Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-8] Đức Thánh Linh Đấng Giúp Người Công Chính (Rô-ma 8:26-28)

(Rô-ma 8:26-28)
“Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”
 
 
Đức Thánh Linh ở trong lòng của những ai tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh khiến và giúp cho họ cầu nguyện. Ngài cũng cầu thay cho những sự thở than mà họ không thể nói ra được. Có nghĩa là Đức Thánh Linh giúp họ cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đó là tại sao những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúa hứa với họ rằng Ngài luôn ở với họ cho đến tận thế. 
Đức Thánh Linh ở với người công chí nh, thực hiện sự cầu thay theo ý muốn Đức Chúa Trời. Bạn nghĩ gì về việc bạn có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh? Bởi cầu nguyện chăng? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể nhận Đức Thánh Linh dù cho bạn có tội không? Đức Thánh Linh chỉ làm việc và ngự trong lòng của những người tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Cơ đốc nhân mong muốn cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự giúp đở từ nơi Đức Thánh Linh. Họ học và hiểu những gì họ muốn cầu xin. Nếu bạn nhận Đức Thánh Linh bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ thực hiện sự cầu thay cho bạn và hướng dẫn đường lối của bạn. 
 
 

Mọi sự hiệp lại vì sự tốt lành 

 
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).
Đức Chúa Trời ở bên cạnh tín đồ, làm cho mọi sự hiệp lại vì sự tốt lành cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu tín đồ tái sanh. Đôi khi Ngài có thể dùng kẻ thù của chúng ta để làm ích lợi cho chúng ta, nhưng cuối cùng, Ngài phạt họ vì tội lỗi của họ. Mọi kẻ thù của chúng ta sẽ biến mất trong sự hình phạt đời đời của Ngài, Vì mọi việc Đức Chúa Trời cho phép xảy ra chỉ vì sự tốt lành cho nguời tin Ngài.