Search

Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 8-11] Tình yêu bất diệt (Rô-ma 8:31-34)

(Rô-ma 8:31-34)
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.”
 
 
Nếu Đức Chúa Trời đã quyết định bao phủ chúng ta bởi sự công chính của Ngài trong Đức Chúa Jêsus ngay cả trước khi sáng thế, thì không ai có thể làm rối nó. Bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, và không qua giáo lý Xưng nghĩa, những ai đã trở nên vô tội thì là con cái thật của Đức Chúa Trời. 
Vì như thế, không một người nào theo cách tôn giáo là đúng. Ngày nay rất ít người nhận sự bắt bớ chỉ vì tin Chúa Jêsus, nhưng nhiều người trong số những người biết về sự công chính thật của Đức Chúa Trời bị bắt bớ. Tuy nhiên, những ai trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi tin vào sự công chính của Ngài thì không bao giờ bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Phúc âm của sự công chính, ai là người có thể chống nghịch họ? 
 
 

Đức Chúa Trời ban mọi sự cho chúng ta như là một món quà 

 
“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32)
Vì những ai nhận sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin Con Ngài , Đức Chúa Trời ban cho họ mọi sự như là món quà – Nước Thiên Đàng, đặc ân trở nên con Đức Chúa Trời, ân điển của sự hiểu biết Lời Ngài, phước lành của sự sống để sống như một người làm việc của sự công chính, và phước hạnh đời đời. 
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Con Ngài để làm cho chúng ta trở nên con cái Ngài. Có gì khác Ngài không ban cho chúng ta không? Đức Chúa Trời ban tất cả phước của trời và đất cho những ai nhận đức tin thật qua sự công chính của Ngài. Tín đồ và tôi tớ của Đức Chúa Trời ca ngợi Ngài mãi mãi vì sự công chính của Ngài. 
 
 

Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? 

 
“Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:33-34).
Không một ai có thể kiện cáo những người mà Đức Chúa Trời chọn bằng sự công chính của Ngài trong Đức Chúa Jêsus Christ, và vì Chúa Jêsus. Bởi sự công chính của Ngài đã làm cho họ vô tội trong lòng. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời, không phải ai khác, đã làm cho những ai tin sự công chính của Ngài được trở nên vô tội. 
Con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ, đến thế gian trong xác thịt con người, chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít, nhận về cho chính Ngài gánh nặng của tất cả tội lỗi trên thế gian, chết trên Thập-tự-giá, sống lại từ kẻ chết sau 3 ngày, và trở nên Chúa của những ai tin. 
Điều này là tại sao chúng ta không thể nói rằng họ, những người trở nên công chính vì tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, là tội nhân hay người phạm tội. Ngay bây giờ, Đức Chúa Trời biết những ai là người tin vào sự công chính của Ngài. Thánh Linh đã ở trong tấm lòng của họ như là một bằng chứng. Đó là tại sao không ai có thể bôi nhọ sự công chính của Đức Chúa Trời hay những người phạm tội đã được tha thứ bởi tin vào sự công chính của Ngài. 
Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Phép Báp-tem của Đức Chúa Jêsus Christ, sự đổ huyết của Ngài trên Thập-tự-giá, và sự chết, sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Jêsus Christ sau khi hoàn thành tất cả sự công chính của Đức Chúa Trời, ngôi bên hữu Đức Chúa Trời như là Cứu Chúa và là Đấng cầu thay cho chúng ta.