Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Sáng Thế ký

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅲ) - Bây Giờ Không Còn Hổn Độn, Vô Hình hay Mờ Tối (Ⅰ)
  • ISBN9788928239610
  • Trang428

Tiếng Việt 24

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅲ) - Bây Giờ Không Còn Hổn Độn, Vô Hình hay Mờ Tối (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 
1. Đức Chúa Trời Đã Đặt Để Chúng Ta Vào Những Ngôi Sao Của Các Từng Trời (Sáng-thế ký 1:14-19) 
2. Ngày Sa-bát Biểu Hiện Phước Mà Đức Chúa Trời Đã Cất Bỏ Tất Cả Tội Lỗi Của Chúng Ta (Sáng-thế ký 2:1-3) 
3. Ngày Thứ Bảy Là Ngày Đức Chúa Trời Nghỉ Sau Khi Đã Tạo Dựng Vũ Trụ Và Mọi Vật Trong Nó (Sáng-thế ký 2:1-3) 
4. Đức Chúa Trời Ban Phước và Thánh Hóa Ngày Sa-bát (Sáng-thế ký 2:1-3) 
5. Đức Chúa Trời Đã Ban Sự Yên Nghỉ Thật Cho Con Người (Sáng-thế ký 2:1-3) 
6. Đức Chúa Trời Đã Dựng Nên Chúng Ta Như Thế Nào? (Sáng-thế ký 2:1-3) 
7. Chúng Ta Bị Lừa Dối Bởi Điều Gì? (Sáng-thế ký 3:1-7) 
8. Chúng Ta Không Bao Giờ Có Thể Được Cứu Khỏi Tội Lỗi Bởi Bất Kỳ Đức Tin Tôn Giáo Nào Do Con Người Tạo Ra (Sáng-thế ký 4:1-4) 
9. Sự Cứu Rỗi Đời Đời Đã Được Báo Trước Trong Tế Lễ Chuộc Tội (Sáng-thế ký 4:1-4) 
10. Của Lễ Thuộc Linh Trái Với Của Lễ Xác Thịt (Sáng-thế ký 4:1-5) 
11. Chúng Ta Phải Tin Đức Chúa Trời Dựa Trên Lời Của Ngài (Sáng-thế ký 4:1-5) 
12. Chúng Ta Hãy Sống Như Những Người Chăn (Sáng-thế ký 4:1-5) 
13. Chỉ Có Chúa Jesus Christ Là Của Lễ Chuộc Tội Hoàn Hảo Có Thể Bôi Xóa Tội Lỗi Của Thế Gian (Sáng-thế ký 4:1-7) 
14. Chúng Ta Phải Hiệp Nhất Tấm Lòng Của Chúng Ta Với Sự Công chính Của Đức Chúa Trời (Sáng-thế ký 4:1-7) 
15. Ai Là Ca-in Và Ai Là A-bên Trước Đức Chúa Trời? (Sáng-thế ký 4:1-24) 
 
Có lẽ bạn nghĩ rằng không có gì cần thiết trong chức vụ của Giăng Báp-tít hay không? Bạn phải tin theo những gì được chép trong Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu và tin chức vụ của Giăng Báp-tít trong cấu trúc của chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít trong Tân Ước là tiên tri Ê-li được hứa sai đến đất này theo sách Ma-la-chi chương 4 câu 4,5. Khi tiên tri Ê-li đến, Giăng Báp-tít được sanh ra trước Chúa Jesus 6 tháng, và ông là người chuyển tội-lỗi của thế gian này một lần qua Chúa Jesus bởi Báp-tem tại sông Giô-đanh lúc Ngài 30 tuổi. Cho nên, chúng ta phải trở nên nhưng người tiếp nhận ơn phước của Đức Chúa Trời bởi biết chức vụ của Giăng Báp-tít và chấp nhận chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này