Search

Bài giảng

Chủ đề 8: Đức Thánh Linh

[8-8] Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy qua ai? (Giăng 7:37-38)

Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy qua ai?
(Giăng 7:37-38)
“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.’”
 
 
Ai có thể uống nước hằng sống của Đức Thánh Linh?
Những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp của Chúa Jêsus của báp-têm và huyết Ngài trên Thập-tự-giá.
 
Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng của những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp. Giăng 7:38 nói, “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Điều này có nghĩa là có sự cứu rỗi thật và sự tha thứ tội cho những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 
Khi nào sự ngự trị của Đức Thánh Linh được thực hiện? Sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ có thể được nhận thấy khi một người nghe và tin Phúc âm thật. Phúc âm này nói rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài bởi Giăng. Qua đó con người có thể uống nước hằng sống của Thánh linh. Những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, và có thể kinh nghiệm nước sống thuộc linh tươi mát tuôn chảy và dầm thấm trong tâm hồn khô cằn mỗi khi họ giảng và nghe lời Đức Chúa Trời.  
Nước hằng sống của Thánh linh tuôn chảy trong lòng của những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, để công bố rằng Chúa Jêsus đến trong thế gian để cứu tất cả tội nhân ra khỏi tội. Đức Thánh Linh là sự thật không thể tách rời khỏi Phúc âm của Nước và Thánh linh, và ở trong những người tin nhận lời Đức Chúa Trời.  
Bất cứ ai muốn uống nước hằng sống của Đức Thánh Linh phải nhận sự tha tội bởi tin nhận Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá.  Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tồn tại trong lòng của những ai tin lời Đức Chúa Trời. Người tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh có nước hằng sống của Đức Thánh Linh  như dòng sông tuôn chảy trong lòng họ. Ngay trong lúc này, nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn ra như dòng suối trong lòng của những ai nhận sự tha thứ tội bởi tin vào Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. 
Tuy nhiên, chẳng có một giọt nhỏ nào trong lòng của những người không tin vào Phúc âm của lẽ thật. Cho đến khi tôi tin và nhận ra Phúc âm của Nước và Thánh linh, tôi không có một giọt nước hằng sống thuộc linh nào trong lòng của tôi. Trong lúc đó, mặc dù tôi tin Chúa Jêsus cách nhiệt thành, tôi vẫn không biết sự quan trọng của nước hằng sống của Đức Thánh Linh vì tôi không có Đức Thánh Linh trong lòng tôi Tuy nhiên, bây giờ tôi có Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh, và nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy cách tự do trong lòng tôi.
Bây giờ nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng tôi, và đến với lòng của những ai nghe và tin vào lời của Đức Chúa Trời. Thể như Chúa Jêsus nói, “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.” Nước hằng sống của Đức Thánh Linh làm tươi mới người khác qua các Cơ-đốc-nhân tái sanh là những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nước hằng sống này tuôn chảy trong lòng của tôi cùng với đức tin của tôi trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, làm cho người khác nhận được nó. Đức Chúa Trời để cho nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng tôi như dòng sông. Điều này chỉ quen thuộc với những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh.   
Như được chép trong Khải Huyền rằng không một ai có thể biết trừ những người đã nhận nó, sự ngự trị của Đức Thánh Linh và nước hằng sống là một sự hiểu biết bí mật, chỉ những ai biết và tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Vì thế, bạn sẽ biết những ai có Đức Thánh Linh ngự trị. Bạn sẽ biết rằng sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ được ban cho những ai tin vào Phúc âm của Chúa Jêsus. 
 
 

Tôi thường chỉ tin vào huyết trên Thập-tự-giá

 
Dù tôi tin huyết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá trên 10 năm, tội lỗi vẫn còn trong lòng tôi. Trong lúc đó, tôi đã có niềm tin rằng tội lỗi của tôi được tha thứ qua huyết của Chúa Jêsus. Tuy nhiên, tôi không thể nhận sự tha thứ trọn vẹn và sự ngự trị của Đức Thánh Linh qua loại đức tin này, và chỉ có sự bối rối, trống không trong cuộc sống của tôi. Dấu hiệu duy nhất để cho thấy tôi tin Chúa Jêsus là tôiỉ tham gia trong Hội Thánh. 
Đó là lý do tại sao tôi khởi sự quan tâm đến đức tin của tôi. “Tôi đã thật sự nhận Đức Thánh Linh chưa?” Khi lần đầu tiên tôi tin nhận Chúa Jêsus, lòng tội đầy tình yêu cho Ngài và ngay cả tôi có ân tứ nói tiếng lạ. Nhưng cái gì đã xảy đến cho tôi? Tôi nhận thấy rằng kinh nghiệm này là một xúc cảm nóng cháy nhưng không phải là dấu hiệu của sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tôi tin Chúa Jêsus nhưng Đức Thánh Linh và nước hằng sống của Đức Thánh Linh không ở trong lòng tôi.
Nó không thật sự quan trọng nếu lòng của tôi không nóng hoặc lạnh, vì đức tin của tôi căn cứ trên chủ thuyết của 4Calvin. Tôi phải thật sự trả lời những câu hỏi sau đây: 
(1) Đức Thánh Linh đang ngự trong tôi không? Không. Tôi không chắc Ngài ở trong tôi. 
(2) Có tội nào ở trong tôi không? Vâng, có. Tôi còn có tội dù tôi tin vào huyết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá. Tôi vẫn còn có tội trong lòng, ngay cả tôi tin Chúa Jêsus và cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Tội trong lòng tôi thì không bao giờ được sạch dù tôi cố gắng thế nào đi nữa.
 
