Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 7-4] Xác thịt của chúng ta chỉ phục vụ cho xác thịt (Rô-ma 7:14-25)

(Rô-ma 7:14-25)
“Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.”
 
 

Ân điển của Ngài kỳ diệu biết bao!

 
Chúng ta dâng sự cảm tạ lên Đức Chúa Trời của chúng ta Đấng cho phép chúng ta buổi họp mặt Kinh thánh Mùa Hè và cai trị trên mọi thời tiết, ngăn chận những cơn bảo lớn để ban cho chúng ta những ngày đẹp trời này. Ngài đã tập họp chúng ta là dân sự Ngài lại với nhau để ban cho chúng ta Lời của Ngài và làm chúng ta vui sướng trong sự thông công với nhau và với Thánh Linh. 
Đức Chúa Trời hàng sống! Ân điển của Ngài thật diệu kỳ biết bao! Người ta nghĩ rằng cơn bảo “Doug” sẽ chắc chắn đến với đất nước chúng ta, các viên chức của đội tuần tra đã rút tất cả trại viên vào trong khu vực thung lũng In-Jae. Tôi đã đi xuống phố In-Jae trưa nay. Tôi nghe người ta trò chuyện với nhau, lo lắng về cơn bảo mạnh, nói về sức mạnh và sự tàn phá của cơn bảo này khi nó đi qua. 
Nhưng mọi việc sẽ xảy ra theo cách mà người ta mong đợi, ngay cả chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời, tập họp lại đây cho kỳ nghĩ hè không? Nếu chúng ta cầu nguyện, trời sẽ không mưa bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ thổi bay dân sự Ngài đi chăng? Đức Chúa Trời cai trị trên thời tiết, nhưng Ngài làm thế trên sự trả giá đức tin của chúng ta. Ngài làm việc cách khôn ngoan, và điều này có nghĩa là Ngài sẽ không trắc nghiệm một ai trong chúng ta mà đức tin của họ vừa mới bắt đầu bởi làm cho họ ngạc nhiên. “Tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơn bảo khi chúng ta có kỳ nghĩ hè này?” 
Tôi không có quyền lực để ngăn chận cơn bảo mạnh “Doug” khi tôi nghe tin tức về nó. Tất cả mọi việc tôi có thể làm là cầu nguyện. Buổi học Thánh Kinh Mùa Hè đã lên chương trình rồi, chúng ta đã họp lại với nhau rồi, tôi không thể làm gì hơn nữa. Tôi lo lắng cho nhà nguyện này không đủ vững chắc trước cơn bảo mạnh, nó được xây dựng bởi những vật liệu tiền chế. Vì thế tôi không thể làm gì ngoại trừ nương dựa vào Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện, “Đức Chúa Trời ôi xin giúp chúng tôi. Bảo vệ chúng tôi. Trong danh Chúa Jêsus tôi cầu xin, Amen.” Và chắc chắn Đức Chúa Trời ngăn chận cơn bảo mạnh Doug! Tôi tin Đức Chúa Trời biết mọi sự. Ngài dẫn dắt chúng tôi an toàn vì Ngài biết hoàn cảnh của chúng tôi hơn chúng tôi biết. 
Thời tiết bày tỏ cho chúng tôi cách chi tiết rằng Đức Chúa Trời sống. Tôi nghe tiếng vang của sấm như tiếng nổ đùng đùng của súng trong trại tôi. Vì thế tôi ra khỏi trại và nhìn lên bầu trời. Bầu trời tối đen và dầy đặt mây đang kéo đến thung lũng. Vì thế tôi cầu hỏi, “Lạy Chúa, mây đang đến chăng?” Đức tin tôi bắt đầu suy yếu đi. “Chúa ôi! Cái gì sẽ xảy đến? Bảo sẽ đến đây chăng? Thật sự ở đây chăng?” Nhưng tôi đã cầu nguyện và tin nơi Đức Chúa Trời, và cầm giữ đức tin này, tôi thưa với Đức Chúa Trời, “Chúa ôi! Tôi tin Ngài sẽ bảo vệ chúng tôi. Tôi tin nơi Ngài. Tôi tin rằng Ngài đã làm cho chúng tôi rồi.” Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta thật sự, như điều chúng ta tin. Chúng tôi cảm ơn Ngài bằng tấm lòng của chúng tôi. 
 
