Đây là sự thật được mặc khải ở nắp thi ân.
Bất cứ khi nào chúng ta rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh, chúng ta phải rao giảng về nó chính xác như nó được chép trong Kinh thánh. Không ai trong chúng ta được rao giảng hoặc phục vụ Phúc-âm của nước và Thánh Linh của Đức Chúa Trời theo một cách sa đọa. Mọi người đều sẽ được cứu chỉ cần họ lắng nghe Phúc-âm của nước và Thánh Linh do chúng ta rao giảng và hết lòng tin vào nó. Tuy nhiên, bất chấp điều này, một số Cơ-đốc-nhân lại chế nhạo chúng ta, nói rằng bất cứ ai tin Chúa Jêsus đều vô tội bất kể họ tin như thế nào. Vậy nên, họ tuyên bố rằng thực sự không cần phải biết và tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Nhưng có ai thực sự trở nên vô tội chỉ nhờ tin vào danh của Chúa Jêsus bằng cách nào đó hay không? Tội lỗi của bạn có thực sự biến mất chỉ nhờ tin tưởng mù quáng rằng Chúa Jêsus đã bị đóng đinh và bị đoán phạt đến chết thay cho bạn hay không? Không, tất nhiên là không! Tuy nhiên, ngày nay quá nhiều Cơ-đốc-nhân tin Chúa Jêsus một cách mù quáng như vậy, vì họ vui mừng khi nghe rằng họ đã trở nên vô tội mặc dù trên thực tế thì điều này không hề đúng. Có thể hiểu được tại sao rất nhiều Cơ-đốc-nhân bị thu hút bởi cảm giác an toàn sai trật này; rốt cuộc, nếu bạn ở trong tù và chính phủ ân xá cho bạn, thì bạn cũng sẽ rất hạnh phúc. Tất nhiên, vấn đề đó là sự ân xá này không có thực.
Kinh thánh nói rõ rằng “các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32). Loài người có thể chuộc lấy tội lỗi của họ bằng cách nào? Làm thế nào họ có thể nhận được sự sống đời đời? Họ có thể nhận được sự tha tội và đạt được sự sống đời đời chỉ bởi tin vào Lẽ Thật cứu rỗi được thể hiện nơi sợi chỉ màu xanh, tím và đỏ của cánh cửa Đền Tạm, tức là nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Chỉ những ai tin vào Phúc-âm thật này mới có thể trở thành con của Đức Chúa Trời. 
Phúc-âm của nước và Thánh Linh chính là Phúc-âm của Đức Chúa Trời, và tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ rao giảng và truyền bá Phúc-âm thật này bởi đức tin. Bây giờ, chúng ta đã trở thành những người Y-sơ-ra-ên thuộc linh nhờ tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Phúc-âm của nước và Thánh Linh này phải được hầu việc bởi ít nhất hai người hoặc nhiều hơn trong sự hiệp một trọn vẹn. Bất cứ khi nào chúng ta rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh, chúng ta phải rao giảng Lẽ Thật cứu rỗi được mặc khải trong sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ của cánh cửa Đền Tạm. Chúa đã làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời chính xác y như Ngài đã hứa với chúng ta. Sự công chính này là sự thật rằng Chúa Jêsus đã bôi xóa hết thảy tội lỗi của chúng ta và cứu chúng ta, các tín đồ của Ngài, bằng cách đến đất này, chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết, và thăng thiên về trời. Chúng ta phải rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh này đúng như vậy, và những ai lắng nghe Phúc-âm này phải tin vào nó đúng như vậy để đạt được sự cứu rỗi của họ. Tôi không thể nhấn mạnh đủ về tầm quan trọng của việc tất cả chúng ta rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Chính khi chúng ta rao giảng Phúc-âm thật này mà Đức Thánh Linh hành động để đem sự cứu rỗi đến cho những người nghe của chúng ta.
Phúc-âm của nước và Thánh Linh là sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là sự chuộc tội của chúng ta. Chính bởi Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã bôi xóa hết thảy tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Từng một tội lỗi của chúng ta đã được truyền cho Chúa Jêsus thông qua phép báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít. Hơn nữa, Chúa chẳng những đã gánh chịu mọi tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn bị đóng đinh cho đến chết thay cho chúng ta, tuôn đổ dòng huyết của Ngài và gánh lấy sự rủa sả mà bản thân chúng ta đáng lẽ phải tuôn đổ và gánh chịu. Đây là cách Chúa Jêsus đã cứu mỗi một người trong chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi cùng những sự rủa sả của chúng ta. Đây là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã đem đến cho chúng ta, và đây là tình yêu của Ngài. Do đó, bạn phải tin vào Lẽ Thật cứu rỗi này chính xác y như vậy và rao giảng nó bởi đức tin.
