Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 6-1] Bảy Thời Kỳ Do Đức Chúa Trời Thiết Lập (Khải huyền 6:1-17)

Bảy Thời Kỳ Do Đức Chúa Trời Thiết Lập
(Khải huyền 6:1-17)
“Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng. Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: Hãy đến! Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”
 
 

Giải thích

 
Câu 1: “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!”
Câu này nói với chúng ta rằng Chúa Jêsus mở ra chương đầu tiên của quyển sách mà Ngài đã nhận từ Cha, là quyển sách ghi chép lại toàn bộ chương trình cho nhân loại. 
 
Câu 2: “Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.” 
Cái ấn đầu tiên của Đức Chúa Trời nói về sự thiết lập Phúc âm Nước và Thánh linh trong Đức Chúa Jêsus Christ là chương trình Đức Chúa Trời giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Chương trình của Đức Chúa Cha là khiến con người trở thành dân sự của Ngài bằng cách cứu họ khỏi tội lỗi được bắt đầu bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh trong Đức Chúa Jêsus Christ – đó là sự giải cứu con người khỏi tội lỗi qua Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. 
Đức Chúa Trời đã giải cứu những linh hồn khỏi mọi tội lỗi của thế gian bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh, và Ngài tiếp tục làm như thế ngay khi chúng ta đang nói đây. Đây là chương trình thứ nhất mà Đức Chúa Trời đặt để cho con người. Chương trình này là sự cứu rỗi của nhân loại qua việc đến thế gian của Đức Chúa Jêsus Christ, Báp-tem, sự đóng đinh và sự sống lại của Ngài. 
Thời kỳ của ngựa trắng này tượng trưng cho sự chiến thắng của Đức Chúa Trời trong cuộc chiến công chính của Phúc âm mà Ngài đã làm trọn để giải cứu nhân loại ra khỏi mọi tội lỗi của họ. Điều này cũng nói với chúng ta rằng Phúc âm Nước và Thánh linh được tiếp tục cách khải hoàn. 
 
Câu 3-4: “Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: Hãy đến! Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.” 
Điều này nói với chúng ta rằng trong thời kỳ thứ hai mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, thế gian sẽ trở thành thế giới của Sa-tan. Sự hiện ra của ngựa hồng ở đây có nghĩa là thế giới sẽ ở dưới sự thống trị của Sa-tan. 
Sa-tan đem chiến tranh đến trong thế gian, và cất lấy đi sự hòa bình trong thế gian. Vì Sa-tan mà thế giới đã trải qua hai cuộc chiến tranh, kết quả là vô số người đã mất mạng, và những người sống sót đã sống trong sự bấp bênh, không có bình an. Ngay cả hiện nay, các dân tộc và các quốc gia trên toàn cả thế giới nghi ngờ lẫn nhau, tiến hành chiến tranh với nhau, làm hòa bình tan vỡ ra thành nhiều mãnh. Thời kỳ này là thời kỳ chiến tranh và diệt chủng. 
 
Câu 5-6: “Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.” 
Thời kỳ thứ ba mà Đức Chúa Trời nói đến là thời đại của ngựa ô, thời kỳ đói kém về thuộc linh lẫn thuộc thể của nhân loại. Thế giới ngày nay, nhiều người đã không được cứu vì sự đói kém thuộc linh của họ, và cũng như nhiều người đang chết vì sự đói kém thuộc thể. Chúng ta phải nhớ rằng hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ thứ ba này. Sau thời kỳ này, sẽ đến thời kỳ của ngựa vàng. 
 
Câu 7-8: “Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.” 
Thời kỳ thứ tư mà Đức Chúa Trời sắp đặt là thời kỳ của ngựa vàng. Kinh thánh nói với chúng ta rằng trong thời gian này Anti-christ sẽ bắt đầu hành động, và thời kỳ này cũng là thời kỳ các Thánh đồ tử đạo. Đây là thời kỳ mà Anti-christ sẽ cướp đi đức tin thật của các tín đồ, bắt bớ và giết những người không thờ lạy hắn hay không nhận dấu ấn của hắn. Từ đó trở đi, thế giới sẽ ở dưới tình trạng thảm họa của bảy kèn. Lúc đó, các tín đồ không thể tránh khỏi việc tử đạo. 
 
Câu 9-11: “Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.” 
Thời kỳ thứ năm của Đức Chúa Trời là thời kỳ phục sinh và sự cất lên của các tín đồ. Sau thời kỳ này sẽ bắt đầu Vương Quốc Ngàn Năm. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng chúng ta phải hoàn toàn tin nơi sự tử đạo, sự phục sinh và sự cất lên đang chờ đợi chúng ta, và chúng ta phải sống bởi đức tin, hi vọng nơi Trời mới và Đất mới mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. 
 
Câu 12: “Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết.” 
Thời kỳ thứ sáu của Đức Chúa Trời là thời kỳ hủy diệt thế giới đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Vào thời kỳ này tai họa của bảy tiếng kèn sẽ ập xuống thế gian, khi mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trở nên tối tăm, và trái đất sẽ bị chìm trong nước bởi những cơn động đất. 
 
Câu13: “Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.” 
Trong thời kỳ thứ sáu này, những tai họa của bảy tiếng kèn sẽ gây ra sự hủy diệt vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Một sự rối loạn lớn sẽ nhận chìm thế giới khi những ngôi sao rơi từ trên trời và trái đất bị đảo ngược. 
 
Câu 14: “Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình.”
Câu này nói với chúng ta rằng khi những tai họa của bảy tiếng kèn được đổ ra, bầu trời sẽ bị dời đi như một cuộn giấy bị cuốn lại, và mọi đồi núi, đảo sẽ dời khỏi chỗ của nó – các tai họa tạo nên những thay đổi làm đảo lộn mặt đất, làm biến đổi những cấu trúc địa lý của thế giới. 
 
Câu 15: “Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi.” 
Trong thời kỳ của cái ấn thứ sáu này, khi Đức Chúa Trời đổ những tai họa của bảy cái bát, sẽ không còn sự sống trên đất, cũng như không có vua chúa và quyền thế, là những người không run rợ trước cơn giận của Chiên Con. 
 
Câu 16: “chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con!” 
Cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ vô cùng lớn khiến cả nhân loại sẽ run rợ. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mà mọi người sẽ bị sợ hãi. 
 
Câu 17: “Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?”
Khi những tai họa của bảy tiếng kèn đổ xuống, mọi người cho dù quyền thế hay mạnh mẽ như thế nào, đều sẽ phải run sợ trước những thảm họa sẽ đổ trên họ bởi cơn giận của Đức Chúa Trời. Không có ai có thể đứng trước cơn giận của Đức Chúa Trời mà không sợ hãi. 
Vậy thì thời kỳ thứ bảy là gì? Thời kỳ thứ bảy do Đức Chúa Trời sắp đặt là thời kỳ mà các tín đồ sẽ sống trong Vương Quốc Ngàn Năm, và tiếp theo là ở Trời mới Đất mới đời đời.