 

Xác thịt là ích kỷ và xấu xa

 
Chúng ta không thể làm gì được nếu Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời gìn giữ và giúp đở chúng ta. Hãy xem lời Đức Chúa Trời. Rô-ma 7:14-25 nói với chúng ta rằng Sứ đồ Phao-lô thấy chính ông khi ở trong xác thịt và bị bán cho tội lỗi. Ông cũng khám phá ra rằng đó là luật mà xác thịt không thể làm gì hơn là ngoại trừ phạm tội trong khi ông ta còn sống. 
Chúng ta những người tái sanh cũng làm việc xấu, dù chúng ta muốn làm việc tốt bởi xác thịt. Rô-ma 7:19 nói rỏ, “vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.” Chúng ta thấy rằng không có điều lành ở trong chúng ta. Vì điều này, chúng ta thở dài trong đau khổ, nghĩ rằng, “Tôi sẽ giữ được đức tin tôi không?” Chúng ta đau khổ vô cùng vì thất vọng và xác thịt xấu xa. Bạn có biết xác thịt ích kỷ thế nào không? Rô-ma 7:18 nói, “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn.”
Chúng ta luôn luôn nhận phần về mình ngay cả khi chúng ta là những hạt giống xấu. Bạn có biết con người ích kỷ thế nào không? Chúng ta biết chắc chắn là chúng ta xấu, nhưng chúng ta không đứng về phía Chúa; chúng ta đứng về phía của riêng mình. Chúa chắc chắn là tốt lành và ý chỉ Ngài cũng là tốt lành. Chúng ta biết rằng chúng ta xấu, nhưng vì chúng ta yêu chính mình quá nhiều. Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta không được có các thần khác. Đức Chúa Trời phán với chúng ta điều này để ban cho chúng ta sự hiểu biết về tội lỗi. 
Chúng ta yêu chính chúng ta và làm mọi điều vì chính chúng ta, mặc dù chúng ta biết chúng ta ích kỷ và tự cho là công chính. Chúng ta vui thích khi có điều lợi đến với chúng ta và chúng ta keo kiệt, bủn xỉn biết bao đối với Chúa. Đó là vì chúng ta vô ý thức. Con trẻ không bao giờ để mất chiếc bánh ngọt của nó. Nó cầm chặt trong tay cho đến khi bánh vụn nát ra, và chúng không bao giờ chia xẻ vì chúng là con trẻ và không ý thức. Chúng không biết là có nhiều vật quí giá trên thế gian này hơn là những chiếc bánh ngọt. Con trẻ là như thế; chúng ta là như thế. 
Tội lỗi chúng ta đã được thanh tẩy, nhưng chúng ta vẫn còn ích kỷ. Chúng ta dâng sự cảm tạ lên Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta vô tội và ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta bởi năng quyền của Ngài. Nhưng một cuộc chiến bắt đầu trong chính chúng ta khi chúng ta nhận sự tha tội và được tái sanh. Cuộc chiến giữa xác thịt và Thánh Linh. Chúng ta hạnh phúc sau khi chúng ta được tái sanh, nhưng chúng ta sớm đau khổ vì cuộc chiến này. Nhưng bây giờ Chúa muốn chúng ta hành động vì Vương Quốc Đức Chúa Trời. 
Chúa chúng ta từ bỏ sự vinh hiển của Ngài vì chúng ta. Ngài mang lấy hình thể xác thịt. Ngài không đến thế gian như một người đẹp trai. Ngài đến thế gian là một người khiêm nhu, có thể như một người thấp và xấu. Sự thật, Kinh thánh nói Chúa Jêsus là người không đẹp trai gì cả. Ê-sai nói, “Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.” (Ê-sai 53:2). Dù vậy, Chúa đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta. 
Xác thịt chúng ta chỉ phục vụ cho tội lỗi. Phao-lô biết rằng xác thịt của ông là một khối tội, vì thế ông nói, “tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” và ông không nói chi tiết cách tĩ mĩ vì ông hổ thẹn về tội lỗi của ông. 
Chúng ta giống như thùng rác. Chúng ta là những khối tội. Đau xót thế nào khi chúng ta thấy một dấu vết rác rưởi phía sau chúng ta. Nó làm đau nhói lương tâm chúng ta, chúng ta thưa với Chúa, “Chúa ôi! Tôi không thể làm điều này, và tôi muốn sống theo ý Ngài, nhưng tôi lại vi phạm. Làm thế nào tôi có thể ngưng lại, Chúa ôi?” 
 
