Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-6] Những người Thừa Hưởng Nước Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16-27)

(Rô-ma 8:16-27)
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” 
 
 
Tất cả những người đã được tha thứ tội lỗi vì tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì có Đức Thánh Linh ở trong lòng họ. Trong I Giăng 5:10 có chép rằng: “Ai tin đến Con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong người đó.” Ai có sự công chính của Đức Chúa Trời ở trong người đó thì có Đức Thánh Linh ngự trong lòng, và đó là đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm làm cho Đức Thánh Linh có thể sống mãi trong lòng người ấy. 
Chúng ta đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi được sự tha tội qua đức tin của chúng ta nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh đang sống trong lòng chúng ta và trở nên nhân chứng của chúng ta, nói rằng “Các ngươi là con cái của Đức Chúa Trời và là dân sự của Ngài.” Đối với những người không có Đức Thánh Linh trong lòng, thì Luật pháp làm chứng rằng, “Các ngươi không phải là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng là những tội nhân.” 
Đối với những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, Đức Thánh Linh làm chứng rằng, “Các ngươi là con của Đức Chúa Trời. Các ngươi là dân sự vô tội của Ngài.” Đức Chúa Trời đã phân biệt cách rõ ràng để vì thế chúng ta có thể biết điều đó, để trở nên con cái của Ngài, chúng ta phải tin Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Bạn có thể hỏi, “Tôi không có cảm giác gì cả, vậy thì có phải tôi không phải là con của Đức Chúa Trời không?” Một số người thật non trẻ trong đức tin của họ và có thể không nhận ra rằng họ có Đức Thánh Linh trong lòng họ. Nhưng Đức Thánh Linh khẳng định với chúng ta rằng dù cho chúng ta đang ở trong sự tự nghi ngờ, Thánh linh làm cho chúng ta vui vẻ lên bằng cách nói, “Này, Ngươi là con cái của Đức Chúa Trời! Chẵng lẽ ngươi không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh sao? Bởi vì ngươi tin, nên ngươi là dân sự của Đức Chúa Trời.” Ngay cả khi chúng ta nghi ngờ, tuy nhiên, nếu chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh không phải là Đấng ở trong chúng ta qua những cảm giác và những ý thức của chúng ta. Những ai tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không có tội lỗi trong lòng họ, và khi họ không có tội, thì Đức Thánh Linh ở trong họ. Họ chắc chắn là con cái của Đức Chúa Trời. 
Đức Thánh Linh nói trong lòng chúng ta rằng, “Các ngươi tin nơi phép Báp-tem của Chúa Jêsus, Thập tự giá của Ngài, và đã được tha thứ, vì thế các ngươi không còn có tội và là con của Đức Chúa Trời.” 
Tuy nhiên, bằng chứng của Ngài không đến trong lời nói như thể của một con người. Vì thế, đừng mong mõi để được nghe một giọng nói oang oang. Nếu bạn ao ước nghe một tiếng nói, thì Satan có thể cải trang giọng nói như của một con người và cố gắng cám dỗ bạn. Satan hành động bằng cách nhìn trộm vào ý nghĩ của con người, trong khi Đức Thánh Linh hành động dựa theo lời của Đức Chúa Trời. 
 
 

Những người có sự công chính của Đức Chúa Trời là con cái của Ngài và là kẻ kế tự 