4Một hệ thống giải thích giáo lý của Calvin. Nó nhấn mạnh vào tiền định và sự cứu rỗi. Năm điểm trong học thuyết của Calvin được phát triển trong Arminian.
Calvin dạy rằng: 1) Hoàn toàn hư hoại: Con người bị ảnh hưởng bởi tội lỗi trong mọi khía cạnh của cuộc sống: thân thể, linh hồn, tâm trí và cảm xúc. 2) Không xứng đánh hưởng ân huệ: ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho con người là hoàn toàn theo sự chọn lựa của Ngài và không có gì lệ thuộc bởi con người. Con người không xứng đáng với ân huệ đó. 3) Sự chuộc tội hữu hạn: Đấng Christ không phải gánh hết tội lỗi của từng cá nhân nhưng Ngài chi gánh tội lỗi cho những ai được lựa chọn. 4) Ân điển không cưỡng lại được: Ý muốn của Đức Chúa Trời kêu gọi một ai được cứu rỗi thì người ấy không thể từ chối được. 5) Sự vĩnh cữu của các thánh đồ: Con người không thể mất sự cứu rỗi. Nhưng bạn có thể nhận thấy cách rõ ràng về sự dạy dổ của nó trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, đặc biết là nhận thấy trong sự chuộc tội hữu hạn.
 