 

Chúng ta có thể cảm tạ Chúa khi chúng ta biết sự xấu xa của chúng ta 

 
Chúng ta phải nghĩ về ân điển mà Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời chúng ta, ban cho chúng ta. Chúng ta phải nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong lòng chúng ta. Chỉ như thế chúng ta mới biết cái gì là đúng và chỉ như thế chúng ta mới có thể bắt đầu phục vụ Chúa. Đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đức tin của chúng ta trong Ngài mà chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, dâng chính chúng ta cho Ngài, và đắc thắng bất cứ sự thách thức nào đang chờ đợi chúng ta khi chúng ta đi theo Đức Chúa Trời với cả lòng chúng ta, và bước đi với Ngài. 
Chúng ta bắt đầu từ chối chính chúng ta khi chúng ta biết rằng chúng ta là xấu và vô ích trước Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận thức rằng tránh xa tội lỗi là không thể không phục vụ Ngài vì xác thịt của chúng ta và chúng ta không thể làm bất cứ điều gì, mặc dù chúng ta được chúc phước rất lớn, vì sự yếu đuối của chúng ta. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Đấng ban phước cho tôi để phục vụ Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không đặt tôi vào trong chức vụ để phục vụ Phúc âm, Tôi vẫn còn ở trong khối tội mà nó tồn tại trong xác thịt và không bao giờ làm bất cứ việc gì ngay thẳng trước Ngài. 
Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm cho tôi có thể hầu việc Ngài. Đó là tại sao tôi dâng lời cầu nguyện như thế này, “Cám ơn Chúa. Lạy Chúa! Con cần tiền, nhưng con không có. Con muốn tất cả những điều này vì Ngài, mặc dù con không có gì. Xin giúp con. Con sẽ không dùng tiền cho con, nhưng cho Ngài. Nếu con dùng cho chính con, xác thịt con sẽ sung túc. Nhưng con muốn dùng nó cho Chúa và cho công việc công chính. Tiền này rất có giá trị cho con, vì con làm việc rất khó nhọc vì nó. Và vì nó quí cho con nên con dâng cho Ngài. Xin hãy dùng nó cho công việc công chính của Ngài.” 
Những ai biết sự xấu xa của họ thì biết rằng không có điều gì tốt ở trong họ. Tôi muốn nói gì trong câu, ‘không có gì tốt ở trong họ’? Nó có nghĩa rằng họ chỉ có những điều xấu trong xác thịt. Đó là sự xấu xa chỉ để sống cho bản ngả. 
 