 
Chúng ta hãy cùng nhau đọc trong câu 17, “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” 
Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng là người kế tự của Ngài. Một người kế tự là một người nhận được tất cả mọi thứ từ cha mẹ của người đó. Nói cách khác, chúng ta có quyền để chia xẻ mọi thứ mà Đức Chúa Cha có. Nếu hỏi, “Ai là người kế tự của Đức Chúa Cha?” thì chúng ta có thể trả lời rằng, “Những người tin nơi Phúc âm và đã được tha thứ tội của họ là những người kế tự của Ngài.” 
Những người có đức tin này thì được ơn phước và sẽ kế tự sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong Nước của Ngài với Đấng Christ. Ở đây chép rằng khi chúng ta đồng kế tự với Đấng Christ, để được cùng nhau vinh hiển, chúng ta cũng phải chịu khổ với Ngài. Để đồng kế tự với Đấng Christ có nghĩa là để sống trong Nước Cha chúng ta đời đời. Nếu bạn tin nơi Phúc âm thật, thì bạn là một người đồng kế tự với Đấng Christ. Chúng ta là những người kế tự bởi vì chúng ta sẽ thừa hưởng mọi thứ mà Cha chúng ta có. 
Thỉnh thoảng, tôi có thể cảm giác là Nước của Đức Chúa Trời đang đến gần chúng ta. Mọi thứ xảy ra theo đúng như đã định. Những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh cũng đang được làm trọn từng điều một. Hiện nay tất cả những gì còn lại là dân Y-sơ-ra-ên ăn năn, xưng nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, và được cứu khỏi tội lỗi của họ, cùng với một vài điều khác nữa. Nước Y-sơ-ra-ên thì được tiên tri là sẽ nhận Chúa Jêsus như là Cứu Chúa của họ trong vòng Bảy Năm Đại nạn. 
Sự thực hiện Nước Đức Chúa Trời trên thế gian và Thiên đàng thì liên quan đến sự ăn năn của dân Y-sơ-ra-ên. Tôi tin rằng ngày cuối cùng sẽ đến mau chóng. Tôi tin rằng ngày ấy đang đến gần là khi những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh sẽ sống đời đời với Đức Chúa Trời. Cả thế gian đã chờ đợi 2000 năm và đã nghĩ nó sẽ là ngày tận thếù, nhưng năm 2000 đã qua đi. Sự xôn xao lo lắng về Vi khuẩn Thế kỷ của máy vi tính đã qua đi, và chúng ta đã ở giữa năm 2002, thực ra nhiều người trên thế giới đã có ý nghĩ rằng tất cả những thay đổi của thế giới sẽ xãy ra trong năm 2000. 
Tuy nhiên, Nước của Đấng Christ mà chúng ta nóng lòng chờ đợi vẫn đang đến gần với mỗi một người trong chúng ta. Đức Thánh Linh cũng dẫn dắt chúng ta là những người đã được tha thứ tội để ý thức được sự gần đến của Nước Đức Chúa Trời. Như trước kia, hiện nay mọi thứ sẽ được làm trọn như Đức Chúa Trời đã nói. Chúng ta hãy lấy đức tin mà chờ đợi ngày đó. 
Trong tương lai, nước Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên hòn đá vấp chân và sự trở ngại cho hòa bình thế giới, và vì thế nó sẽ tích trữ sự thù hằn của nhiều quốc gia. Đó là điều mà Kinh thánh đã nói với chúng ta – rằng Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên kẻ thù của nhiều dân tộc và kế đó một số dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết rằng Đấng Mê-si, là người họ đã chờ đợi rất lâu nay quả thực là Chúa Jêsus. Họ sẽ được tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc âm thật. Điều mà Đức Chúa Trời đã dự tính sắp được hoàn thành. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ xảy ra vào đúng thời điểm, vì thế chúng ta không phải chờ đời nó xảy ra trong một ngày giờ chắc chắn như một số nhà Lai thế học sai lạc tiên đoán. Những người tin nơi Phúc âm sẽ được thấy những lời tiên tri của Đức Chúa Trời trở thành hiện thực. Những tín đồ có niềm hi vọng rằng Vương quốc đã hứa của Đức Chúa Trời trên đất và trên Thiên đàng đang đến. Tôi tin rằng một ngày như thế đang gần bên chúng ta. 
Thời gian sẽ sớm đến khi những việc mà Chúa đã hứa trở thành sự thật từng việc một. Tôi tin chắc rằng ngày mà Vương Quốc Ngàn Năm và Nước Đức Chúa Trời đã hứa bởi Đức Chúa Trời sẽ được nhận ra đang rất gần chúng ta. Bạn có nghĩ như vậy không, được linh cảm bởi Đức Thánh Linh như tôi không? Đức Thánh Linh giúp chúng ta thật sự tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời với cả tấm lòng của chúng ta. 
Qua Đức Thánh Linh chúng ta chắc trong lòng chúng ta rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúng ta tin qua Đức Thánh Linh rằng điều truyền qua tâm thần và hi vọng của chúng ta sẽ trở thành sự thật cùng với tất cả những lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Đây là đức tin thật. 
Bạn và tôi là người kế tự tất cả những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã hứa; vì thế, chúng ta cần phải chờ đợi trong Đức Thánh Linh. Nước của Đức Chúa Trời sẽ đến với chúng ta không bao lâu nữa. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ sớm tin và tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ như là Đấng Mê-si của họ. 
Nhiều người đang chờ đợi Ngài ngay bây giờ nên nói rằng, “Lạy Chúa Jêsus xin hãy đến.” Phao-lô đã nói rằng khi ông là người kế tự của Đức Chúa Trời, những đau khổ mà ông đã trãi qua không thể so sánh với sự vinh hiển mà ông sẽ sớm được nhận. Có nghĩa là để nhận được sự vinh hiển với Đấng Christ, chúng ta cũng phải chịu khổ với Ngài. Đó là vì chúng ta tin và chờ đợi Nước Ngài mau đến. Để nhận được sự vinh hiển với Đấng Christ, chúng ta cũng phải chịu đau đớn với Ngài. 
Niềm hi vọng của Phao-lô là cho tất cả mọi tạo vật, ngay cả thú vật và cây cỏ, để được buông tha khỏi sự chết của họ. Đó là tại sao mọi tạo vật đang mong đợi cách tha thiết sự trở lại của Con Đức Chúa Trời. Niềm hi vọng đối với Con Đức Chúa Trời là để ngày đó mau đến, là khi tất cả mọi tạo vật sẽ được sống đời đời Vì thế, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta, những tín đồ đã được ban phước bằng sự sống đời đời. Không biết là chúng ta sẽ thấy ngày Chúa chúng ta đến trong cuộc đời chúng ta hay Chúa sẽ đánh thức chúng ta từ giấc ngũ của chúng ta để đem chúng ta đi, chúng ta sẽ phải trông mong Ngài. 
 