Chúa của chúng ta là Đấng Cứu Thế của tất cả những ai tin vào sự công chính của Ngài. Chính bởi đức tin của mình nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà chúng ta nên đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đứng trước nắp thi ân và dâng lên dòng huyết hy sinh của Chúa chúng ta cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải đến với Ngài bởi đức tin, thưa với Ngài rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, dòng huyết của Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ, đã cứu con ra khỏi mọi tội con.” Chỉ sau đó Đức Chúa Trời mới phán rằng: “Phải, quả thật, Ta đã cứu ngươi. Tình yêu Ta dành cho người vĩ đại đến nỗi chính Ta đã cứu ngươi.” Chúa là Cứu Chúa của chúng ta. Ngài đã ban sự lắng nghe của Ngài cho tất cả những ai tiếp cận Ngài bởi đức tin của họ nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã ban cho chúng ta cùng tất cả những người chấp nhận Phúc-âm của nước và Thánh Linh trong lòng họ quyền được trở thành con của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giải thoát chúng ta ra khỏi mọi sự rủa sả, mọi sự đoán phạt, và mọi sự diệt vong của chúng ta. Ngài đã khiến cho chúng ta, các tín đồ của Ngài trở nên vô tội hoàn toàn. Ngài đã ban cho chúng ta sự vui mừng vĩnh cửu. Và đây chính là ân điển của Đức Chúa Trời được mặc khải nơi nắp thi ân.
Chính từ nắp thi ân mà Đức Chúa Trời đã ban ân điển cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Vì thế, tất cả chúng ta phải đến với ngai ân điển bằng cách tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Bất kể bạn có tội lỗi và sa đọa đến đây, bạn vẫn có thể nhận được sự tha thứ của tất cả tội lỗi của mình bởi việc tin vào Lẽ Thật cứu rỗi được mặc khải nơi sợi chỉ màu xanh, tím, và đỏ tươi của cánh cửa Đền Tạm—tức là nơi phép báp têm của Chúa Jêsus, dòng huyết, và sự phục sinh của Ngài. Bạn phải bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đức tin như vậy, đúng theo luật pháp của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thiết lập bằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Bạn phải đến với Đức Chúa Trời bằng cách tin vào sự công chính của Ngài. Bạn phải tin rằng Chúa đã đến đất này để cứu lấy mọi tội nhân, rằng Ngài đã gánh chịu tất cả tội lỗi của nhân loại một lần đủ cả bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, và rằng Ngài đã bị đoán phạt vì tất cả tội lỗi của bạn bằng cách chết trên thập tự giá thế cho bạn. Bạn phải tin rằng Chúa đã gánh lấy tất cả tội lỗi của bạn một lần đủ cả bằng cách tin vào phép báp têm của Ngài bởi Giăng Báp-tít, thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con tin vào mọi điều Ngài đã làm cho con để cứu con khỏi tất cả tội lỗi của con!” Chỉ khi bạn đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin này thì bạn mới có thể đạt đến sự cứu rỗi của mình. 
Nếu bạn muốn tin vào sự công chính của Chúa và nhận được sự tha tội, thì bạn phải tin vào Lẽ Thật cứu rỗi được thể hiện trong sợi chỉ xanh, tím, đỏ, và vải gai mịn. Đó là vì bạn chỉ có thể đạt được sự tha tội khi bạn biết và tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh một cách đúng đắn. Nếu bạn muốn gặp Chúa và nhận được các phước hạnh của Ngài, nếu bạn muốn được hạnh phúc thực sự, và nếu bạn muốn trở về Đức Chúa Trời và sống với Ngài như tạo vật yêu dấu của Ngài, thì bạn phải tin rằng để cứu bạn khỏi tất cả tội lỗi của thế gian, Chúa đã chấp nhận mỗi một tội lỗi của cả nhân loại bằng cách chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít, rằng Ngài đã bị đóng đinh đến chết trong khi gánh lấy tất cả những tội lỗi này của thế gian, và rằng bởi đó mà Ngài đã giải thoát bạn khỏi hết thảy tội lỗi của bạn. Nếu bạn có đức tin nơi Lẽ Thật cứu rỗi này và chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn bạn sẽ được giải cứu. Việc chúng ta ghi nhớ điểm này bất cứ khi nào chúng ta rao giảng Phúc-âm của nước và Thánh Linh là vô cùng quan trọng. 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng Phúc-âm của nước và Thánh Linh là Phúc-âm thật duy nhất được chép trong Kinh thánh. Hãy nhìn vào bàn bánh trần thiết trong Đền Tạm. Bàn bánh trần thiết nói đến Lời của Đức Chúa Trời. Như vậy, chỉ khi lòng bạn có đức tin nơi Phúc-âm của nước và Thánh Linh được chép trong Lời của Đức Chúa Trời, thì bạn mới có thể nhận được sự tha tội. 