‘Làm thế nào tôi có thể nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh?’ ‘Làm thế nào tôi có thể tẩy sạch tội trong lòng mình?’ Đây là hai vấn đề dai dẳng trong tâm trí tôi, ngay cả sau khi tôi tin Chúa Jêsus. Tôi đã nói tiếng lạ sau khi tôi tin Chúa Jêsus và tôi cũng tin rằng tội của tôi đã được sạch nhờ vào đức tin của tôi trong huyết Chúa Jêsus.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tội càng ngày càng đầy trong lòng tôi. Tôi đầy dẫy tội lỗi.
Lời cầu nguyện ăn năn và kiêng ăn không làm sạch tội trong lòng tôi dù cho tôi chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus bao lâu đi nữa. Càng lo lắng tôi càng giảng sứ điep về Chúa Jêsus cho người khác. Tôi cũng tham gia vào nhà thờ cách thường xuyên và cống hiến chính mình tôi để phục vụ Chúa Jêsus, tin cậy vào huyết Ngài. 
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, kỹ tội trong lòng tôi ngăn cản tôi đến với đức tin thật. Thật khó tin vào Chúa Jêsus hơn bất cứ lúc nào khác. Tôi cố gắng tin cậy vào huyết Chúa Jêsus nhiều hơn và tiến tới với cố gắng tốt nhất của tôi và tăng thêm sự cống hiến cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự trống trải trong lòng tôi lại càng lớn hơn. Loại đức tin này làm cho tôi cảm thấy trống rổng và khờ khạo, rồi biến tôi thành tín đồ giả hình là người chỉ quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài. Nghĩ về chính mình tôi, “Mọi người tin Chúa Jêsus đều giống như thế, không phải chỉ mình tôi” Tôi cố gắng bào chữa rằng đức tin của tôi không phải là sai lạc. Huyết của Chúa Jêsus và sự cầu nguyện ăn năn vẫn không thể tẩy sạch tất cả kỹ tội của tôi.  
Đức tin gì có thể làm cho kỹ tội của tôi được sạch? Kỹ tôi của tôi chỉ có thể được tẩy sạch khi tôi tin là mọi tội của tôi được chuyển qua Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm trên sông Giô-đanh. Đó là những gì được chép trong Ma-thi-ơ 3:13-17. Tại sao kỹ tội của tôi không thể được xóa sạch bởi huyết Chúa Jêsus? Vì tôi đã không biết và không tin vào Phúc âm tốt đẹp, một Phúc âm chứa đựng ý nghĩa của phép báp-têm của Giăng trên Chúa Jêsus.
Điều này có nghĩa là mọi tội của thế gian đều được tẩy sạch qua phép báp-têm của Chúa Jêsus không? Vâng, đúng thế. Kinh-thánh chứng minh điều đó, “… nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3-5). Chúa Jêsus đến thế gian này và nhận tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài bởi Giăng.
Tôi đã vẫn còn nghi ngờ điều này và so sánh giữa Tân và Cựu ước để làm sáng tỏ. Kết quả là tôi thấy mọi việc đều đúng. Tất cả tội lỗi của thế gian đã được chuyễn qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm, và tất cả tội của tôi cũng được chuyển qua cho Chúa Jêsus trong lúc ấy. Tôi trở nên thánh qua đức tin của tôi trong những lời này. Tôi nhận ra rằng đó là lời của lẽ thật như được viết trong Kinh-thánh và đó là Phúc âm tốt đẹp nhất trên thế gian.  
Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng tại sao tội lỗi của tôi không được tẩy sạch chỉ trong huyết của Chúa Jêsus. Lý do là vì tôi không chuyển kỹ tội của tôi qua cho Chúa Jêsus trong khi không biết lẽ thật của báp-têm của Ngài trên sông Giô-đanh. Cuối cùng tôi đã nhận ra lẽ thật. Tôi học biết rằng Chúa Jêsus đến thế gian vì tôi, và Ngài cất tất cả tội lỗi thế gian qua phép báp-têm của Ngài, và sau đó chịu đóng đinh để giải cứu tôi ra khỏi tội lỗi của thế gian này. Tôi cũng học và tin trong lẽ thật rằng mục đích của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá là để cất tất cả tội lỗi của thế gian. Bây giờ tôi là người công chính nhờ đức tin của tôi trong Phúc âm tốt đẹp mà Chúa Jêsus ban cho chúng ta, và vì tất cả tội lỗi của tôi đã được tha.      
Không phải là giáo lý của hội thánh tẩy sạch tội lỗi của tôi, mà là báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá thực hiện điều đó. Tôi được cứu khỏi mọi tội lỗi của tôi và trở nên công chính không chỉ qua đức tin vào huyết của Chúa Jêsus mà qua đức tin trong phép báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập-tự-giá
Một việc nữa mà tôi muốn dâng lên Chúa lời cảm ta là vì Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên tôi sau khi tôi bắt đầu tin vào Phúc âm tốt đẹp. Bây giờ Đức Thánh Linh ngự trong tôi cùng với phép báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. 
Tôi cám ơn Chúa là Đấng ban cho tôi Phúc âm tốt đẹp và dẫn dắt tôi giảng dạy cùng một đức tin như của các sứ đồ của Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời ban cho tôi Đức Thánh Linh, dù tôi chỉ làm một việc là tin Phúc âm tốt đẹp của Ngài. Bây giờ tôi có thể phân phát sứ điệp này với một vinh dự và thuyết phục mọi người trên thế gian. Tôi có thể nói với họ một cách bảo đảm rằng chỉ tin vào huyết Chúa Jêsus không thôi thì không được tha tội.
Nhưng tôi có thể nói với họ rằng tất cả tội của họ chắc chắn được xóa sạch chỉ khi họ tin vào Phúc âm tốt đẹp, trong Phúc âm đó nói về Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Tôi không còn chút hổ thẹn nào trước Đức Chúa Trời khi tôi rao giảng Phúc âm tốt đẹp này. Bây giờ tôi vinh dự được giảng Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh Linh cho mọi người trên thế giới. Tôi dâng lên Chúa lời cám ơn. Tôi cám ơn Chúa Đấng dẫn cho tôi đến với nước hằng sống của Đức Thánh Linh bởi ban cho tội Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
 
 

Những thử thách đơn giản bày tỏ rằng Phúc âm thật là Phúc âm của Nước và Thánh linh