 

Có phải sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ trong chúng ta thật sự tuyệt vời không? 

 
Sự vinh hiển sớm được bày tỏ cho những người công chính là một sự vinh hiển đời đời – kế tự Vương quốc đời đời và sống đời đời trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sẽ không còn có sự chết, không có đau khổ, khóc lóc. Không còn có đau đớn trong Thiên quốc, và Thiên quốc không cần mặt trời hay mặt trăng để soi sáng, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếu sáng nó. Chiên Con là ánh sáng của Thiên quốc. Đó là một nơi chỉ có Chúa Jêsus và người tái sanh, nơi đó sẽ tìm thấy những tín đồ vô tội, và nó đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vương quốc được phủ đầy với những tia sáng vàng óng ánh. Sự vinh hiển của Vương quốc, là nơi chúng ta sẽ sống đời đời, thật vĩ đại mà không có từ nào có thể diễn tả được. Bởi vì sự vinh hiển mà chúng ta mong chờ thật là tuyệt vời, Phao-lô nói với chúng ta rằng những sự đau khổ hiện tại của chúng ta chăúng là gì so với sự sự vinh hiển sẽ được bày tỏ cho chúng ta. 
Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong tự nhiên trong khi chúng ta đang làm việc cho Đức Chúa Trời trong thế gian này. Khi chúng ta nhìn vào những bông hoa muôn màu muôn sắc, những đám cỏ ướt đẫm, không khí ấm áp của mùa xuân, sự tươi mát của những cánh rừng, những ngọn gió trong sạch, những ngôi sao sáng lấp lánh trong những đêm đen lạnh giá; khi chúng ta nghĩ về bốn mùa, chúng ta không thể không nghĩ về Thiên đàng. Khi nhìn thấy những sự sáng tạo tuyệt vời này của Đức Chúa Trời, chúng ta hi vọng rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ càng đến sớm hơn. 
Khi Nước Đức Chúa Trời đến, sẽ không còn có sự chết, và chúng ta sẽ sống cách vinh hiển. Ở đó sẽ không có sự thiếu thốn vì thế chúng ta sẽ sống trong sự giàu có và thịnh vượng. Chỉ cần nghĩ rằng tôi sẽ sống với sự vinh hiển trong một nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo và sẵn sàng thì lòng tôi được đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự thật về những điều đó sẽ trở thành của chúng ta, là tín đồ, như một giấc mơ, và làm cho chúng ta đầy lòng biết ơn vì chúng ta đã được lại sanh. Tôi cảm tạ Chúa là Đấng đã làm cho lòng tôi đầy dẫy những hi vọng. Tôi cảm tạ Chúa đã đổ đầy lòng tôi với hy vọng tràn đầy nhất. 
Hiện nay, chúng ta chỉ có thể hi vọng về Thiên đàng qua sự tưởng tượng, nhưng chúng ta biết rằng trong tương lai, tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự thật. Vì thế niềm hi vọng của chúng ta sẽ trở nên vững vàng hơn và cảm giác về sự vinh hiển gần đến của Đức Chúa Trời trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. 
Đó là tại sao những tín đồ có hi vọng cho tương lai. Đức tin nơi Đức Chúa Trời và hi vọng cho tương lai là sự vinh hiển của những người sẽ kế tự Nước Đức Chúa Trời. Vậy thì, đức tin vinh hiển này có phải là một ơn phước chỉ được ban cho những ai tin nơi Phúc âm thật không? Câu trả lời là: hoàn toàn đúng! Chỉ cần chờ thời gian nửa thôi là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho người công chính, là những người tin nơi Phúc âm. Vào đúng thời điểm, những lời hứa của Đức Chúa Trời về tất cả sự vinh hiển của Ngài sẽ trở thành hiện thực cho chúng ta. Tất cả nhửng sự vinh hiển này sẽ thật sự xãy ra cho tín đồ. Sự vinh hiển đang chờ đợi chúng ta là sự vinh hiển đẹp đẽ và tuyệt vời vô cùng. 
Bạn và tôi, là những người có cùng đức tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, là những người sẽ bước vào Nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đôi khi thế giới hỗn độn và tội lỗi có thể làm tấm lòng của chúng ta u tối, và chúng ta có thể trở nên ngã lòng và bối rối. Nhưng những người đã được tái sanh có thể vượt qua được những sự thử thách này bởi tin rằng họ sẽ được trở nên kẻ kế tự của Đức Chúa Trời. Mặc dù có thể có mọi thứ phiền muộn trong lòng những tín đồ vô tội, nhưng họ sẽ tìm được sức lực và sức sống bởi nhớ đến những lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ vì Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng chúng ta, an ủi chúng ta và xác nhận với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 
Những người mới vừa được mua chuộc khỏi tội lỗi của họ cũng nên tìm kiếm sự vinh hiển của Thiên đàng và sống trong hi vọng. Chúng ta đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu bạn đã sống một đời sống đức tin trong Hội thánh một thời gian dài, bạn có thể thấy Đức Thánh Linh trong tâm hồn của bạn, làm vui vẻ bạn về sự kế tự vinh hiển giàu có của bạn. 
 