 
Chúng ta cám ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta 
 
Phao-lô xưng nhận rằng, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. (Rô-ma 7:24-25). Xác thịt phục vụ cái gì? Xác thịt luôn luôn phục vụ tội lỗi. Tuy nhiên chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời bằng tấm lòng của chúng ta. Qua ai chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời? Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Phao-lô nói, “Cám ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!” Tôi cũng làm thế. Nếu Chúa không cất hết tội lỗi của tôi, tôi không thể được cứu vì xác thịt vẫn phục vụ cho tội lỗi. 
“Tôi cám ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta!” chúng ta dâng sự cảm tạ lên cho Chúa vì Ngài cất tất cả tội lỗi của tất cả xác thịt (chỉ tỏ con người – chú thích của người dịch). Xác thịt chúng ta chỉ phục vụ cho tội lỗi, ngay cả sau khi chúng ta nhận sự tha tội. Nhưng lòng của chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời, Lý do tại sao chúng ta cảm tạ Chúa và tại sao lòng của chúng ta được xưng công chính là vì qua Đức Chúa Jêsus Christ. Bạn tin điều này không? Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài vì Ngài đã tẩy xóa tội lỗi của chúng ta. Nếu Chúa không cất tội lỗi đi và cứu chúng ta khỏi tội lỗi của xác thịt, chúng ta sẽ bị hình phạt đời đời. Bạn tin điều này không? 
Chúa không cất tất cả tội lỗi của chúng ta, làm thế nào chúng ta có sự bình an, làm thế nào chúng ta có thể dâng sự cảm tạ lên Chúa, và chúng ta có thể phục vụ Ngài không? Làm thế nào một người ở dưới tội lỗi có thể giúp đở người khác? Làm thế nào một người ở trong tù có thể cứu người khác đang ở trong tù ra khỏi được? “Tôi cám ơn Đức Chúa Trời - qua Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta.” Chúa tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài, và để ban cho chúng ta sự bình an trong lòng. 
 
 
Chúng ta đã bị chết đối với thế gian 
 
Làm thế nào chúng ta có thể rao giảng Phúc âm, phục vụ Chúa, làm việc cho Ngài và đóng góp vào chức vụ của Ngài mà không có Chúa? Chúng ta làm tất cả những điều này vì Chúa. Chúng ta tiếp tục bước theo Chúa ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia – không bao giờ thay đổi. Đây là đức tin đúng. Những ai phục vụ Chúa thì giống như người đàn bà khôn ngoan, đạo đức giữ nhà mình tốt. Không sống một cuộc sống tôn giáo thay đổi như một cái chảo chiên nguội đi cách dể dàng khi không còn nhiệt lượng. Bạn nên bước theo Chúa trong mọi lúc, cho đến khi Ngài trở lại. Coi như bạn đã bị chia lìa và chết đi đối với thế gian sau khi bạn được tái sanh. Tôi muốn bạn nhớ rằng bạn không phải là người của thế gian này nữa. Bạn đã chết đối với thế gian rồi. 
Tên của chúng ta bị loại bỏ khỏi gia phả của thế gian. Bạn hiểu không? Tên của chúng ta không còn ở đó nữa. 
Thế gian có thể nói với bạn rằng, “Lâu quá không gặp. Cái gì xảy ra thế? Tôi nghe bạn gia nhập Hội Thánh. Tôi cũng nghe rằng tất cả tội lỗi của bạn được tha. Vì thế bạn vô tội hả?” 
“Vâng, tôi không có tội.” 
“Thật là lạ. Tôi nghĩ bạn rơi vào một Hội thánh sai lạc.” 
“Không, đừng nhìn việc này như thế. Hãy đến với Hội thánh của tôi. Bạn sẽ nó tốt đẹp như thế nào!” 
“Tôi vẫn nghĩ là bạn không bình thường.” 
Rồi chúng ta nghĩ,“Tại sao họ không hiểu tôi? Tôi muốn họ hiểu tôi.” Nhưng những người chưa được tái sanh có thể hiểu chúng ta được không? Làm thế nào những người chưa trở nên vô tội hiểu chúng ta được? Làm sao họ có thể hiểu rằng Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian đi rồi? Họ không thể. Vì thế đừng mong chờ họ hiểu bạn. Chúa đã nói lời tạm biệt với thế gian vì chúng ta. Ngài đã vẩy chiếc khăn tay màu vàng trên Thập-tự-giá. Ngài nói, “Mọi việc đã được trọn?” (Giăng 19:30), vì sợ rằng chúng ta không thể nói lời chào tạm biệt vì chúng ta quá dễ dao động bởi lòng thương hại. Ngài cũng nói, “Ta đã loại trừ tên của nguơi ra khỏi gia phả thế gian rồi.” 
 