Tuy nhiên, ngày nay, những người được gọi là “các nhà thuyết giáo nổi tiếng” đang dạy gì về sự cứu rỗi? Họ công bố rằng bất cứ ai cũng đều có thể được cứu chỉ cần người đó tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình bằng cách nào đó. Và họ nói rằng tất cả những ai tin vào dòng huyết của Chúa Jêsus đỗ ra trên thập tự giá đều được cứu. Tuy nhiên, nếu bạn tin Chúa Jêsus một cách mù quáng như vậy, thì không một tội lỗi nào mà bạn đã phạm trong cuộc đời bạn thực hiện biến mất. Tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn trong lòng của phần lớn các Cơ-đốc-nhân ngày nay. Vì những Cơ-đốc-nhân lầm lạc này chỉ tin Chúa Jêsus một cách mù quáng trong khi bỏ đi phép báp têm của Chúa Jêsus, điều mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít, nên lòng họ không thể trở nên vô tội hoàn toàn được. Bởi vì họ chưa bao giờ truyền tội của mình cho Đức Chúa Jêsus Christ. Bất kể họ tin Chúa Jêsus một cách nhiệt thành đến đâu, họ cũng không thể xóa bỏ tội lỗi trong lòng mình. Mặc dù tất cả họ đều tuyên xưng tin vào dòng huyết của Chúa Jêsus trên thập tự giá, nhưng điều kiện thuộc linh của họ vẫn giống như trước đây, vì họ không biết Lẽ Thật cứu rỗi được mặc khải trong sợi chỉ màu xanh của cánh cửa Đền Tạm. Nói cách khác, bởi vì những Cơ-đốc-nhân lầm lạc này không biết gì về ý nghĩa của phép báp têm mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng Báp-tít, nên tội lỗi vẫn còn trong lòng họ, và bản thân họ vẫn tiếp tục trở thành tội nhân.    
Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta bằng nước, huyết, và Thánh Linh (1 Giăng 5:6-8). Bằng cách ứng nghiệm Lời hứa của Đức Chúa Trời bằng Lời của Lẽ Thật thuần khiết của Ngài, Chúa Jêsus đã cứu chúng ta một cách tuyệt đối và hiển nhiên. Nói cách khác, Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi hết thảy tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả thông qua nước của Ngài, huyết của Ngài, và Thánh Linh được thể hiện trong sợi chỉ xanh, tím, đỏ của cánh cửa Đền Tạm. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều mà Đức Thánh Linh làm chứng đó là Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời thật sự, đã trở thành một Con Người, nhận lấy phép báp têm của Ngài từ Giăng Báp-tít, và tuôn đổ dòng huyết của chính Ngài trên thập tự giá để bị đoán phạt vì tội lỗi của chúng ta thay cho chúng ta. Ngài đã cứu tất cả chúng ta như vậy. Tuy nhiên, bất chấp sự thật Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta thông qua Phúc-âm của nước và Thánh Linh, vô số Cơ-đốc-nhân vẫn còn là tội nhân dù cho họ tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ một cách cuồng nhiệt đến đâu đi chăng nữa, tất cả là vì họ tin Chúa một cách mù quáng trong khi bỏ đi phép báp têm mà Ngài đã nhận từ Giăng Báp-tít.
Do đó, điều tuyệt đối không thể thiếu đối với tất cả chúng ta đó là không chỉ tin vào Đức Chúa Jêsus Christ theo Phúc-âm của nước và Thánh Linh, mà còn phải rao giảng nó như đã được chép trong Kinh thánh cho mọi người bởi đức tin, giống như Sứ Đồ Phao-lô đã làm. Phao-lô đã nói trong 1 Cô-rinh-tô 15:3-4: “Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh.” Khi Phao-lô đề cập: “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh” thì những từ “Kinh thánh” được đề cập đến ở đây nói tới Cựu Ước, bởi vì Tân Ước chưa được ban hành một cách thấu đáo vào thời điểm đó. Vậy, Phao-lô đang nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã chuộc hết mọi tội lỗi của thế gian chính xác theo đúng như nghi thức tế lễ của Cựu Ước. Chính vì Chúa Jêsus đã chịu báp têm bởi Giăng Báp-tít nên Ngài đã tuôn đổ dòng huyết của Ngài cho đến chết trên thập tự giá.
Bởi vì Chúa đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta thông qua phép báp têm của Ngài nên Ngài đã bị đóng đinh cho đến chết, và sự chết này trên thập tự giá là để gánh chịu mọi sự đoán phạt của chúng ta. Đây là cách mà Đức Chúa Jêsus Christ đã trở thành Cứu Chúa của chúng ta bởi việc đến đất này. Do đó, sự tha tội của Đức Chúa Trời sẽ ban cho những ai tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh. Sự cứu rỗi đời đời này đã đến với tất cả những ai tin vào Phúc-âm của nước và Thánh Linh.
Ha-lê-lu-gia!