 

Ngay cả lòng của những người công chính trên thế gian này cũng than thở 

 
Chúng ta hãy đọc chung với nhau câu thứ 23. “không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.” Chúng ta hãy tự hỏi, “Chúng ta hi vọng gì trong cuộc sống?” Chúng ta, là những tín đồ, sống hi vọng cho sự cứu chuộc của thể xác chúng ta. Khi chúng ta nói rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, có nghĩa là chỉ tâm linh của chúng ta là con cái Ngài mà thôi. Thể xác của chúng ta chưa nhận được sự vinh hiển, vì thế tất cả những tín đồ hi vọng rằng thể xác của họ cũng sẽ được thay đổi. 
Khi thể xác của những tín đồ mặc lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, họ sẽ có thể vượt qua lửa mà không bị phỏng, và họ có thể đi xuyên qua bất cứ vật chướng ngại hoặc vách tường nào. Thân thể thay đổi của chúng ta sẽ được ra khỏi những giới hạn của không gian và thời gian. 
Nhưng thể xác của chúng ta chưa được thay đổi, vì thế chúng ta là người có trái đầu mùa của Đức Thánh linh cũng than thở trong lòng. Do đó, người công chính, là những người đã được tái sanh bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh trông đợi cho sự cứu chuộc thể xác. 
Than thở! Kinh thánh chép rằng ngay cả chúng ta là những người nhận được trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở. Bạn có từng cảm thấy Đức Thánh Linh than thở trong lòng chưa? Ngài đã than thở khi nào? Đức Thánh Linh than thở khi chúng ta cố theo đuổi những ham muốn xác thịt. 
Khi chúng ta nhìn vào thế gian và yêu thích nhửng gì chúng ta thấy, thì Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta than thở. Vì thế chúng ta phải quay tấm lòng đang theo đuổi những sự vui thích thế gian của chúng ta lại và tiếp nhận sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. 
Đức Thánh Linh than thở trong lòng chúng ta, là những người kế tự của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Sống trong thế gian này chúng ta có thể thấy được tương lai chúng ta đen tối như thế nào và thân xác chúng ta yếu đuối ra sao; trong khoảng thời gian như thế này, chúng ta phải tìm kiếm và ao ước những ơn phước của người kế tự Đức Chúa Trời bởi vì họ biết rằng thể xác của họ cũng sẽ được mua chuộc. Những người tín đồ mong đợi ngày mà họ sẽ có những thân xác hoàn hảo, là những thân xác đã hoàn toàn được mua chuộc. 
 