 
Chúa cho phép chúng ta, là người không bao giờ có thể phục vụ Ngài được bây giờ có thể phục vụ Ngài bởi Ngài đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta
 
Là người không bao giờ có thể phục vụ Chúa, chúng ta được tạo nên người mới để có thể phục vụ Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ. Trong bản chất tự nhiên, chúng ta là người không bao giờ có thể hầu việc Chúa. Chúng ta phải ca ngợi Ngài đã đem chúng ta đến với Hội thánh Ngài và làm cho chúng ta có đủ tư cách phục vụ Ngài. Chúa dùng chúng ta. Không đúng để nói rằng chúng ta phục vụ Ngài. Bạn hiểu không? Chúa công chính sử dụng chúng ta trong công việc công chính của Ngài. 
Nhà truyền giáo Lee lần nọ trong thí dụ cho bài giảng của ông có liên hệ đến phân bón và nói rằng ông ta (đã) là rác bẩn và ghê tởm như là một đống phân hôi thúi. Nhưng ngay cả đó chỉ là sự diễn đạt nhẹ nhàng. Chúng ta vẫn còn tệ hại hơn mọi việc ghê tởm khác mà chúng ta có thể tưởng tượng đến. Giê-rê-mi 17:9 nói, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” Đức Chúa Trời có thể làm cho những ai có lòng dối trá hơn mọi vật sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng cao hơn hết mọi loài. Ngài kêu gọi chúng ta làm công việc công chính của Ngài. 
Chúng ta có thể theo Chúa và sống trong ân điển của Ngài vì Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có thể bị thống khổ với Ngài và cùng được vinh hiển với Ngài. Chúng ta đã chết với thế gian nhưng không chết đối với Chúa. Nếu Chúa đã không cất hết tội lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ bị loại bỏ ra khỏi sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta vẫn còn là người thuộc về thế gian nếu chúng ta sống theo xác thịt. 
Chúa cứu chúng ta đời đời một lần đủ cả. Ngài cứu chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một công cụ của chức vụ đời đời của Ngài. Chúng ta xấu xa và dơ bẩn biết bao! Sau khi gặp Chúa, chúng ta có thể phát hiện ra càng ngày càng nhiều hơn về sự xấu xa và dơ bẩn của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta vui mừng khi chúng ta thấy ánh sáng. Nhưng khi chúng ta nhìn vào chúng ta, chúng ta ngao ngán thở dài trong đau khổ, như thể Phao-lô xưng nhận, “Khốn nạn cho tôi! Ai cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?” (Rô-ma 7:24)
Nhưng Phao-lô lập tức ngợi khen Chúa, “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” Chúa đã tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã cất bỏ tất cả tội lỗi của xác thịt. Chúng ta phạm bao nhiêu tội trong xác thịt mỗi ngày? Đừng giả vờ như là xác thịt không phạm tội. 
 
 
Bạn có cảm tạ Chúa không?
 
