Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-3] Cơ đốc nhân là ai? (Rô-ma 8:9-11)

(Rô-ma 8:9-11)
“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”
 
 
Không có một Cơ đốc nhân thật nào là không có Đức Thánh Linh ngự trị trong họ. Làm thế nào một người là Cơ đốc nhân mà không có Đức Thánh Linh ngự trong lòng anh /chị ấy được? Phao-lô nói với chúng ta rằng chúng ta tin Chúa Jêsus hay không thì không phải là câu hỏi quan trọng nhưng chúng ta tin Ngài mà có khám phá ra sự công chính của Ngài hay không. Đức tin thật đòi hỏi các thánh đồ là đức tin sẳn sàng cho Đức Thánh Linh ngự trị trong họ. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong bạn xác định bạn là Cơ đốc nhân hay không. 
Thế nên, Phao-lô nói, “song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” Oâng nói “bất cứ ai”. Nó không loại trừ người ấy là Mục sư, nhà truyền giáo, hay nhà phục hưng. Nếu một người không có Đức Thánh Linh ngự trong lòng họ, người ấy không thuộc về Ngài. Bạn phải nhớ rằng nếu một người không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời mà dẫn bạn đến với sự nhận lãnh Đức Thánh Linh, bạn vẫn là tội nhân và cuối cùng của bạn là địa ngục. Vì thế tất cả chúng ta nên quan tâm đến Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà trong đó có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Nếu Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta, điều này có nghĩa là chúng ta chết đối với tội lỗi qua đức tin của chúng ta trong Báp-tem của Đấng Christ. Nhưng thần linh của chúng ta sống vì chúng ta nhận được sự công chính cách mới. Hơn nữa, vào ngày Đức Chúa Jêsus trở lại, thân thể hay chết của chúng ta sẽ cũng nhận được sự sống. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nghĩ đến Đấng đã ban Thánh Linh cho chúng ta. 
Nếu bạn không có đức tin để tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, bạn sẽ không thuộc về Đấng Christ. Trên khía cạnh khác, nếu bạn có đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong bạn. Không có đức tin này, Đức Thánh Linh không cai trị trên đời sống bạn. Vì vậy, nếu bạn không có lời của sự cứu chuộc mà trong đó có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời, bạn không thuộc về Đấng Christ, mặc dù bề ngoài của bạn xưng nhận và đọc thuộc lòng bài tín điều các sứ đồ trong mỗi buổi nhóm Chúa nhựt. Nếu bạn không thuộc về Đấng Christ, linh của bạn sẽ bị rủa sả và nó sẽ dẫn bạn đến sự hủy diệt đời đời, dù là bạn có ước muốn là điều lành bao nhiêu đi nữa.