 
Sống với niềm trông cậy vinh hiển 
 
Chúng ta hãy đọc cách rập ràng trong câu 24 và 25. “Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.” 
Chúng ta hãy hỏi câu hỏi này “Có phải chúng ta đã nhận được sự tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta trong niềm trông đợi về Nước Đức Chúa Trời không? Chúng ta nói rằng chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. “Song nếu chúng ta trông sự mình không thấy, ấy đó là chúng ta chờ đợi cách nhịn nhục,” Đức Chúa Trời đã nói như thế. 
Để được đi đến Thiên đàng và được buông tha khỏi tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải được cứu bởi tin nơi Lời của nước và Đức Thánh Linh. Sau khi được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta, nếu chúng ta để mắt vào thế gian và trông cậy những gì chúng ta nhìn thấy, thì đó có nghĩa là chúng ta không biết gì về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cũng như không chờ đợi nó. Nếu chúng ta trông cậy những gì chúng ta hiện thấy, thì đó không thể là trông cậy. Đó là tại sao Phao-lô đã hỏi,“Tại sao người ta vẫn trông điều mà họ thấy?” Chúng ta, là những người hiện nay đã trở thành người công chính, không nên trông cậy những gì trên trái đất, nhưng dựa theo lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta nên tìm kiếm các từng trời mới và trái đất mới, là thứ mà có sự công chính của Ngài ở trong. (2 Phi-e-rơ 3:13). 
Loại đức tin này là đức tin mà người công chính trông cậy. Người công chính sống trong sự trông cậy Trời mới đất mới. Những gì mà chúng ta có thể thấy với cặp mắt xác thịt của chúng ta thì không phải là những gì chúng ta thật sự trông cậy. Chúng ta không thể thấy bằng con mắt loài người của chúng ta, vì thế chúng ta chờ đợi Vương quốc đã hứa của Đức Chúa Trời với con mắt thuộc linh. Đó là tại sao những người công chính thật sự đạt sự trông cậy của họ nơi Nước Thiên đàng. Trông cậy là tin rằng những gì Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta sẽ thật sự trở thành hiện thực. 
Kinh thánh chép, “Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi qua đức tin và sự trông cậy của chúng ta nơi Nước Thiên đàng. Nước Đức Chúa Trời sẽ đến trái đất và sẽ hiện diện nơi Thiên đàng, và chúng ta trông cậy rằng chúng ta sẽ sống đời đời trong Nước của Ngài. Đó là tại sao chúng ta tin nơi Lời đã hứa của Đức Chúa Trời và chịu đựng những sự đau khổ hiện tại của chúng ta. 
Như được chép, “Nhưng nếu chúng ta trông cậy cho những sự chúng ta không thấy, ấy đó là chúng ta chờ đợi cách nhịn nhục.” và “nhưng nếu chúng ta hy vọng về những gì chúng ta không thấy, chúng ta nôn nóng mong chờ nó với sự kiên nhẫn.” Điều mà chúng ta đang bền lòng không phải là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt trần. Chúng ta trông mong những lời hứa của Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể nhìn thấy. Lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ trở thành hiện thật đối với chúng ta, là những tín đồ bởi vì chúng ta đã được nói rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ sớm được bày tỏ, và chúng ta tin nơi lời hứa này. Khi chúng ta tin rằng Chúa chúng ta sắp trở lại thế gian này, thì chúng ta mới có thể chịu đựng những sự đau khổ hiện tại của chúng ta. 
Nước của Đức Chúa Trời sẽ đến trên đất này, đó là điều chắc chắc không một chút nghi ngờ. Khi Phúc âm được rao ra cho tất cả các nước, thì Nước Đức Chúa Trời chắc chắc sẽ đến. Người công chính chờ đời ngày đó cách kiên nhẫn. Chúa chúng ta sẽ đến trong khi chúng ta đang chờ đợi. Đây là lẽ thật cho bạn và tôi, là những người đang sống trong thời đại này. 
Có một phụ nữ người U-kren cùng làm việc với chúng tôi, bà dịch sách của chúng tôi sang tiếng U-kren. Bà ta mới chứng kiến cảnh Trung tâm Mậu dịch Thế giới sụp đổ vì sự tấn công của khủng bố và đã nói rằng bà ta cảm thấy bối rối và sợ hãi. Bà đã hỏi, có thể nào đây là sự loan báo về “thời kỳ của con ngựa vàng vàng” trong Khải huyền không và bà cũng hỏi xin mọi quyển sách liên quan đến phần này trong Kinh thánh. 
Chúng ta không thể nói cách chắc chắn rằng sự cố này là một báo hiệu của thời kỳ con ngựa vàng vàng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nó có thể liên quan đến. Nếu những điều như thế xảy ra thường xuyên, thì sẽ có những cuộc chiến tranh, và các nước sẽ đánh nhau. Khi những cuộc chiến tranh xảy ra thì thế giới sẽ chịu những sự đói kém và ‘thời kỳ con ngựa vàng vàng’ có thể thình lình trở thành hiện thực. 
Vì thế, khi tôi thấy những sự cố này nói trước sự hủy diệt của thế gian, tôi nhắc lại nguyện vọng của tôi là chúng tôi nên rao giảng Phúc âm cho đến cùng trái đất. Đúng là chúng ta đang mất đi sự trông cậy nơi thế giới này và lòng của chúng ta than thở khi những bi kịch ập đến với chúng ta. Tuy nhiên, miễn chúng ta còn sống chừng nào, chúng ta phải chờ đợi Nước Đức Chúa Trời, là nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt nhưng chỉ nhìn thấy với con mắt thuộc linh của chúng ta mà thôi. 
Bởi vì chúng ta tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh, nên chúng ta trông cậy Nước Thiên đàng và chờ đợi nó với lòng kiên nhẫn. Bởi vì chúng ta tin rằng Nước Đức Chúa Trời đang đến gần hơn với chúng ta, nên chúng ta có thể chịu đựng mọi sự thử thách của chúng ta. Chúng ta có thể làm điều này bởi vì Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta. 
Bạn đang đau khổ không? Hãy chịu đựng và bền lòng. Không phải chỉ có bạn là người đang đau khổ mà tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta sẽ có sự trông cậy rằng khi điều này chấm dứt, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Bạn có biết rằng bạn không thể bày tỏ sự trông cậy thuộc linh khi bạn không có chịu đựng những sự thử thách thuộc thể không? Khi xác thịt quá dễ chịu thoải mái, thì chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời và những ơn phước của Ngài. Vì thế chúng ta trôi dạt ra khỏi Ngài. Chúng ta, là những người tái sanh, nên có sự trông cậy nơi sự vinh hiển hầu đến và chịu đựng những sự thử thách hiện tại của chúng ta. 
Đức Chúa Trời đã nói rằng phước cho những ai kiên nhẫn chịu đựng những sự khó khăn vì Chúa. Ngày mà Nước Đức Chúa Trời đến trái đất sẽ đến, và chúng ta sẽ bước vào Nước của Ngài. Chúng ta phải chịu đựng, bền lòng và không đánh mất sự trông cậy cho ngày ấy. Chúng ta phải chịu đựng và chờ đợi ngày đó. Bất chấp hiện nay buồn bã và khó khăn như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chờ đợi và kiên nhẫn cho đến khi Nước Đức Chúa Trời đến như một Trời mới đất mới.
 
