Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Sáng Thế ký

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅱ) - Sự Sa Ngã của Con Người và Sự Cứu Rỗi Toàn Vẹn của Đức Chúa Trời
  • ISBN9788928239320
  • Trang341

Tiếng Việt 23

Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký (Ⅱ) - Sự Sa Ngã của Con Người và Sự Cứu Rỗi Toàn Vẹn của Đức Chúa Trời

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời nói đầu 

CHƯƠNG 2
1. Những Ơn Phước Mà Đức Chúa Trời Đã Ban Cho Chúng Ta (Sáng Thế Ký 2:1-3) 
2. Những tư tưởng của loài người giống như sương mù (Sáng Thế Ký 2:4-6) 
3. Chúng ta đã gặp Chúa Jesus Christ Tân Lang của chúng ta (Sáng Thế Ký 2:21-25) 

CHƯƠNG 3
1. Lẽ Thật không thay đổi mặc dù có bao nhiều người chối bỏ nó (Sáng Thế Ký 3:1-4) 
2. Tội Lỗi Đã Đến Trong Thế Gian này (Sáng Thế Ký 3:1-6) 
3. Chúng Ta Nên Đặt Nền Tảng Đức Tin Của Chúng Ta Ở Đâu? (Sáng Thế Ký 3:1-7) 
4. Năng Quyền Của Đức Tin Trong Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:1-7) 
5. Chúng ta có thể thắng Sa-tan chỉ bởi đức tin thật (Sáng Thế Ký 3:1-7) 
6 .Chúng Ta Phải Chiến Thắng Mưu Chước của Sa-tan Bằng Tin vào Phúc Âm Thật (Sáng Thế Ký 3:1-7) 
7. Chỉ Luôn Tìm Kiếm Ích Lợi Của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:1-24) 
8. Tội Lỗi Của Chúng Ta Đã Được Tẩy Sạch Bởi Tin Vào Phúc Âm Chân Chính (Sáng Thế Ký 3:8-10) 
9. Chúng ta phải sống theo ý muốn của Đức Thánh Linh (Sáng Thế Ký 3:8-17) 
10. Điều Gì Là Điều Thiện Thật Và Điều Gì Là Điều Ác Thật? (Sáng Thế Ký 3:10-24) 
11. Sự Quan Phòng Của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:13-24) 
12. Chúng Ta Sống Cho Ai? (Sáng Thế Ký 3:17-21) 
 
Có lẽ bạn nghĩ rằng không có gì cần thiết trong chức vụ của Giăng Báp-tít hay không? Bạn phải tin theo những gì được chép trong Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu và tin chức vụ của Giăng Báp-tít trong cấu trúc của chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Giăng Báp-tít trong Tân Ước là tiên tri Ê-li được hứa sai đến đất này theo sách Ma-la-chi chương 4 câu 4,5. Khi tiên tri Ê-li đến, Giăng Báp-tít được sanh ra trước Chúa Jesus 6 tháng, và ông là người chuyển tội-lỗi của thế gian này một lần qua Chúa Jesus bởi Báp-tem tại sông Giô-đanh lúc Ngài 30 tuổi. Cho nên, chúng ta phải trở nên nhưng người tiếp nhận ơn phước của Đức Chúa Trời bởi biết chức vụ của Giăng Báp-tít và chấp nhận chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này