Chúa đã cất tất cả tội lỗi mà chúng ta vi phạm trong xác thịt. Bạn tin không? Chúa đã cất tất cả tội lỗi của thế gian mà nó dường như không có bạn, nhưng khi bạn nhận ra rằng Ngài đã cất tất cả tội lỗi mà bạn đã vi phạm trong xác thịt thì bạn sẽ kêu lên rằng, “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta! Cám ơn Chúa, Tôi ngợi khen Ngài!” 
Tội lỗi có trọng lượng của nó. Chúa đã cất tất cả tội lỗi mà chúng ta vi phạm trong suốt cuộc sống, cho đến ngày cuối cùng. Cảm tạ Chúa vô cùng! Nếu chúng ta phạm tội chỉ một ít, (thật sự ra không ai phạm một ít) chúng ta có thể cầu xin Đức Chúa Trời cho sự tha thứ bởi lời cầu nguyện ăn năn của chúng ta (thật ra chúng ta được tha tội không bởi lời cầu nuyện xưng tội ăn năn xin tha thứ). Nhưng tội của chúng ta không đếm được và không chấm dứt cho đến cuối đời chúng ta. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ca ngợi Chúa. “ Cám ơn Chúa. Ngài đã cất đi tất cả tội của con! Con ngợi khen Ngài!” chúng ta cám ơn Đức Chúa Trời, nói cách khác là “nhờ Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta.” Bạn có cám ơn Đức Chúa Trời và xưng nhận như thế này không? “Cám ơn Chúa, tôi dâng lên Ngài lời cám ơn về sự kêu gọi và cứu tôi để phục vụ sự công chính của Ngài. Tôi dâng sự cảm tạ cho Chúa là Đấng đã cứu tôi ra khỏi tội lỗi của xác thịt.” Bạn có cảm tạ Chúa không? Sự cứu chuộc tội lỗi thật trông giống sự đơn sơ này, nhưng cùng một lúc nó không phải là cái gì đó được cất đi cách nhẹ nhàng. Nó rất sâu sắc, cao cả, rộng lớn, quí giá và đời đời. 
 