 
Đức Thánh Linh vừa giúp những ai có sự công chính của Đức Chúa Trời 
 
Chúng ta hãy đọc trong câu 26 “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.” 
Đức Thánh Linh có cầu thay cho chúng ta không? Vâng, Ngài có! Đức Thánh Linh biết những sự yếu đuối của chúng ta và cầu thay cho chúng ta. 
Tôi đã có nói một ít về sự than thở của Đức Thánh Linh. Xin nhắc lại một lần nữa, Đức Thánh Linh than thở khi chúng ta đi về hướng mà Đức Chúa Trời không muốn chúng ta đi. Khi chúng ta nhìn vào những sự việc của thế gian và than thở với nó, là khi chúng ta đi về hướng mà Cha chúng ta không muốn chúng ta đi, hoăỉc khi chúng ta coi thường ý muốn của Chúa và sống ngược lại với ý muốn Ngài, thì Đức Thánh Linh than thở. 
Khi Đức Thánh Linh ngự trong một người tín đồ tái sanh than thở điều không thể nói ra được, thì chúng ta mất đi năng lực trong lòng và trở nên yếu đuối. Đó là khi Đức Thánh Linh làm cho chúng ta cầu nguyện. Đôi khi Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta, hoăỉc làm cho chúng ta nhận biết về những gì đúng mà chúng ta cần phải cầu nguyện. 
Đức Thánh Linh than thở trong lòng chúng ta và khiến cho chúng ta cầu nguyện trước mặt Cha chúng ta theo ý muốn của Ngài. “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã xóa đi tội lỗi của chúng con qua phép báp tem và huyết của Ngài trên Thập tự giá, và nhờ đó chúng con được trở nên con cái của Ngài. Chúng con trông cậy rằng sự trở lại lần thứ hai của Ngài sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúng con cầu xin ý Ngài sẽ thành sự thật.” Chúng ta cầu nguyện như vậy đó. 
Chúng ta cầu xin đức tin thuộc linh. “Lạy Đức Chúa Trời, chúng con xấu xa và bất toàn trước mắt Ngài, vì thế xin Cha ban cho chúng con đức tin cần có để ý muốn của Ngài mau trở nên hiện thực.” Đức Chúa Trời giúp chúng ta bởi vì Ngài biết những sự yếu đuối của chúng ta. Đức Thánh Linh không rời bỏ chúng ta một mình nhưng khiến cho chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời đồng thời Ngài cũng cầu thay cho chúng ta, và làm cho tấm lòng chúng ta mạnh mẽ lên. 
Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và khi chúng ta cầu xin Ngài giúp đỡ, Ngài để cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là gì, và ban cho chúng ta sức lực mới. 
“Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho chính đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được mà cầu thay cho chúng ta.” 
Bạn có cảm thấy những điều này không? Khi bạn nghĩ và hành động khác với những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, bạn có cảm thấy Đức Thánh Linh nói với chúng ta, những người công chính, rằng có điều gì đó sai trật không? Đức Thánh Linh nói, “Này, ngươi đang sai!” và trái tim chúng ta bắt đầu than thở. Bạn có biết rằng đây là lúc Đức Thánh Linh đang than thở không? Chắc là bạn có kinh nghiệm rằng khi trái tim của một người công chính vui vẻ, đó là bởi vì Đức Thánh Linh đang vui mừng trong lòng. Vậy thì bạn sẽ biết rằng khi trái tim bạn than thở, đó là Đức Thánh Linh than thở. 
Khi chúng ta yếu đuối và làm sai, Đức Thánh Linh than thở và cầu thay cho chúng ta, và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta ban cho chúng ta sức lực. Đức Thánh Linh làm cho chúng ta cầu xin mọi điều, ban cho chúng ta sức lực thuộc linh mới. Đó là tại sao những người có Đức Thánh Linh trong lòng thì rất vui vẻ, hạnh phúc. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sức lực qua Lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Thánh Linh làm việc với Lời của Ngài trong lòng chúng ta để ban cho chúng ta sức lực thuộc linh mới. 
Đức Thánh Linh không muốn nói với chúng ta qua những cách khác, Ngài ban cho chúng ta sức lực qua Kinh thánh, qua Hội thánh của Đức Chúa Trời và qua tình anh chị em của chúng ta với nhau. Đó là tại sao Hội thánh Đức Chúa Trời rất quan trọng, và tại sao Hội thánh có một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện công tác của Đức Thánh Linh. 