 
Bạn thật sự đã nhận sự tha tội và sự ngự trị của Đức Thánh Linh chưa? Làm thế nào bạn nói Phúc âm đó là Phúc âm thật? Lần kia tôi thực hiện cuộc trắc nghiệm cho một người mà người này đã tin Phúc âm tốt đẹp ban cho chúng ta bởi Chúa Jêsus. Cho người này, tôi chỉ giảng sứ điệp về huyết của Đức Chúa Jêsus Christ trên Thập-tự-gia. Tôi cũng nói với anh ta rằng không nên phạm tội nữa. Đối với người khác, tôi rao giảng Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Kết quả là người nhận sự tha tội bởi tin vào huyết Chúa Jêsus nói rằng anh ta phải tiếp tục cầu xin sự tha tội cho tội hàng ngày của mình. Nhưng người tin vào Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài nói rằng bây giờ anh ta trở nên người hoàn toàn vô tội
Anh ta nói rằng anh ta không có tội trong lòng vì anh ta tin vào lẽ thật là Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của anh ta và đã chịu xét đoán vì chúng rồi. Anh ta có thể nhận Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời vì anh tin vào Phúc âm tốt đẹp, Phúc âm đó công bố rằng báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian.   
Lý do mà người này có thể nói rằng anh ta không còn có tội trong lòng là vì anh đã nhận Đức Thánh Linh qua Phúc âm tốt đẹp. Đức Thánh Linh đã thúc dục anh ta nói rằng anh vô tội. Đức Chúa Trời ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh cho tất cả những ai tin báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá. Đức Thánh Linh ngự trị trong ai? Đức Thánh Linh được ban cho như là một món quà cho những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá.
Nhìn vào những hiện tượng siêu nhiên trong ngày lễ Ngũ tuần đã khiến cho nhiều người hiểu sai về lẽ thật nhận lãnh Đức Thánh Linh và đặt Phúc âm tốt đẹp ra ngoài. Người ta nghĩ rằng nếu họ cầu nguyện và tìm kiếm Đức Thánh Linh cách khẩn thiết, họ sẽ nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Trong thời gian dài, Cơ-đốc-nhân trên khắp thế giới không có một chút ý niệm nào về lẽ thật dạy rằng người ta có thể nhận Đức Thánh Linh chỉ bởi tin vào Phúc âm tốt đẹp của báp-têm của Chúa Jêsus và huyết. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều đầy tớ của Đức Chúa Trời, là người đẵ nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh xuyên qua đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, rao giảng Phúc âm để giúp người ta nhận được Đức Thánh Linh
Đức Chúa Trời ban cho những người tin vào Phúc âm tốt đẹp có được kinh nghiệm của sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Kinh-thánh chép, “Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:17). Tuy nhiên, người ta phải biết rằng cố gắng để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh mà không biết về Phúc âm tốt đẹp là một sai lầm. Không có một phương cách nào khác để nhận lãnh Đức Thánh Linh hơn là tin vào báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài.
Vì Đức Chúa Trời phán rằng người ta chỉ có thể vào nước Trời khi họ được tái sanh bởi Nước và Thánh linh, và chỉ những người tái sanh mới có ân tứ của Đức Thánh Linh, không có sự nghi ngờ nào về việc mọi người cần có sự ngự trị của Đức Thánh Linh mới có thể vào nước Thiên đàng. Bạn nghĩ thế nào về việc nhận lãnh Đức Thánh Linh và vào Thiên đàng mà không tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh? Không có cách nào khác để vào Thiên đàng hơn là tin vào Phúc âm tốt đẹp. Bạn chỉ có thể nhận Đức Thánh Linh bởi tin vào báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Như thể chúng ta trả tiền khi mua đồ, chúng ta nhận Đức Thánh Linh khi chúng ta tin vào Phúc âm tốt đẹp. 
Tôi muốn nói với các bạn rằng nếu các bạn thật sự muốn nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh, trước nhất bạn phải biết và tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. Rồi bạn sẽ có kinh nghiệm của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Bạn chỉ có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh bởi tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh.   
Tôi tin vào Phúc âm tốt đẹp và thời gian trôi qua, tôi cảm thấy cách mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời ban cho tôi Phúc âm tốt đẹp này là điều tốt đẹp và quí giá nhất trên thế gian. Tôi cảm tạ Chúa vô cùng. Bạn có nghĩ cùng cách với tôi không? Chúng ta nhận thấy rằng những ai trong chúng ta là người nhận được Đức Thánh Linh thì có phước hạnh vô cùng.
Tôi đang ban cho bạn một sứ điệp làm thế nào để nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi tin nhận Phúc âm tốt đẹp. Người ta chỉ có thể có đủ tư cách nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi chấp nhận Phúc âm tốt đẹp phước hạnh của sự tái sanh bởi Nước và Thánh linh. 
Giăng 7:38, Chúa Jêsus phán, “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Điều này có nghĩa là con ngườụi được tha tội bởi tin Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Jêsus Christ ban cho họ để được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ai là người tin vào Phúc âm tốt đẹp này sẽỉ kinh nghiệm sự tuôn tràn nguồn nước hằng sống thuộc linh. 
Dù tôi là một tín đồ sùng đạo trước khi tôi được tái sanh qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, không có nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng tôi. Tuy nhiên, sau khi tôi tin Phúc âm của Nước và Thánh linh, nước hằng sống bắt đầu tuôn chảy trong tôi cách tự do như lời Kinh-thánh chép. Ngay cả trong lúc này, nước hằng sống của Đức Thánh Linh cùng tuôn chảy với Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Chúa ban cho tôi. Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy cách dồi giàu trong lòng tôi suốt năm.  Tôi khởi sự làm công việc của một nhà truyền giáo, rao giảng Phúc âm tốt đẹp, sau khi nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
 
 

Sự xưng nhận đức tin của tôi sau khi tôi tin Phúc âm tốt đẹp và nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh 

