Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 3-1] Thư Gởi Cho Hội Thánh Sạt-Đe (Khải huyền 3:1-6)

Thư Gởi Cho Hội Thánh Sạt-Đe
(Khải huyền 3:1-6)
“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!’”
 
 

Giải thích

 
Câu 1: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.”
Chúa có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Hội thánh Sạt-đe có nhiều bất toàn trong đời sống thuộc linh của họ. Vì thế Đức Chúa Trời đã khuyên bảo Hội thánh phải sống bởi đức tin. Ở đây Đức Chúa Trời đã nói với tín hữu của hội thánh Sạt-đe rằng:“Các ngươi có tiếng là sống, nhưng các ngươi đã chết.” Bởi điều này, ý của Đức Chúa Trời là đức tin của tín đồ Hội thánh Sạt-đe đã chết đối với tất cả những mục tiêu thực tiển. 
 
Câu 2: “Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.”
Chúa không còn cho phép những tín hữu của Hội thánh Sạt-đe tiếp tục trong sự bất trung nữa. Ngài quở trách Hội thánh này vì họ đã sống mà không có đức tin trọn vẹn nơi Lời của Đức Chúa Trời. Vì những tín đồ không sống đời sống hết lòng tin nơi mọi Lời được chép của Đức Chúa Trời thì cũng giống như sống mà phạm tội trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 
Ngay cả khi họ yếu đuối, nếu các tín đồ sống bởi đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời, họ sẽ được nhấc cao trước mặt Đức Chúa Trời lẫn con người. Để trở thành những tín đồ có đức tin trọn vẹn như thế, chúng ta phải sống đời sống đức-tin cách trung tín và làm theo Lời của Đức Chúa Trời là Lời được ban cho toàn thể các thánh đồ. 
 
Câu 3: “Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình.”
Tín đồ và các đầy tớ Đức Chúa Trời trong Hội thánh Đầu tiên đã phải chịu hi sinh lớn lao để được nghe và gìn giữ Phúc âm Nước và Thánh Linh. Vì thế Chúa đã bảo họ không được đánh mất đức tin của họ nơi Phúc âm quý báu của Nước và Thánh Linh này, Phúc âm mà họ đã phải chịu nhiều hi sinh, hi sinh ngay cả sự sống của họ để được nhận lấy. Tín đồ phải bày tỏ đức tin và những việc làm của họ cách rõ ràng trước Đức Chúa Trời bằng cách nắm chặt Phúc âm của sự cứu rỗi trọn vẹn Nước và Thánh Linh
Những người được cứu phải luôn luôn nhớ ban đầu họ đã nghe và tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh như thế nào, sôáng đời sống cảm tạ vì ân điển của sự cứu rỗi. Các tín đồ và đầy tớ tái sanh của Đức Chúa Trời phải luôn luôn nhớ lại Phúc âm mà họ đã nhận nơi Chúa là tốt đẹp và phước hạnh như thế nào. Nếu không thì họ sẽ đứng vào chổ của những kẻ ngu ngốc, không biết khi nào Chúa sẽ trở lại thế gian này. 
 
Câu 4: “Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.”
Tuy nhiên, ở đây Chúa nói với chúng ta rằng Hội thánh Sạt-đe vẫn có một vài người không làm ô uế áo sống của họ, giữ vẹn đức tin của họ. Chúa cũng nói rằng những tín đồ trung tín này sẽ sống như những đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người được mặc lấy sự công chính của Ngài, sẽ cùng đi với Chúa. Họ có thể bước đi với Chúa vì đức tin của họ đáng được cùng đi với Ngài. 
Tín đồ có đức tin được Đức Chúa Trời thừa nhận thì đi theo Chúa bất cứ nơi nào Ngài dẫn họ đi. Việc họ không làm ô uế áo sống của họ có nghĩa là họ đã không đầu phục những điều của thế gian nhưng tin nơi Lời của Chúa,. Những người đã được mặc áo công chính bởi Phúc âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho thì nắm vững Lời của Ngài và không thỏa hiệp với thế gian. Nói cách khác, họ đã vạch ra một vạch rõ ràng ngăn cách với những Phúc âm giả tạo. 
Những người đã được mặc áo trắng bởi tin nơi Phúc âm của Chúa đã làm việc vì Phúc âm của Ngài và sống một cuộc sống bước đi theo với Ngài trong thế gian này. Đó là lý do tại sao Chúa luôn luôn ở với họ, vì họ luôn luôn đi theo Ngài bởi tin nơi Lời của Ngài. 
 
Câu 5: “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.”
Những người chiến thắng thế gian bởi tin nơi Lời của Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời, sẽ được mặc lấy sự sống chính của Đức Chúa Trời như là các tín đồ của Ngài và hầu việc Chúa. Chúa cũng sẽ chấp thuận đức tin của họ và ghi tên họ trong Sách Sự Sống, và những tên này mãi mãi sẽ không bị tẩy xóa. 
Lời hứa của Chúa chúng ta nói với chúng ta rằng những người có đức tin thật chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến đức tin chống lại kẻ thù của Đức Chúa Trời. “Ai thắng sẽ được mặc áo trắng.” Áo trắng ở đây có nghĩa là chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh chống lại kẻ thù của Đức Chúa Trời. Những người chiến thắng trong đức tin sẽ được ban cho phước hạnh đó là tên của họ đời đời sẽ không bị tẩy xóa khỏi Sách Sự Sống. Và tên của họ cũng được chép trong Giê-ru-sa-lem Mới. “Ta sẽ nhận tên người trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Người.” Từ “nhận” ở đây có nghĩa là Chúa sẽ tiếp nhận đức tin của họ. 
 
Câu 6: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! ”
Những người có đức tin thật luôn luôn nghe điều Đức Thánh Linh nói với họ qua hội thánh của Ngài. Như thế, họ cùng sống với Đức Chúa Trời, và luôn luôn được Đức Thánh Linh dẫn dắt.