Trong Hội thánh là những tín đồ, tình anh em của họ, sự cầu nguyện, và sứ điệp. Bất kể người giảng dạy là ai (ở đây chỉ nói đến những người tái sanh), Đức Thánh Linh vẫn hiện diện và làm việc trong họ để nhờ đó họ có thể phân phát những sứ điệp thích hợp và cần thiết vào đúng thời điểm. Đức Thánh Linh làm việc giữa người phân phát sứ điệp lẫn người nhận, đánh thức tâm trí của họ và ban cho mỗi người những ơn phước mà họ cần đến. Đức Thánh Linh làm điều này trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, là nơi những người công chính nhóm lại. Đó là tại sao Hội thánh rất quan trọng cho tín đồ. Khi một người tín đồ đang trãi qua thời gian khó khăn trong lòng họ nhưng không thể chia sẻ nỗi đau đó với người khác, thì những đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ vẫn nhận ra nó qua Đức Thánh Linh. Nếu tín đồ nhóm lại trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ có thể chạm đến và an ủi lòng họ. Đức Thánh Linh sẽ giúp họ để họ đứng vững trên Kinh thánh và ban cho họ sức lực để bình phục. 
Khi chúng ta sống đời sống bởi đức tin, chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta, trở nên con cái của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ nhận được Đức Thánh Linh như là một món quà. Khi đó, Đức Chúa Trời ban Hội thánh Ngài cho chúng ta. Sau khi ban Hội thánh, Đức Chúa Trời nói với những đầy tớ của Ngài qua Hội thánh và khiến họ giảng dạy sứ điệp của Ngài. Ngài chữa lành những vết thương của chúng ta bằng Kinh thánh, ban năng lực cho những ai yếu đuối, ban phước cho những ai nghèo trong lòng, và ban cho họ khả năng để gánh lấy công việc của Ngài. Ngài thực hiện ý muốn của Ngài qua chúng ta. Do đó, tín đồ không thể nào tách rời khỏi Hội thánh. 
Tín đồ không thể nào tách rời khỏi sự ảnh hưởng qua lại với những người công chính khác, hoăỉc từ sự lớn lên trong Kinh thánh của Đức Chúa Trời. Lẽ thật chắc chắn này chỉ tìm thấy trong Hội thánh của Đức Chúa Trời mà thôi. Vì vậy, tín đồ cần phải hòa thuận với nhau trong Hội thánh. Đức tin không có sự hòa thuận là đức tin giả. 
Bạn có tin rằng Đức Thánh Linh ngự trong lòng bạn không? Khi chúng ta hoà thuận với Hội thánh Đức Chúa Trời, như có chép trong Kinh thánh và khi Hội thánh nói chúng ta trong sự điệp của nó, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta và mở mắt để chúng ta thấy lẽ thật, ban cho chúng ta nhiều ơn phước. Vì thế, hãy hòa thuận với Hội thánh bằng đức tin như vậy. Thì Đức Thánh Linh sẽ vui mừng. 
Chúng ta đã sống cho đến giờ phút này với sự vùa giúp của Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng sẽ sống với sự vùa giúp của Ngài trong tương lai. Đó là tại sao Đức Thánh Linh thật quan trọng đối với chúng ta, là những người đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi. Chúng ta phải biết và tin rằng Đức Thánh Linh có hiện hữu. Chúng ta phải biết rằng chúng ta phải sống bởi Đức Thánh Linh và tiếp nhận sự hướng dẫn của Ngài trong lòng chúng ta. Những người có Đức Thánh Linh trong lòng họ phải tuân theo ý chỉ của Ngài. Nếu bạn là một người công chính, thì Đức Thánh Linh ngự ở trong bạn, và vì thế bạn phải làm theo luật pháp của cuộc sống như Đức Thánh Linh dạy bảo bạn. 
Chúng ta hãy cùng nhau đọc câu 27. “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” Đức Chúa Cha của chúng ta biết ý tưởng của Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Đức Thánh Linh biết mọi điều trong ý tưởng của chúng ta, vì thế, Đức Chúa Cha biết mọi điều trong ý tưởng của chúng ta. Như vậy, “Ngài, Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta theo ý của Đức Chúa Trời.” 
Điều này có nghĩa là Cha của chúng ta biết những gì trong ý tưởng của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh cầu nguyện theo ý của Cha chúng ta. Do đó, tín đồ phải sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là tại sao những người đã được tha thứ tội lỗi tìm thấy sự ích lợi trong đời sống đức tin của họ qua Đức Thánh Linh. Ý tưởng của người công chính được dẫn dắt bởi sự đánh thức của Đức Thánh Linh. 
Rắc rối tăng thêm trong Hội thánh khi những người không có Đức Thánh Linh trong lòng họ được tìm thấy trong Hội thánh Đức Chúa Trời. Những người không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không có Đức Thánh Linh trong lòng họ, và vì thế họ không thể thông công với những tín đồ thật sự,ỉ là những người có Đức Thánh Linh. Họ đem đến nhiều vấn đề rắc rối vào Hội thánh. Ngược lại, khi những người có Đức Thánh Linh lắng nghe bài giảng nơi đầy tớ của Chúa, là người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì lòng họ được bình an bởi vì họ có thể hiểu điều mà Đức Chúa Trời đang muốn nói với họ qua đầy tớ của Ngài. 