 
Điều này xảy ra vào cuối mùa thu năm tôi vừa hai mươi tuổi. Đặc biệt mùa thu đó làm cho tôi suy nghĩ về cái chết không thể tránh khỏi. Cuộc sống của tôi trong mùa thu ấy được ghi nhận bằng sự bối rối, trống không và đen tối vì tội lỗi trong lòng tôi. Tôi huớng về một sự chỉ dẫn sai lạc, và không một suy nghĩ nào về việc quay trở lại. Thân xác tôi bệnh hoạn và sự trống trải trong lòng tôi càng lớn.  
Vì tội của tôi, tôi hoàn toàn thất vọng và ngay cả tôi cũng không nhận ra được nguyên nhân. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời mà nó sẽ đến vào cuối đời tôi cách thình lình, Tôi cầu xin sự tha thứ, “Lạy Chúa, Tôi muốn nhận được sự tha tội từ đức tin của tôi trong Ngài trước khi tôi qua đời. Cũng xin chữa lành bệnh trong thân thể tôi!” Tôi cầu nguyện và cầu nguyện.     
Và rồi, một hy vọng mới tuôn ra từ sâu thẩm trong lòng của tôi. Lòng tôi tràn ngập ước mong về Đức Chúa Trời, và nóng bỏng như quả cầu lửa. Nó không bị hủy diệt, nó là một hy vọng mới đang bùng cháy như ngọn lửa không hề tàn trong lòng tôi. Từ ngày đó, tôi bắùt đầu cuộc sống tôn giáo mới, tin vào Chúa Jêsus, Đấng chết trên Thập-tự-giá để cứu tôi khỏi mọi tội lỗi  
Không bao lâu sau đó, Tôi có kinh nghiệm nói tiếng lạ. Tôi tiếp tục đổ nước mắt ra khi tôi nghĩ về huyết Chúa Jêsus đã đổ ra trên Thập-tự-giá. Tôi cảm tạ vì Chúa đã đổ huyết ra trên Thập-tự-giá vì tội của tôi. 
Sau sự kiện đó tôi từ bỏ cuộc sống cũ của tôi và nhận một công việc mới cho phép tôi được giữ ngày Chúa nhựt thánh. Trong lúc đó, lòng tôi tràn ngập tình yêu cho Chúa Jêsus và lòng biết ơn tuôn chảy không ngừng bất cứ khi nào tôi nghĩ về huyết của Ngài trên Thập-tự-giá để cứu tôi khỏi tội. Đời sống thuộc linh tôn giáo của tôi lớn lên, nhưng nó chỉ căn cứ trên lời của huyết Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá.    
Tuy nhiên thời gian trôi qua, cuộc sống tôn giáo của tôi bắt đầu bị khó khăn bởi sự đau khổ về những yếu đuối và tội lỗi hàng ngày của tôi. Tất cả kỹ tội của tôi đã không hoàn toàn được tẩy xóa bởi đức tin của tôi trong huyết Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá. Tôi cố gắng tẩy sạch tội hàng ngày của tôi qua lời cầu nguyện ăn năn. Tuy nhiên, lời cầu nguyện tôi dâng trong hy vọng nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì không hoàn toàn được tẩy sạch. Kỹ tội của tôi chồng chất thêm.    
Dù tội của tôi không hoàn toàn được thanh tẩy qua lời cầu nguyện ăn năn của tôi. Tôi tin rằng mỗi lần tôi phạm tội, tôi có thể được thanh tẩy bởi lời cầu nguyện ăn năn của tôi và bởi suy nghĩ về huyết của Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá. Càng tiếp tục đời sống tôn giáo của tôi, kỹ tội của tôi càng chồng chất vì sự yếu đưối của tôi. Sự sầu khổ của tôi càng tăng vì những tội này.
Tôi trở thành Pharisi Cơ-đốc-nhân, và tôi được chỉ định chức vụ chấp sự và sau đó là nhà truyền giáo mà không hề quan tâm đến tội của tôi. Tôi đi ra và rao giảng Phúc âm bất cứ khi nào tội cảm thấy đau đớn vì kỹ tội của tôi, và suy nghĩ rằng đây là phương cách làm sạch linh hồn tôi. Nhưng tội của tôi không được thanh tẩy qua loại đức tin dựa trên giáo lý và sự tự tận hiến.  
Tôi chỉ có kinh nghiệm được cái bẩy của Satan. Tôi rơi vào sư đoán phạt vì kỹ tội của tôi và cảm thấy sự thúc giục muốn chết vì tội của mình. “Ngươi có tội, phải không?” Satan tiếp tục kết án và hành hạ tôi vì tội lỗi của tôi.     
Đức tin của tôi sắp suy sụp. Tôi nhận thấy rằng tôi không thể tẩy sạch tội lỗi của tôi chỉ qua đức tin trong huyết Chúa Jêsus và sự cầu nguyện ăn năn, và thật sự tôi thấy mình ở trong tình trạng thất bại. 
Học chủ thuyết Calvin trong trường thần học, tôi thích nguyên nhân Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng. Tôi hỏi nhiều giáo sư tại sao Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng trên sông Giô-đanh. Nhưng câu trả lời của họ thường là những loại rập khuôn, như là Ngài chịu báp-têm để bày tỏ sự khiêm tốn của Ngài hay là để tuyên bố rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên những câu trả lời này không đủ để thuyết phục tính tò mò của tôi.   
 