 
Chúng ta phải bước theo Chúa vì không có gì có giá trị trong chúng ta 
 
Chúng ta là một khối tội. Chúng ta phải biết rằng chính chúng ta là bóng tối. “Tôi là bóng tối và Ngài là ánh sáng. Ngài là ánh sáng thật trong khi tôi hoàn toàn tăm tối. Ngài là ánh dương. Tôi là vầng trăng.” Vầng trăng chỉ có thể chiếu sáng trên đất khi nó nhận ánh sáng từ mặt trời. 
Vầng trăng tự nó không chiếu sáng được. Nó chiếu sáng được là vì nó nhận ánh sáng từ mặt trời. Mọi vật trong nó điều là tối tăm. Bạn là ánh sáng hay bóng tối? Chúng ta ở trong bóng tối nếu không có Chúa. Chúng ta có thể cảm tạ, phục vụ và bước theo Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Jêsus Christ, và vì trong Ngài không còn có sự đoán phạt. Mặt khác, Phục vụ cho xác thịt của chúng ta có nghĩa là phục vụ cho sự tối tăm. Hãy từ bỏ nó sớm chừng nào tốt chừng ấy. Xác thịt chúng ta không thay đổi thế nên khó có thể cho chúng ta cố gắng. Không có gì đặc biệt trong chúng ta. Xác thịt chúng ta thì không tồn tại đời đời và vì thế chúng ta phải sống cho những gì đời đời. Người sống vì những việc đời đời là người khôn ngoan. Chúng ta phải sớm biết chính chúng ta và từ bỏ chính chúng ta sớm. Chúng ta phải biết rằng không có gì mong chờ từ nơi chính chúng ta, và không có gì tốt lành trong chúng ta. Chúng ta luôn luôn là một khối tội lỗi và chỉ phục vụ cho xác thịt. Xác thịt nói, “Cho tôi những gì tôi muốn,” và hành động giống như con đỉa hút máu bám vào thân thể người (Châm ngôn 30:15). 
Tôi cảm thấy đói ngay sau khi tôi đi vào nhà vệ sinh dù là trước đó tôi đã ăn một ít gì đó. Chúng ta không thoả mãn với xác thịt nên khó cho chúng ta có thể phục vụ nó. Chúng ta có thể đói trong vòng vài giờ, bất kể là chúng ta đã ăn bao nhiêu và thức ăn ngon như thế nào. Nhưng nếu chúng ta cảm tạ Chúa và bước theo Ngài, sự vui mừng của chúng ta trở nên lớn hơn. 
Chúng ta không cảm thấy trống vắng khi chúng ta bước theo Chúa chúng ta. Bạn có muốn niềm vui bất tận sau khi được cứu chuộc không? Hãy theo Chúa. Bạn có muốn được dẫn đến ánh sáng của sự sống không? Hãy theo Chúa. Bạn muốn sống một đời sống trong ân điển không? Hãy theo Chúa. Bạn có muốn một đời sống kết quả không? Hãy biết rằng bạn ở trong bóng tối và hãy bước theo ánh sáng. 
Chúng ta theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài đi và ngừng lại bất cứ nơi nào Ngài dừng. Chúng ta làm những gì Chúa muốn chúng ta làm và không làm những gì Chúa không muốn chúng ta làm. Chúng ta phải bước đi với Ngài và theo Ngài. Bạn có gì để từ nơi chính bạn được mong chờ không? Dĩ nhiên là không! Chúng ta phải theo Ngài vì không có gì được mong chờ từ nơi chúng ta. Xác thịt của bạn tồn tại mãi không? Dĩ nhiên là không! Thế thì tại sao bạn bước theo điều mà nó không cho bạn điều gì cả và không tồn tại đời đời? 
Cách đây khá lâu tôi thường hát một bài hát thế này. “♪Xin cho tôi trở lại thời niên thiếu♪” Nhưng bây giờ tôi bằng lòng mặc dù Đức Chúa Trời không cho tôi trở lại thời niên thiếu. Trên suy nghĩ thứ hai, tôi nhận thấy rằng tôi sẽ không hạnh phúc nếu tôi quay lại với thời niên thiếu. Nếu chúng ta theo Chúa, Ngài là ánh sáng cho đời sống chúng ta, mão triều vinh hiển sẽ được đội trên chúng ta. Bạn không cần trở lại với thời niên thiếu. Thay vào đó chúng ta hát, “♪Tôi sẽ không từ bỏ Chúa và sẽ theo Ngài đến hết cuộc đời tôi♪” Điều này bày tỏ đức tin thật với việc chúng ta không từ chối Chúa trong đời sống của chúng ta và luôn luôn cảm tạ Ngài. Hãy hát bài ca phúc âm này! 
“♬Tôi yêu Đức Chúa Trời là Chúa Đấng dựng nên con người từ bụi đất; Ngài hà vào mũi họ sinh khí của sự sống; Và Ngài sai Con Ngài đến cho chúng ta. Tôi được dựng nên theo hình ảnh Ngài, vì thế tôi sẽ cung hiến thân thể tôi cho Chúa. Tôi sẽ không từ bỏ Chúa và sẽ theo Ngài mỗi ngày cho đến ngày cuối cùng của tôi.♫”
 