Ai là người đã được tha thứ tội lỗi thì chắc chắn có Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng người ấy. Chúng ta có Đức Thánh Linh trong chúng ta và sống theo ý của Đức Chúa Trời bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong nhiều cách: đôi khi qua Hội thánh, đôi khi qua tình anh em với tín đồ, và đôi khi qua Lời của Đức Chúa Trời. Ngài khiến cho chúng ta tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời và cho phép chúng ta đi theo đường công chính của Ngài. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sức lực mới để sống bên Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta đến Nước của Ngài.
Vì thế, bạn và tôi, phải nhận biết Đức Thánh Linh quan trọng như thế nào trong đời sống đức tin của chúng ta. Khi chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì chúng ta nhận được Đức Thánh Linh như một sự ban cho, như đã được chép trong Kinh thánh, “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh ” (Công vụ các sứ đồ 2:38). 
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh như một món quà để vì thế mà Ngài có thể dẫn dắt chúng ta sống theo ý muốn của Ngài. Đây là ý muốn của Đức Chúa Cha chúng ta. Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta phải sống theo ý của Ngài để được vào Nước Ngài. Chúng ta phải có Đức Thánh Linh để sống theo ý của Đức Chúa Trời, và chỉ những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh mới nhận được Đức Thánh Linh. Vì thế chúng ta phải tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh để nhờ đó mà chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh như một sự ban cho và sống theo ý của Đức Chúa Trời để được vào Nước Ngài. 
Chúng ta không nhận Đức Thánh Linh và sự mua chuộc cách riêng rẽ. Ngày nay người ta nghĩ rằng hai ơn phước này là hai điều khác nhau. Họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên họ nếu họ đi và cầu nguyện trong một hang động hay trên núi cách nhiệt thành, cầu nguyện bằng tiếng lạ. Họ nghĩ rằng Đức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên họ và ban cho họ sứ điệp cách trực tiếp và nói chuyện với họ. Nhưng thật không may, điều này không đúng. 
Đức Thánh Linh và Kinh thánh không thể tách rời, cũng như Đức Thánh Linh và tín đồ không thể tách ra. Đó là tại sao mối tương giao giữa Đức Thánh Linh và tín đồ, Hội thánh và Ba Ngôi Đức Chúa Trời – Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh – thì thật gần gủi nhau. 
Chúng ta, là những người sống trong thời kỳ cuối cùng này, sống bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta sống theo ý muốn của Cha chúng ta và bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh biết tất cả ý muốn của Đức Chúa Trời. Cha chúng ta biết mọi điều trong tâm trí của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh dẫn dắt ý nghĩ của chúng ta và tương giao với Đức Chúa Trời. Trong cách này, Đức Thánh Linh phải cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời, và Cha chúng ta trả lời những lời cầu nguyện bằng cách khiến cho chúng ta sống theo ý của Ngài. 
Đó là tại sao Phao lô đã nói trong Rô-ma đoạn 8 câu 16 đến 27 về những công việc của Đức Thánh Linh. 
Chúng ta có thể chờ đợi Nước Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể chịu đựng những sự đau khổ hiện tại của chúng ta, trông cậy vào Nước của Ngài với sức mạnh của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Chúng ta có thể chịu đựng qua Đức Thánh Linh, vâng phục Chúa chúng ta qua Đức Thánh Linh, có ân tứ để phục sự Chúa qua Đức Thánh Linh. Tất cả mọi sự được ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta là những người bước đi với Đức Thánh Linh, kết hiệp tấm lòng chúng ta với Lời, lắng nghe và làm theo Lời. Chúng ta phải sống đời sống mà qua đó Cha chúng ta và Đức Thánh Linh có thể vui mừng trong chúng ta, đừng sống cuộc sống thế gian, là cuộc sống chỉ làm thỏa mãn những ham muốn của chúng ta. Đây là những gì Phao-lô muốn nói trong phân đoạn này. 
Đức Chúa Trời luôn luôn ở với chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, và luôn luôn muốn giúp đỡ chúng ta. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục vùa giúp chúng ta. Khi Chúa chúng ta trở lại lần nữa, mọi sự sẽ trở nên vinh hiển. Chúng ta, là những người hiện nay có sự công chính của Đức Chúa Trời, sẽ kế tự tất cả Nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Ai muốn kế tự Nước Đức Chúa Trời nên lắng nghe cách cẩn thận và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Ha-lê-lu-gia! Tôi cầu xin sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ ở với bạn và ban ơn cho bạn.