 
Lẽ thật về báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng khiến tôi nhận ra Phúc âm tốt đẹp
 
Sau thời gian ở chủng viện, tội của tôi vẫn không được tẩy sạch , và tôi đau khổ dưới gánh nặng của tội lỗi hơn trước kia. Rồi một ngày nọ tôi hiểu tại sao Chúa Jêsus chịu báp-têm và tại sao Ngài nói mọi việc công bình sẽ được thực hiện qua việc làm này. Đó là Phúc âm tốt đẹp nói rằng tất cả tội của tôi đã được chuyển qua Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài ở sông Giô-đanh. Đức Chúa Trời giúp tôi nhận rỏ lẽ thật này qua lời được viết ra của Ngài. 
Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời nhiều lần về Phúc âm tốt đẹp được ghi chép trong đó, cuối cùng tôi tôi nhận ra lẽ thật rằng tất cả tội của tôi đã chuyển qua cho Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài bởi Giăng và rồi Ngài chịu phán xét vì chúng trên Thập-tự-giá. 
Tôi nhận thấy rằng Đức Thánh Linh đã thật sự ngự trong tôi. Tất cả tội lỗi trong lòng của tôi đã hoàn toàn được tha thứ sau khi tôi hiểu và tin nhận Phúc âm tốt đẹp này. Những tội  đã kéo tôi vào sự thất vọng và thất bại đã hoàn toàn được thanh tẩy bởi quyền năng của Phúc âm tốt đẹp. Những tội lỗi mà không bao giờ được tẩy sạch bởi sự tận hiến không ngừng và lời cầu nguyện ăn năn đã hoàn toàn biến mất lập tức. Tôi thành kính cám ơn Chúa.
Tôi nói lên chân lý khi tôi nói rằng tất cả tội lỗi của thế gian không thể được tẩy sạch chỉ qua huyết Chúa Jêsus trên Thập-tự-giá. Chúa Jêsus chịu báp-têm bởi Giăng dẫn đến sự tha tội. Bây giờ mọi người sẽ hiểu và tin rằng tất cả tội lỗi của họ đã được tẩy sạch nhờ Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Tôi có sự ngự trị của Đức Thánh Linh sâu trong lòng tôi vì tôi tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh, và lời chứng của Đức Chúa Trời, mà Ngài chứng nhận về Con của Ngài, đủ để trục xuất tất cả tội trong lòng tôi. Tôi nhận Đức Thánh Linh như chim bồ câu là kết quả của đức tin trong Phúc âm tốt đẹp
Từ ngày ấy, Đức Thánh Linh làm việc trong lòng tôi, làm cho tôi có thể thực hiện công việc thuộc linh của tôi, nói cách khác là rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Bây giờ không còn tội trong lòng tôi. Báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng và huyết Ngài trên Thập-tự-giá là chứng cớ của sự tha tội và dẫn tôi đến với sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa. Đức Thánh Linh đến trên tôi cách êm dịu như chim bồ câu và bắt đầu ngự trong tôi từ ngày tôi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Ngài bắt đầu làm việc trong lòng tôi đôi khi như chim bồ câu, lúc khác như nung như đốt.   
Bây giờ bạn có thể nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh nếu bạn chấp nhận và tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Bạn không muốn nhận Đức Thánh Linh và ngợi khen Chúa bởi tin vào Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh sao? Bạn không muốn cùng làm việc với tôi trong việc rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cho toàn thế giới sao? Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh sẽ thánh hóa bạn và cho bạn sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Phúc âm từ đức tin đến đức tin. Đó là lý do tại sao sự ngư ỉ trị của Đức Thánh Linh chỉ được ban cho qua đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh.
 
 
Những điều kỳ diệu mà Đức Thánh Linh đã làm trong tôi
 
Sau khi tôi nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, tôi bắt đầu làm việc trong một Hội thánh mới để giảng Phúc âm tốt đẹp. Đức Thánh Linh ban cho tôi quyền năng để rao giảng Phúc âm tốt đẹp.  
Trong thời gian đó có một việc xảy ra. Thành phố nơi tôi đang sống, có một thủy thủ làm việc với một thương nhân ngoại quốc. Người này là một chấp sự. Một lần kia ông ta ngừng lại bên khách sạn để làm công việc với vài người và ông ta thấy bích-chương của chúng ta ở đó. Oâng bị lôi cuốn bởi lời mời và cố gắng quan hệ với tôi. Oâng ta gặp tôi và nói ông sống trong tội lỗi một thời gian dài. Sau năm giờ bày tỏ Phúc âm của Nước và Thánh linh, cuối cùng ông ta nhận ra lẽ thật của sự chuộc tội. Oâng được tái sanh,và đồng thời nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Đây là một câu chuyện khác xảy ra khi tôi đi tìm một ngôi nhà thờ. Tôi thấy một tòa nhà đẹp tuyệt vời. Nhưng trong lúc đó tôi không đủ tiền để mướn nó làm nơi nhóm họp. Nó dường như bất năng cho tôi để thuê tòa nhà này với một số lượng tiền thiếu khá lớn. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh nói với tôi, “Hãy can đảm và mạnh mẽ.” Thật ngạc nhiên, tôi đã có thể thuê được tòa nhà thờ và làm việc cho Ngài nhờ sự giúp đở của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giúp tôi rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh từ lúc ấy. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng tôi ở với tôi ngay lúc này, thúc giục tôi rao giảng Phúc âm tốt đẹp cho mọi người. Tôi nhận thấy hể ai nghe và tin Phúc âm tốt đẹp thì nhận lãnh Đức Thánh Linh
Tôi cám ơn Đức Thánh Linh là Đấng ban cho tôi khả năng để rao giảng Phúc âm tốt đẹp. Tôi biết rằng cả đời sống tôi cũng không đủ để viết về những gì Đức Thánh Linh đã làm cho tôi. Đức Thánh Linh cho tôi sống với nước hằng sống tuôn chảy trong lòng tôi. Tôi cám ơn Ngài là Đấng ngự trong tôi. 
 