 
Tôi dâng lên Chúa những lời cảm tạ chân thành 
 
Tôi dâng lên Chúa những lời cảm tạ chân thành. Chúa đã cất tất cả tội của tôi và làm cho tôi có thể phục vụ Ngài, bước theo Ngài và làm những công việc công chính cho Ngài. Chúa đã nhận mọi tội lỗi mà chúng ta vi phạm trong xác thịt và quăng nó đi xa, làm thế nào mà chúng ta không làm công việc công chính cho Ngài? Ngay cả 0.1%! Một tội nhân vẫn tiếp tục là ô uế cho dù anh ta làm bao công việc dường như tốt lành đi nữa. Kỳ diệu ra sao khi Chúa đã tẩy sạch tội chúng ta và làm cho chúng ta phục vụ Ngài? Có thật kỳ lạ không khi Chúa loại bỏ tội lỗi của chúng ta và ban phước cho chúng ta là những người chìm đắm trong ô uế của cuộc sống, sống giống như người bủn xỉn, bị trói buộc trong địa ngục, và sống một cuộc sống vô vị không có Chúa? 
Chúa đã chọn chúng ta để phục vụ Ngài bằng cách cất bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta và ban phước cho chúng ta bởi sự cứu chuộc trong đức tin để bày tỏ ân điển lớn lao của Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên người công chính khi còn có tội trong lòng? Sự thật là chúng ta vô tội cách chắc chắn vì ân điển siêu nhiên của Ngài. Ngợi khen Chúa! Xác thịt sẽ chắc chắn phạm tội. Mặc dù chúng ta nghe Lời Đức Chúa Trời bây giờ, chúng ta lại phạm tội, có lẽ sau khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ nhỏ này. Vì điều đó, tôi ca ngợi Chúa vì đã cất bỏ tất cả tội lỗi của tôi. Không một chút nghi ngờ – Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta nhận tất cả tội của chúng ta bởi Báp-tem của Ngài ở sông Giô-đanh và kết thúc sự phán xét vì tội lỗi trên Thập-tự-giá! Tôi tin và ca ngợi Đức Chúa Trời! Thế rồi làm thế nào chúng ta có thể ca ngợi Chúa? Chúng ta có thể ca ngợi Chúa trong Đức Chúa Jêsus Christ! 
Các thánh đồ yêu dấu! Chúng ta không thể đền đáp ân điển Đức Chúa Trời dù là chúng ta làm việc khó nhọc bao nhiêu đi nữa trong suốt cuộc sống còn lại của chúng ta. Không bao giờ đủ dù cho chúng ta đời đời cảm tạ Chúa, là Đấng làm chúng ta có thể làm công việc công chính, kết quả cho Ngài bởi cất bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta, tuy nhiên sự yếu đuối của chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta không thể cảm tạ Chúa đủ mặc dù chúng ta ca ngợi Ngài suốt quảng đường còn lại của cuộc sống chúng ta. 
Chúng ta biết cách sâu nhiệm trong tâm trí chúng ta rằng không có điều lành nào ở trong chúng ta. Hãy nghĩ đến điều này. Bạn sẽ phạm tội suốt cuộc sống bạn không? Bạn chắc chắn sẽ phạm, nhưng Chúa đã cất bỏ tội của bạn rồi. Chúa ban phước cho chúng ta để làm công việc Ngài. Chúa làm cho chúng ta có thể hầu việc Ngài. Chúng ta không thể làm gì ngoại trừ cảm tạ Chúa. Tôi muốn bạn ca ngợi Chúa và sống một cuộc sống biết ơn Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ trong suốt đời bạn. Đức Chúa Trời chúng ta làm cho chúng ta có thể sống một cuộc sống biết ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội mà chúng ta đã vi phạm trong xác thịt. Ngài cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi để chúng ta phục vụ Ngài bằng tấm lòng của chúng ta. Vì ân điển của Chúa chúng ta là quá vĩ đại, chúng ta muốn theo và phục vụ Ngài. Hãy cảm tạ Chúa với cả lòng của chúng ta. 
 Kỳ diệu thay ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi muốn bạn nhận biết gian ác và yếu đuối của thể xác chúng ta là thế nào, để xem những gì chúng ta đang làm, và nghĩ về Chúa đã thật sự cất tội lỗi của bạn hay chưa. Hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ và hãy sống bởi đức tin. Chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ là Đấng làm cho chúng ta có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa. “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi ” (Rô-ma 7:25). Chúng ta yêu Đức Chúa Trời với lòng của chúng ta, nhưng với xác thịt của chúng ta, chúng ta yêu tội lỗi. Nhưng Chúa chúng ta thật đáng yêu. Không có sự phạm tội cho đến khi chúng ta chấp nhận hành động vô luật pháp trong xác thịt, nhưng Chúa đã cất bỏ nó ngay cả những tội mà chúng ta sẽ phạm trong tương lai. Điều này nói lên rằng tại sao Chúa chúng ta đáng yêu và tại sao Ngài đáng được cảm tạ. 
Cảm tạ Chúa, Tôi ca ngợi Ngài vì đã ban cho tôi một tấm lòng phục vụ Ngài, và vì cứu chúng tôi ra khỏi tội lỗi mà chúng tôi đã và sẽ vi phạm trong xác thịt cách trọn vẹn.