 
Đức Thánh Linh thành lập Hội Thánh để chúng ta cùng bước đi với Ngài qua Phúc âm của Nước và Thánh linh 
 
Lần kia, tôi đi ra một vùng hoang dã để giảng Phúc âm tốt đẹp. Lúc ấy, Đức Chúa Trời dẫn tôi đến một thành phố nhỏ và gặp một nhóm người là những người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hướng dẫn giảng Phúc âm tốt đẹp cho họ và khiến họ nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Họ cũng nhận Đức Thánh Linh bởi nghe và tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh làm cho họ trở thành những người cộng tác của tôi, và tôi rao giảng Phúc âm tốt đẹp cho toàn thế giới cùng với họ từ lúc ấy.  
Trong lúc ấy họ chỉ là một nhóm nhỏ, không thuộc vào bất cứ một giáo phái nào. Họ muốn sống theo lời Đức Chúa Trời, nhưng thường cầu xin Đức Chúa Trời cho sự tha thứ tội của họ vì họ nô lệ trong tội lỗi. Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi đến với nhóm người này và thúc giục tôi giảng Phúc âm tốt đẹp. Tôi có thể thấy rằng Đức Thánh Linh chuẩn bị cả tôi và họ để gặp nhau. Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi rao giảng phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Khởi sự bằng một hệ thống tế lễ như được ghi chép trong Lê-vi ký, và người ta nhận Đức Thánh Linh qua lời của Phúc âm tốt đẹp.      
Đức Chúa Trời thành lập Hội-thánh của Đức Thánh Linh cùng với những tín đồ trong Phúc âm tốt đẹp. Bây giờ ngày càng nhiều chiên hơn bắt đầu nhận Đức Thánh Linh và gia nhập Hội-thánh. 
Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi khởi sự mở trường truyền giáo và môn đồ hóa. Ngài giúp tôi dạy lời của Đức Chúa Trời cho người khác và giúp họ vâng phục bởi đức tin và phục vụ như những nhân sự của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép công việc của Phúc âm tốt đẹp xảy ra bất cứ nơi nào họ đến, và Đức Chúa Trời thành lập các Hội-thánh Ngài qua họ. Đức Thánh Linh hướng dẫn đầy tớ Ngài để rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh hướng dẫn người công chính, là những người nhận sự tha tội, hiệp một trong Hội-thánh và được chúc phước để sống một cuộc sống công chính trên đất này
Satan đã lừa dối người ta từ xa xưa và nó còn tiếp tục làm như thế. Satan nói với con người rằng họ nhận Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện ăn năn, kiêng ăn và việc đặt tay. Điều này hoàn toàn sai. Con người không thể nhận Đức Thánh Linh qua cầu nguyện ăn năn hoặc việc đặt tay. Họ chỉ có thể nhận Đức Thánh Linh khi họ được tha tất cả tội lỗi bởi tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh, mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đây là ý nghĩa thật của sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh tiếp tục hướng dẫn các môn đồ của Chúa Jêsus rao giảng Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh để giúp người ta nhận Đức Thánh Linh. 
 
 
Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng tôi phổ biến văn học Cơ-đốc trên toàn cầu
 
Như Phao-lô để lại Phúc âm tốt đẹp trong các thơ tín của ông, Đức Thánh Linh ngự trong lòng của tôi làm chất xúc tác cho tôi rao giảng và phổ biến Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh trong bài viết. Đó là lý do chúng ta phát hành văn phẩm Cơ-đốc chứa đựng Phúc âm tốt đẹp, để dẫn người tin nhận lãnh Đức Thánh Linh. Trước tiên chúng ta khởi sự bằng những sách nhỏ với vài trang, nhưng không bao lâu những quyển sách chứa đựng Phúc âm tốt đẹp được phổ biến khắp thế giới.
Đức Thánh Linh ngự trong tôi hướng dẫn càng ngày càng nhiều người gia nhập vào Hội-thánh sau khi nhận sự tha tội bởi đọc những quyển sách và tin Phúc âm tốt đẹp. Xa hơn nữa, Ngài dẫn dắt chúng ta rao giảng Phúc âm cho người nói tiếng nước ngoài. Ngài hướng dẫn chúng ta rao giảng Phúc âm trong khoảng 150 quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm cả nước Mỹ.   
Đức Thánh Linh thúc đẩy sự cầu nguyện cho việc truyền giáo thế giới và cũng hướng dẫn chúng ta dịch Phúc âm tốt đẹp ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới và rao giảng chúng qua văn phẩm Cơ-dốc vì thế nhiều quốc tịch khác nhau có thể nghe và tin nó. Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi làm việc với nhiều môn đồ mới trên các nước khác nhau và rao giảng Phúc âm tốt đẹp chung với họ. Tôi dâng lên Đức Thánh Linh lời tạ ơn
Đức Thánh Linh làm đầy trong tôi nhiệt tình trong sự rao giảng Phúc âm cho nước Nga. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện và ban cho chúng tôi cơ hội để gặp được những nhà truyền giáo người Nga tìm kiếm lẽ thật và rao giảng Phúc âm cho họ. Rồi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh giống như chúng tôi, sau khi nghe và tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh.      
Một trong những người ấy là giáo sư của trường đại học ở Moscow, tặng lời làm chứng này cho tôi sau khi nghe Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. 
“Tôi đã tin Đức Chúa Trời trong 6 năm qua, nhưng tôi không thật sự hiểu Ngài. Tuy nhiên, sau khi nghe về Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh, tôi có đức tin mạnh mẽ và sự an ủi êm dịu trong lòng tôi. Tôi thật sự cám ơn Chúa. Tôi có những suy tư cho đến khi tôi được hướng dẫn đến với một đời sống tôn giáo trong đức tin đúng. Đời sống tôn giáo của tôi chỉ quan tâm đến huyết của Chúa Jêsus Đấng chết vì tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên tôi không có ý tưởng rằng Đức Chúa Trời đã tẩy sạch tội lỗi của tôi.  
Rồi tôi gặp một Mục sư tái sanh và nghe về Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và học biết rằng tôi vẫn là tội nhân. Tôi cố gắng tìm ra nhiều hơn về Phúc âm tốt đẹp và về ý nghĩa cuộc sống công nghĩa. Tôi nhận ra rằng tất cả tội lỗi của tôi đã chuyển qua cho Chúa Jêsus khi Ngài chịu báp-têm. Đó là Phúc âm tốt đẹp. Tôi nhận ra rằng không chỉ nguyên tội, nhưng tội lỗi hàng ngày của tôi và tất cả tội của tôi trong tương lai đã chuyển qua cho Chúa Jêsus qua báp-têm của Ngài. Tôi nhận được hạnh phúc lớn của cuộc sống tái sanh bởi nghe và tin Phúc âm này của lẽ thật.”
Nhiều người Nga bao gồm cả vị giáo sư này đã nhận Đức Thánh Linh bởi nghe và tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh. Bây giờ Hội thánh của Đức Thánh Linh đã được thành lập ở đó, ngày càng có nhiều người đến tin nhận Phúc âm tốt đẹp qua công việc của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã làm tất cả những điều này, và vì thế tôi dâng lên Chúa Thánh linh lời cảm tạ.
Đức Thánh Linh ngự trong tôi và làm cho tôi thành Cơ-đốc-nhân tái sanh, giống như tất cả những ai tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh và bây giờ tôi rao giảng Phúc âm tốt đẹp cho thế giới. Ngài hướng dẫn những quyển sách Phúc âm tốt đẹp của chúng tôi được tiếp tục dịch ra không chỉ tiếng Anh, nhưng ra nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới. Tôi dâng lên Đức Thánh Linh lời tạ ơn. Bạn cũng có thể nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời muốn bạn có sự ngự trị của Đức Thánh Linh
Nhiều người cố gắng nhận Đức Thánh Linh bởi kêu cầu danh Ngài và dâng lên những lời cầu nguyện thống thiết. Tuy nhiên, cố gắng nhận Đức Thánh Linh mà không có Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho là một sai lầm. Nói rằng người ta có thể nhận Đức Thánh Linh mà không nhờ Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh của Chúa Jêsus là lời dạy sai lạc. 
Các môn đồ của Chúa Jêsus nhận Đức Thánh Linh mà không có Phúc âm tốt đẹp do Đức Chúa Jêsus ban cho sao? Không, hoàn toàn không. Bạn nên biết rằng ngày nay Đức Thánh Linh ngự trong những ai tin Phúc âm tốt đẹp của Nước và Thánh linh, và nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng của họ. Ngay cả bây giờ, nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng tôi cùng với Phúc âm tốt đẹp. Ha-lê-lu-gia! Tôi cám ơn Chúa.